Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
logio mewn
Projects
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office

Dowch yn Fydis i’r Gweithdy Ffrindiau Iach Bydd y gweithdai hyn yn gymorth i blant gynyddu eu hymwybyddiaeth o weithgaredd corfforol a bwyta’n iach. Hefyd bydd yn cyflwyno ffeithiau ar beryglon ysmygu ac yfed alcohol, hyn mewn ffordd ddiogel, hwyliog, a fydd o gymorth. Cynhelir gweithdai ar hyd a lled Cymru yn 2014 a 2015. I ddod o hyd i’ch gweithdy agosaf cysylltwch â’ch Swyddog Datblygu Busnesau Gofal Plant neu ffoniwch 029 20 741000. Yn lle hynny gallwch fynd i www.clybiauplantcymru.org, clicio ar eich rhanbarth (De Ddwyrain Cymru, Gogledd Cymru neu Orllewin Cymru) a dewis Hyfforddiant.

 


Yn 2011-12, comisiynwyd Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs gan Gyngor Sir Casnewydd er mwyn gwybod safbwyntiau rhieni ar ofal plant all-ysgol yng Nghasnewydd, gan roi cyfle i glybiau, ac i Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs, wella a chynllunio ar gyfer y dyfodol. Diolch yn fawr iawn i chi, glybiau, a gymerodd ran, a hoffwn eich llongyfarch, glybiau oll, ar ddarparu gwasanaethau cymunedol mawr eu gwerth.
 
Dyma drwy gyfrwng holiaduron a 3 grŵp ffocws wyneb-yn-wyneb a ddywedodd 150 rhiant o 16 clwb wrthym am glybiau gofal-plant yng Nghasnewydd (mae croeso ichi lawrlwytho’r crynodeb gweithredol os am fwy o fanylion.
 
Mae ar rieni/gofalwyr angen clybiau gofal plant er mwy iddynt fedru gweithio. Mae eu sefyllfa gyflogaeth wedi gwella ers iddynt ddefnyddio clybiau, ac maent yn canolbwyntio’n well, ac yn cynhyrchu mwy, yn y gwaith. Hefyd, mae clybiau’n cefnogi eu cydbwysedd bywyd/gwaith.
 
Mae clybiau’n cynnig buddiannau cymdeithasol ac addysgiadol sylweddol i blant. Yn ogystal â chwarae’n amlach, bu i blant wneud ffrindiau newydd, cymryd rhan mewn gweithgareddau newydd a datblygu sgiliau cymdeithasol,  “Mae fy merch wedi gwella ei sgiliau, gan gynnwys ei sgiliau cymdeithasol, er dechrau mynychu …… yn hapusach yn gyffredinol, ac mae’n mwynhau chwarae gyda’i ffrindiau.” Adroddodd rhai rhieni yn ôl fod eu plant yn fwy cyffyrddus yn yr ysgol, neu’n fwy bodlon i fynychu’r ysgol unwaith iddynt ddechrau mynychu clybiau gofal plant.
 
Wrth edrych i’r dyfodol dymunai’r rhieni:
§ ddefnyddio mwy o ofal gwyliau, yn enwedig yn ystod gwyliau’r haf.
§ Defnyddio mwy o ofal plant cyn oriau’r ysgol. Mewn rhai achosion, rhaid i ofal cyn-ysgol ddechrau ynghynt, a gofal ôl-ysgol orffen yn hwyrach.
§ Mae cryn anawsterau’n wynebu gofal yn achos pobl ifanc mewn ysgolion uwchradd.
§ Rhoddant fri a gwerth mawr ar gyfathrebu rheolaidd â staff gwaith chwarae.
§ Mewn rhai achosion gellir gwella cyfleusterau chwarae yn yr awyr-agored, gweithgareddau a byrbrydau.
 
Dywed y gwaith ymchwil wrthym fod clybiau gofal plant yn chwarae rôl sylfaenol ym mywyd y teulu modern; mae plant ar eu hennill; ni fyddai modd i rieni/gofalwyr weithio hebddynt; mai lleoliad yw’r ffactor pwysicaf wrth i rieni ddewis, ond nad ydynt am gyfaddawdu ar ansawdd; ac ansawdd, i rieni, yw staff da a phlant hapus.

Prosiect Ymchwil Caerdydd: Safbwyntiau Rhieni ar Glybiau Gofal Plant All-Ysgol

 

 

 

Ariannwyd gan Bartneriaeth Plant a Phobl Ifanc Caerdydd

 

 

 

 

Yn 2011-12, aeth Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs ati i ddod i wybod safbwyntiau rhieni ar ofal plant all-ysgol yng Nghaerdydd, er mwyn rhoi cyfle i glybiau a Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs i wella ac i gynllunio ar gyfer y dyfodol. Can diolch i’r clybiau am gymryd rhan ac ar ddarparu gwasanaethau cymunedol a brisir yn fawr.
 
Dyma a ddywedwyd wrthym gan 124 o rieni o 19 clwb drwy gyfrwng holiaduron, ac mewn 3 sesiwn grŵp ffocws, am glybiau gofal plant yng Nghaerdydd (lawrlwythwch yr adroddiad llawn, os gwelwch yn dda, os am fanylion. :
 
Mae clybiau cynnig buddiannau cymdeithasol ac addysgol enfawr i blant. Gwnaeth y plant ffrindiau newydd; daethant yn fwy hyderus; roeddent wedi cymryd rhan mewn gweithgareddau newydd; roeddent yn fwy cysurus yn yr ysgol ac wedi datblygu gwell sgiliau cymdeithasol, “Mae’n hoff iawn o gymysgu gyda’r plant eraill nad ydynt yn ei ddosbarth. Dwi’n teimlo ei fod e’n mwynhau’r awyrgylch ymlaciol, ac mae’n gwneud pethau na fyddai’n eu gwneud, o reidrwydd, yn ystod oriau’r ysgol.”
 
Mae ar rieni/gofalwyr angen clybiau gofal plant er mwyn gallu gweithio.  Ac mae eu sefyllfa wedi gwella ers dechrau defnyddio clybiau. Mae rhieni’n canolbwyntio’n well, ac yn fwy cynhyrchiol, wrth eu gwaith.
 
Gan edrych i’r dyfodol dywedodd rhieni eu bod am:
 • ddefnyddio mwy o ofal gwyliau, yn enwedig yn ystod gwyliau’r Pasg a’r haf.
 • defnyddio mwy o ofal plant cyn i’r ysgol ddechrau. Bod angen i ofal cyn-ysgol ddechrau ynghynt, ac i ofal ôl-ysgol orffen yn hwyrach mewn rhai achosion.
 • Bod dyddiau hyfforddiant-mewn-swydd ysgolion, a gofal i bobl ifanc mewn ysgolion uwchradd, yn sialensiau mawr.
 • Roeddent yn rhoi gwerth mawr ar gyfathrebu rheolaidd â’r staff gwaith chwarae.
 • Gellir gwella ar y cyfleusterau chwarae awyr-agored, gweithgareddau a byrbrydau mewn rhai achosion.
 
Dywed yr ymchwil wrthym fod: clybiau gofal plant yn chwarae rôl sylfaenol ym mywydau’r teulu modern; fod plant ar eu hennill; na fyddai modd i rieni/gofalwyr weithio hebddyn nhw; mai lleoliad yw’r ffactor pwysicaf sy’n dylanwadu ar ddewis rhieni, ond nad ydynt am gyfaddawdu ar ansawdd, a phan ceir staff o ansawdd, ceir lle o ansawdd. 

Prosiectau Ymlaen

Mae’r Prosiectau Ymlaen ar gyfer pobl sydd am wella eu sgiliau, a’u cyfle i ennill cyflogaeth.  Gwyliwch am Brosiect Ymlaen yn digwydd mwn un o’r mannau canlynol ar hyd a lled Cymru! 

Bydd y prosiectau hyn yn rhedeg am 9 mis, ac yn ymgysylltu 25 o bobl dros y cyfnod hwnnw ym mhob un o’r siroedd. Y mae’n ddi-dâl  i bawb sy’n cymryd rhan. Mae’r rhaglen wedi ei chynllunio i redeg am 3 awr bob wythnos, gan weithio gyda phobl i adeiladu’r sgiliau a’r hyder sy’n ofynnol er mwyn ennill cyflogaeth. Os yw eich gwaith yn golygu gweithio gyda phobl o’r grwpiau cymwys, neu os gwyddoch am unrhyw un a hoffai gymryd rhan, darllenwch ymlaen.

Bydd y Prosiectau Ymlaen yn cwmpasu dau faes. Bydd y cyntaf yn canolbwyntio ar y sgiliau sylfaenol;
 • Sgiliau cymdeithasol
 • Adeiladu hyder
 • Hyfforddiant mewn cymhelliant
 • Gwaith tîm
 • Rheoli amser
 • Cefnogaeth yn y sgiliau sylfaenol lle bo’r angen

I unigolion sydd â diddordeb mewn gweithio gyda phlant byddwn hefyd yn cynnig

 • Sgiliau rhianta
 • Sgiliau Gofal-plant a chwarae
Mae’r ail faes ar gyfer pobl sydd â diddordeb mewn cymwysterau. Byddwn yn cynnig hyfforddiant mewn:
 • Cymorth Cyntaf
 • Iechyd a Diogelwch
 • Amddiffyn Plant
 • Hyrwyddo a Chefnogi Perthnasau Cadarnhaol mewn Amgylchedd Chwarae
 • Steps (Steps to Excellence for Personal Success-Sefydliad Pacific)
 • Gwobr Lefel 2 CACHE mewn Gwaith Chwarae (cymhwyster a achredir yn genedlaethol)
Ymhlth y grwpiau yr anelwn ymgysylltu â hwy y mae:
 • Rhai dros 50 mlwydd oed
 • Pobl nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant
 • Rhieni sengl
 • Aelodau o grwpiau Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifol Ethnig
 • Pobl â chyflyrau iechyd sy’n eu cyfyngu
 • Menywod
Hefyd, ystyrir pobl sy’n gweithio llai na 16 awr yr wythnos, nad ydynt yn hawlio Lwfans Ceiswyr Gwaith, yn rhai economaidd-anweithol.
 
Ariennir y prosiect hwn gan GGCC yn rhan o’r rhaglen Porth Ymgysylltu. Cyflwynir y Prosiectau Ymlaen uniYmlaenl gan aelodau o staff Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs. Am fwy o wybodaeth ar y prosiect hwn, neu os am gyfeirio cyfranogwyr i’r prosiect, cysylltwch â Jane Alexander ar 029 20741000 neu e-bostiwch gateway@clybiauplantcymru.org
 
 
 

Yr un diwrnod pob wythnos! 

 Yr un amser pob wythnos!

Yr un lle pob wythnos! 

 

 Dydd Llun

 10yb – 1yp

Dân Gymunedol Y Rhyl.  LL18 3PL 

 

 Dydd Mercher

 10yb – 1yp

 YMCA Bargoed, Caerffili, CF81 8JA

 

 Dydd Llun

a

Dydd Gwener

 10yb – 1yp

 Llun @  Cymunedau yn Gyntaf Llwynhendy SA14 9BG

Gwener@ Y Clwb Bowlio, Caerfyrddin SA31 1LN

 

 Dydd Mawrth

 10yb – 1yp

Y Ty Gwydr, 1 Rhes Trefelyan Stryd Fawr, Bangor, Gwynedd, LL57 1AX

 

 Dydd Mawrth

 10yb – 1yp

Sefydliad Glyn Ebwy, Stryd yr Eglwys
Glyn Ebw, Blaenau Gwent NP23 6BE

 

 Dydd Mawrth

9.30yb-12.30yp

 Canolfan Gymunedol Dwyrain Casnewydd, Casnewydd, NP19 4NA

 

 Dydd Mercher

 10yb – 1yp

Canolfan, Canolfan Fenter Jasmine, Cowbridge Road West, Trelái, Caerdydd, CF5 5BQ

 

 Dydd Mercher

 10yb – 1yp

Canolfan Gymunedol Forge Fach, Clydach, SA6 5EJ 

 

Am fwy o wybodaeth am unrhyw rai o’r Prosiectau Ymlaen, cysylltwch â gateway@clybiauplantcymru.org neu ffoniwch:

Gogledd Cymru 01492 536318

De Ddwyrian Cymru       029 2074 1000

Gorllewin Cymru            01792 462502

Dowch i Brosiect Ymlaen yn eich ardal chi, a dwedwch wrthym am eich anghenion hyfforddi.

 

 

 

 

 

 

 Mae’r Prosiectau Ymaen yn agored i bobl sy’n chwilio am gyflogaeth, neu sy’n gweithio am lai na 16 awr yr wythnos mewn clwb all-ysgol. Mae hyn yn cynnwys gweithwyr chwarae sy’n gweithio am lai na 16 awr mewn clwb all-ysgol.
Mae’r rhaglen yn cynnwys y cyrsiau canlynol:
 
 • STEPS – rhaglen a fydd yn eich helpu i datblygu eich sgiliau parthed meddwl yn gadarnhaol Gwobrau Lefel mewn Gwaith Chwarae
 • Cymorth Cyntaf Brys yn y Gweithle 
 •  Iechyd a Diogelwch
 • Promoting a chefnogi pethnasau cadarnhaol mewn lleoliad chwarae 
 •  Gwobr CACHE lefel 2 mewn Gwaith Chwarae

Rydym hefyd yn cynnig cefnogaeth yn y meysydd canlynol:

 • Adeiladu hyder
 • Sgiliau cymdeithasol
 • Hyfforddi Cymelliadol
 • Gwaith tîm
 •  Rheoli amser
 •  Darperir cefnogaeth yn y sgiliau sylfaenol lle canfyddwyd yr angen
 •  Cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru mewn cyfathrebu a chymhwyso rhif

 

Pwy sy’n gymrwys i ymuno â’r rhaglen hon?

Gweithwyr chwarae mewn clybiau, sy’n gweithio am lai na 16 awr yr wythnos

Pobl a fyddai’n hoffi gyrfa yn gweithio gyda phlant

Pobl nad ydynt yn gweithio, ond a hoffent ddatblygu eu sgiliau gwella eu rhagolygon am gyflogaeth

Pobl sy’n byw yn yr ardal awdurdol-lleol berthnasol

 

Ariannir y Prosiectau Ymlaen gan CGGC fel rhan o’r rhaglen Porth Ymgysylltu, ac fe’u cyflwynir gan Staff Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs.

 

Prosiect Ymchwil Caerdydd: Safbwynt Rhieni ar Glybiau Gofal-Plant All-Ysgol
 
Rydym ar hyn o bryd yn coladu gwybodaeth feintiol ac ansoddol gan rieni sy’n defnyddio clybiau gofal-plant all-ysgol yng Nghaerdydd drwy gyfrwng holiaduron a 3 sesiwn grwpiau ffocws. Y pwrpas yw:
 
       Mesur y gwahaniaeth (effaith/manteision) y mae clybiau wedi ei wneud i deuluoedd yng Nghaerdydd.
 • Helpu clybiau i adolygu’r gwahaniaeth er mwyn gwella yn gyson, a chefnogi Adolygiad Ansawdd Gofal Blynyddol AGGCC.
 • Galluogi Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs i gynllunio datblygiadau newydd yn well, ac i gefnogi clybiau sy’n bodoli eisoes, lle cyfyd materion o gynaliadwyedd ac ansawdd.
 • Cyfrannu at yr Archwiliad ar Ddigonolrwydd Gofal Plant Caerdydd.
Mae’r ymchwil eisoes yn deud wrthym am y manteision a ddaw i blant a rhieni o ddefnyddio clwb. Mae’r rhieni’n sylwi bod y plant wedi gwneud ffrindiau newydd; wedi mwynhau gweithgareddau newydd; eu bod yn fwy hyderus, yn hapusach, ac â gwell sgiliau cymdeithasol. Am y rhieni, mae ganddyn nhw; swyddi newydd, oriau gwaith hirach, maent wedi dechrau derbyn hyfforddiant ac wedi dechrau gwirfoddoli. Mae defnyddio clybiau wedi golygu: gofal-plant mwy dibynadwy, mwy o dawelwch meddwl; llai o angen i frysio o’r gwaith, llai o amser i ffwrdd o’r gwaith a gwell cyfle i ganolbwyntio yn y gwaith/wrth astudio.
 
Anelwn yn ein gwaith at sicrhau bod gofal-plant all-ysgol yng Nghymru yn darparu gwasanaeth sy’n ateb anghenion y plant, rhieni a gofalwyr, a’r staff sy’n rheoli ac yn gweithio yn y clybiau.

Prosiect Cydlyniad Cymunedol Wrecsam
 
Mae Cydlyniad Cymunedol Wrecsam yn brosiect 5-mis sydd wedi ei ariannu drwy Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol Cyngor Bwrdeistref Wrecsam, â’r bwriad i adeiladu ar y gwaith a ddeilliodd o Brosiect Cyfran Deg ar draws y sir. Daw i ben ar Fawrth 31ain 2011. 
 
Bydd y prosiect yn sicrhau y bydd plant o grwpiau a ymyleiddir yn derbyn ystyriaeth pan gynllunnir gwasanaethau. Bydd y prosiect yn hysbysu grwpiau am fodolaeth Siarter Un Wrecsam ac yn cefnogi adrodd yn ôl ar droseddau casineb. Bydd yn mynd ati i helpu i gynnwys teuluoedd o gymunedau newydd mewn clybiau ôl-ysgol a chlybiau gofal-plant gwyliau.
 
Mae’r clybiau gofal-plant all-ysgol yn rhoi cyfle perffaith i   gynyddu cydlyniad cymdeithasol drwy integreiddio teuluoedd i mewn i’r gymuned leol, trwy ymgysylltu â theuluoedd sydd wedi eu hymyleiddio er mwyn sicrhau eu bod yn teimlo’n rhan o’u cymdogaeth, a hefyd yn grymuso unigolion drwy roi iddynt gyfleoedd newydd.

 
 
Prosiect Integreiddio Cyfran Deg Wrecsam

 

Prosiect blwyddyn oedd prosiect Integreiddio Cyfran Deg yn Wrecsam, yn rhedeg o Fedi 2009 hyd at Awst 2010.  Ei nod oedd integreiddio plant a theuluoedd o gymunedau o fudwyr, ffoaduriaid, ceiswyr lloches, Sipsiwn a Theithwyr i mewn i glybiau gofal plant all-ysgol.  Ariannwyd y prosiect gan raglen Cyfran Deg y Loteri Fawr, fe’i gweinyddwyd drwy’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru, ac fe’i datblygwyd wedi i Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs sylweddoli’r angen am integreiddio plant a theuluoedd yr ymylon i mewn i glybiau gofal plant all-ysgol.
I weld adroddiad diwedd y prosiect, cliciwch yma.


 

 

 

 

 

 

 

Rhaglen Ofal-Plant yr Ysgolion Bro

Er 2008 bu modd manteisio ar elfen ofal-plant, newydd, i ariannu Ysgolion Bro*, hyn er mwyn datblygu clybiau gofal-plant newydd, y naill ochr i’r diwrnod ysgol ac yn ystod gwyliau’r ysgol, i helpu i ddiwallu anghenion disgyblion, rhieni a chymunedau yng Nghymru benbaladr.

 
Mae gan Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs fedrusrwydd arbenigol, gwybodaeth, a phrofiad o ddatblygu a chefnogi dros 1500 o glybiau gofal plant yng Nghymru. Ar hyn o bryd rydym wedi ein contractio mewn 22 o awdurdodau lleol i ddatblygu a chefnogi clybiau gofal plant. Yn ychwanegol at hyn, rydym wedi ein contractio’n benodol ar raglen ofal plant yr ysgolion bro mewn 12 o awdurdodau lleol.
 
Rydym wedi cynhyrchu adroddiad (yn cynnwys astudiaethau achos defnyddiol) sy’n:
·        Adrodd ar ein hynt (hyd at Hydref 2009, yn cynnwys datblygu 55 o glybiau newydd i blant ysgolion cyfrwng-Cymraeg a chyfrwng-Saesneg, a’r gefnogaeth a roddir i deuluoedd ar incymau isel, a chyda phlant ag anghenion arbennig).
·        Helpu i fwydo gwybodaeth i waith/datblygiadau i’r rhaglen i’r dyfodol.
·        Fodd i helpu i hwyluso atgynhyrchu mewn awdurdodau/clybiau eraill.
 
Gellir lawrlwytho’r adroddiad hwn
 

*’Mae Ysgol sy’n Canolbwyntio ar y Gymuned yn ysgol sy’n darparu amrywiaeth o wasanaethau a gweithgareddau, yn aml y tu hwnt i’r diwrnod ysgol, i helpu i ddiwallu anghenion ei disgyblion, eu teuluoedd a’r gymuned ehangach. (Ysgolion Bro, Cylchlythyr Canllaw,Cynulliad Cenedlaethol Cymru, 2003)


 

Play, Learn and Grow Healthy
Mae prosiect Chwarae Dysgu a Thyfu’n Iach Sir Gaerfyrddin yn brosiect 3-blynedd ar y thema ‘Ffrindiau Iach’, sydd yn gweithio’n bennaf gyda phlant oed 7/8 a 10/11 drwy gyfrwng prosiect ‘cyfeillio’, gan ymestyn i gyrraedd plant iau, oed 2 a throsodd, a’u teuluoedd.

Bydd y prosiect yn anelu at gynyddu ymwybyddiaeth o werth gweithgaredd corfforol/bwyta iach, a chyflwyno syniadau ar gyfer ‘cyfeillio’ mewn amgylchedd sy’n draddodiadol anaddysgiadol.  Yn aml canolbwyntir gwaith yn y maes hwn ar raglenni iechyd a gyflwynir drwy ysgolion, fodd bynnag, bydd y prosiect hwn yn darparu ‘dysgu drwy chwarae’.  Bydd y gweithgaredd yn canolbwyntio’n bennaf ar ‘gyfeillio’ gyda phlant oed ysgol iau, sydd yn mynychu clybiau gofal plant all-ysgol, ynghyd â gwarchodwyr plant.  Rhoddir hyfforddiant a chefnogaeth i bob plentyn sy’n gwirfoddoli i ddod yn ‘gyfeillion’.

Ariannwyd y prosiect â  £425,797 o fenter Ffordd o Fyw Cronfa’r Loteri Fawr sy’n anelu at ddatblygu ffyrdd newydd ac arloesol o hyrwyddo bwyta’n iach, gweithgaredd a chwarae ymysg plant drwy brosiectau sy’n cynnwys y teulu cyfan.

Bu gordewdra ymysg plant yn un o’r tueddiadau a achosodd y mwyaf o bryder ym maes iechyd yng Nghymru dros y deng mlynedd diwethaf, â mwy o blant dros bwysau nag erioed o’r blaen.  Mae Ffordd o Fyw yn anelu at wrthsefyll gordewdra ymysg plant drwy ddefnyddio tri model gwahanol y mae’r prosiectau llwyddiannus yn eu defnyddio i gyflwyno’r rhaglen.

Mae gan Bartneriaid y Prosiect,  Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs, Mudiad Ysgolion Meithrin a Chymdeithas Cylchoedd Chwarae Cyn-Ysgol Cymru, hanes o gydweithio’n llwyddiannus â’i gilydd.  Cânt eu cynrychioli o fewn i  Awdurdodau Lleol ar Bartneriaethau Plant a Phobl Ifanc, ac mae ganddynt gysylltiadau â’r Bartneriaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles, a phob agwedd berthnasol o’r Adran Addysg, y Bwrdd Iechyd Lleol ac Ymddiriedolaeth GIG.

Ceir datganiad llawn i’r wasg ar ein tudalen Ystafell Newyddion.

Am fwy o wybodaeth am y prosiect, cysylltwch, os gwelwch yn dda, â rheolydd y prosiect:
Karen Pereira:  07977200318  / 01792 483031

Lottery Funded

Prosiect Clybiau Plant

Daeth y Prosiect Clybiau Plant, prosiect gwerth £5.7 miliwn, a ran-arianwyd gan yr Undeb Ewropeaidd drwy Lywodraeth Cynulliad Cymru, i ben ym Medi 2008 wedi tair blynedd.

O ganlyniad i’r prosiect, mae clybiau wedi eu paratoi’n well ar gyfer y dyfodol - gwell sgiliau, gweithlu mwy cymwysedig, clybiau newydd a lleoedd newydd.  Mae 4800 o bobl wedi cael eu hyfforddi.  Mae 116 o glybiau newydd wedi dechrau, gan greu mwy na 2000 o leoedd newydd.  Mae 70 o glybiau wedi derbyn grantiau cynaliadwyedd a chefnogaeth.

Ymhellach, y mae teuluoedd na allent fforddio ffioedd gofal plant, neu’r rhai yr oedd arnynt angen cefnogaeth un-i-un, wedi elwa’n uniongyrchol drwy’r 481 o grantiau help llaw ychwanegol a’r 236 o grantiau lleoedd-a-gynorthwyir a wobrwywyd drwy’r prosiect.

Bydd y cyhoeddiadau a’r adnoddau a gynhyrchwyd yn ystod y prosiect yn cefnogi ansawdd ac arloesedd  mewn clybiau gofal plant all-ysgol am flynyddoedd i ddod.

Clybiau Plant - Datrysiadau
yn dangos arloesedd ac arferion da mewn clybiau gofal plant

 

Clybiau i Blant Hŷn a Phobl Ifanc

Clybiau ar gyfer Plant ag Anghenion Arbennig

Clybiau Anhraddodiadol: Nosweithiau a Phenwythnosau

Modelau Rheoli mewn Clybiau

Cawl Cymysg: Mathau Eraill o Arloesedd ac Arferion Da mewn Clybiau

Rhestr Termau

Atodiad


Mae'r ffilm Clybiau Plant yn Chwarae yn arddangos clybiau gofal plant all-ysgol yng Nghymru, ac effeithiau'r Prosiect Clybiau Plant, a ariannwyd gan raglen Amcan 1 Ewrop.

cliciwch yma i weld fideo......


CWLWM

Ready Steady Go

Mae prosiect CWLWM bellach wedi dod i ben, ac mae’r cit offer datblygu busnes ar gyfer y sector gofal plant yng Nghymru - ‘Barod Aros Ewch’ nawr ar gael. Am fanylion ynghylch gael copi o’r cit offer, sydd ar gael ar ffurf electronig, neu mewn ffolder A4 yn ôl y galw, cysylltwch â'r rheolydd prosiect yn ein Swyddfa Genedlaethol.

 

Am wybodaeth bellach ynghylch cynnwys y cit offer, cliciwch y dolen i weld disgrifiad o’r cit offer.

 

Free Membership
Hawlfraint © Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwynion, Canmoliaeth a Sylwadau