Gweithiwr Chwarae- Clwb Ilar, Ceredigion

Dyddiad cau: 23/02/2024

Oriau wythnosol a gontractir: 2 awr a chwarter  awr yr wythnos, oriau craidd 3.30 – 5.45, a weithir Dydd Mercher yn ystod y tymor yn unig. Posibilrwydd o weithio 2 awr a chwarter ychwanegol ar Nos Iau 3.30 – 5.45yh.

Cyflog: £10.50 yr awr

Dyddiau gwaith: Dydd Mercher

Oriau i’w gweithio: Yn ystod y tymor

Oriau gwaith: Ar ôl oriau ysgol

Diploma / profiad gofynnol:

Diploma Lefel 2 mewn Gwaith Chwarae

Tystysgrif Lefel 2 mewn Egwyddorion Gwaith Chwarae ar Waith

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer yr swydd yma.

Disgrifiad o’r dyletswyddau:

Cyfrannu at ddarparu amgylchedd chwarae cyfoethog, hyblyg ac ysgogol, lle  y gall plant chwarae’n rhydd.

Helpu i gynllunio a pharatoi am chwarae, yn cynnwys gweithgareddau, paratoi’r lle o gwmpas a’r adnoddau, a fydd yn diwallu eu hanghenion chwarae unigol.

Adeiladu perthnasoedd effeithiol ac onest â’r plant a’r bobl ifanc, a’u rhieni/gofalwyr

Dilyn y canllawiau a’r gweithdrefnau parthed diogelu fel yr argymhellir gan yr awdurdod cofrestru.

Dilyn polisïau a gweithdrefnau’r Clwb, gan gynnwys diogelu, iechyd a diogelwch, ymddygiad, gweithdrefnau brys, a chyfrinachedd fel y cymeradwyir gan yr awdurdod cofrestru.

Cyfranogi ar adolygu ac adlewyrchu ar y polisïau a’r gweithdrefnau sydd yn eu lle.

Gweinyddu cymorth cyntaf fel y bo’n gymwys.

Cynnal goruchwyliaeth briodol o’r holl blant a phobl ifanc drwy gydol y sesiwn

Sicrhau y cesglir y plant a’r bobl ifanc gan rieni / gofalwyr, gan weithio o fewn canllawiau’r polisi.

Cyfrannu at ddarparu a pharatoi amryw o ddewisiadau bwyd ar gyfer y plant a’r bobl ifanc.

Ac unrhyw ddyletswydd briodol arall o fewn rôl y swydd fel  Uwch Weithiwr Chwarae.

Sut i ymgeisio: Ebostiwch Jan Jones ar prif@llanilar.ceredigion.sch.uk ar gyfer mwy o wybodaeth a ffurflen gais!

Lleoliad Clwb Ilar, Ysgol Gynradd Llanilar, Aberystwyth, SY23 4PA

 

Ymwadiad

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn hysbysebu swyddi gwag ar ran ei Aelodau.  Am ragor o wybodaeth, dylai darpar ymgeiswyr ddefnyddio’r manylion cyswllt sydd yn yr hysbyseb ac ymwneud yn uniongyrchol â’r person a osododd yr hysbyseb, ac nid â Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs.

Nid yw Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn derbyn cyfrifoldeb am ansawdd na chynnwys yr hysbyseb, nac ychwaith am arferion cyflogi’r Aelod sy’n gosod yr hysbyseb.  Nid yw Clybiau Plant Cymru Kids’ yn cyflogi staff ar ran unrhyw gyfundrefn arall.

Back to Job Board