Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
logio mewn
Membership
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office


Aelodaeth:

 

Mae modd ichi yn awr ddod yn aelod o Clybiau Plant Cymru Kids' clubs am 2015-16!

 PAM YMAELODI?

 Am £3.33 y mis gall eich clwb fanteisio ar y canlynol:

·         Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yw llais cenedlaethol Clybiau Gofal Plant All-Ysgol  yng Nghymru.

·         Cewch arweiniad arbenigol gan Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs ar gynllunio busnes, ehangu, cofrestru a sicrwydd ansawdd, ynghyd â phob agwedd arall ar y ddarpariaeth o Glybiau Gofal Plant All-Ysgol. Hefyd, cewch gymorth gan eich swyddfa ranbarthol, sy’n rhoi arweiniad ar faterion gofal plant a busnes.

·         Cyrsiau hyfforddi di-dâl neu am bris gostyngol, ynghyd â chymwysterau i staff a rheolwyr Clybiau All-Ysgol.*   Prynwch Weithdy Clwb gennym am bris gostyngol. (Codir £50.00 ychwanegol am weithdy yn achos rhai nad ydynt yn aelodau).

·         Bwletin misol yn rhoi ffynonellau ariannu penodol (cyfeiriad e-bost yn ofynnol) ac e-ddiweddariadau rheolaidd drwy’r Cyswllt Cyson.  Tîm ariannu a chefnogi wrth law i’ch cynorthwyo i wneud ceisiadau am grantiau, a syniadau ar sut i godi arian.

·         Yswiriant am bris gostyngol drwy Morton Michel – arbenigwyr ar yswiriant gofal plant.

·         Mynediad i dudalennau ac adnoddau arbennig i aelodau ar y we: www.clybiauplantcymru.orgMynediad at adnoddau a syniadau am weithgaredau yn ddi-dâl drwy ein cyfrifon Facebook a Pinterest.

·         Tanysgrifiad i’r newyddlen chwarterol, ’Y Bont’  YN DDI-DÂL– graddfeydd gostyngol am hysbysebu a chyhoeddiadau achlysurol yn  DDI-DÂL neu am bris gostyngol.

·         Hysbysebu am staff i’ch clwb ar ein gwefan – YN DDI-DÂL – ddim ond drwy e-bostio recruitment@clybiauplantcymru.org

·         Teganau/cyfarpar am bris gostyngol drwy Stepping Stones

·         Hyrwyddiad i’ch clwb yn ddi-dâl drwy’r cyfleuster ‘Chwiliwr Clwb’ ar wefan Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs’.

 

 

*  dynodir yma yr hyn sydd ar gael i aelodau Clybiau Gofal Plant All-Ysgol YN UNIG. Gwelwch y ffurflen gais berthnasol sy’n nodi’r manteision sydd ar gael i bob math o aelod.  

Os hoffech ddod yn aelod o Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs, gofynnwn i chi lawrlwytho’r ffurflen gais briodol, a’i dychwelyd, ynghyd â’ch taliad, i’r Swyddfa Genedlaethol.  Neu os hoffech dderbyn ffurflen gais yn y post, ffoniwch 029 2074 1000 neu e-bostiwch membership@clybiauplantcymru.org

 

Ffurflen Gais Aelodaeth 2014-15: I Glybiau Gofal-Plant All Ysgol [PDF - 944KB] - Download
Ffurflen Aml-ddarparwyr (i hyd at 5 clwb fesul sir)[ - ] - Download
Aelodaeth Gysylltiol: 2014-15 gwsanaethau uniongyrchol[ - ] - Download
Aelodaeth Gysylltiol: 2014-15awdurdodau lleol/cefnogwyr[ - ] - Download


You will need Acrobat Reader to view downloaded files from this page.
Click here to get a free copy of Acrobat Reader.

Free Membership
Hawlfraint © Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwynion, Canmoliaeth a Sylwadau