Rheolwr Llanw – Discover and Do, Sir y Fflint

Dyddiad cau: 07/06/2024

Oriau: 18 awr yr wythnos (Dyddiau’r wythnnos yn ystod y tymor, cyn ac ar ôl y diwrnod ysgol)  

Cyflog: £13.50 yr awr  

Cymwysterau / profiad gofynnol:  

Rhaid i ymgeiswyr fod â chymwysterau  NVQ lefel 3 neu debyg.  

Bydd profiad blaenorol o ofal plant yn ofynnol.    

Bydd Rôl y Rheolwr Llanw’n cynnwys:   

  • Rheoli’r clwb yn absenoldeb y rheolwr.
  • Datblygu amgylchedd diogel ac ysgogol.
  • Rheoli a chydlynu staff.
  • Cadw cofnodion.

Sut i wneud cais:  

Cysylltwch â Julie Biggadike i drafod y rôl ymhellach – brocarmelDD@outlook.com  

Lleoliad y swydd: CH8 8NU, Sir y Fflint  

 

Ymwadiad 

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn hysbysebu swyddi gwag ar ran ei Aelodau.  Am ragor o wybodaeth, dylai darpar ymgeiswyr ddefnyddio’r manylion cyswllt sydd yn yr hysbyseb ac ymwneud yn uniongyrchol â’r person a osododd yr hysbyseb, ac nid â Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs. 

 Nid yw Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn derbyn cyfrifoldeb am ansawdd na chynnwys yr hysbyseb, nac ychwaith am arferion cyflogi’r Aelod sy’n gosod yr hysbyseb.  Nid yw Clybiau Plant Cymru Kids’ yn cyflogi staff ar ran unrhyw gyfundrefn arall. 

Back to Job Board