Uwch-Arweinydd Chwarae – Clwb Ilar, Ceredigion

Dyddiad cau: 23/02/2024

Dyddiau gwaith: 4 awr a hanner o oriau yr wythnos,  3.30 – 5.45yh, i’w gweithio Dydd Mercher a Iau yn ystod y tymor yn unig. + unrhyw oriau ychwanegol sy’n ofynnol (gwaith papur ychwanegol neu’n cynnwys llenwi dros aelodau eraill o staff).

Cyflog: £13.00 yr awr

Cymwysterau / profiad gofynnol:

  • Diploma Lefel 3 mewn Gwaith Chwarae neu Ddyfarniad Lefel 3 mewn Pontio i Waith Chwarae
  • Profiad o weithio gydag plant 4-11 blwydd oed.

Disgrifiad o’r dyletswyddau: Bydd rôl yr Uwch Weithiwr Chwarae yn arwain y gwaith o gydlynu a chynllunio amrywiaeth o weithgareddau sy’n ennyn diddordeb pob plentyn, dan do ac yn yr awyr agored, yn ogystal â gallu dylunio ardaloedd penodol i ddatblygu chwarae o ansawdd uchel ar gyfer ystod oedran amrywiol o blant, sy’n hygyrch i bawb.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cydweithio’n agos â Unigolyn Cyfrifol i:

  • Datblygu a chynnal amgylchedd chwarae cyfoethog, effeithiol, hyblyg ac Ysgogol
  • Goruchwylio systemau rheoli budd- risg effeithiol
  • Sicrhau cydymffurfiad â’r rheoliadau ar ofal dydd, gan gyfeirio at y Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant a Reoleiddir.
  • Goruchwylio cynllunio a pharatoi’r gweithgareddau chwarae, paratoi’r ardal chwarae a’r adnoddau, a fydd yn ateb eu hanghenion chwarae unigol.
  • Dilyn ac adolygu polisïau a gweithdrefnau’r Clwb, gan gynnwys diogelu, iechyd a diogelwch, ymddygiad, gweithdrefnau brys, a chyfrinachedd fel y cymeradwyir gan yr awdurdod sy’n cofrestru.
  • Sicrhau bod staff yn dilyn, ac yn ymgysylltu â’r polisïau a’r gweithdrefnau, a’u hadolygu.
  • Unrhyw ddyletswydd arall perthynol i’r swydd ar gais y pwyllgor/perchennog/rheolwr.

Sut i ymgeisio: Ebostiwch Jan Jones ar prif@llanilar.ceredigion.sch.uk ar gyfer mwy o wybodaeth a ffurflen gais!

 

Ymwadiad

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn hysbysebu swyddi gwag ar ran ei Aelodau.  Am ragor o wybodaeth, dylai darpar ymgeiswyr ddefnyddio’r manylion cyswllt sydd yn yr hysbyseb ac ymwneud yn uniongyrchol â’r person a osododd yr hysbyseb, ac nid â Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs.

Nid yw Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn derbyn cyfrifoldeb am ansawdd na chynnwys yr hysbyseb, nac ychwaith am arferion cyflogi’r Aelod sy’n gosod yr hysbyseb.  Nid yw Clybiau Plant Cymru Kids’ yn cyflogi staff ar ran unrhyw gyfundrefn arall.

Back to Job Board