Uwch Weithiwr Chwarae – Severn Care Club, Caerdydd

Dyddiad cau: 31/05/2024

Lleoliad: CF11 9DZ 

Oriau Wythnosol a Gontractir: 33.75, yn ystod Oriau Ysgol, yn ystod y Tymor 

Dyddiau Gwaith: Dydd Llun – Dydd Gwener 

Cyflog: £15.43 

Cymwysterau / profiad gofynnol: Diploma Lefel 3 mewn Gwaith Chwarae  

Disgrifiad o’r dyletswyddau: Datblygu a chynnal amgylchedd chwarae cyfoethog, effeithiol, hyblyg ac ysgogol. Goruchwylio’r cynllunio ar gyfer chwarae’r plant a goruchwylio rheolaeth effeithiol dros risg-budd, a sicrhau bod y lleoliad yn cydymffurfio â’r rheoliadau gofal dydd parthed y Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant a Reoleiddir. 

Anfonwch e-bost at karen.gunning@cardiff.gov.uk i ofyn am ffurflen gais.

Ymwadiad 

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn hysbysebu swyddi gwag ar ran ei Aelodau.  Am ragor o wybodaeth, dylai darpar ymgeiswyr ddefnyddio’r manylion cyswllt sydd yn yr hysbyseb ac ymwneud yn uniongyrchol â’r person a osododd yr hysbyseb, ac nid â Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs. 

Nid yw Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn derbyn cyfrifoldeb am ansawdd na chynnwys yr hysbyseb, nac ychwaith am arferion cyflogi’r Aelod sy’n gosod yr hysbyseb.  Nid yw Clybiau Plant Cymru Kids’ yn cyflogi staff ar ran unrhyw gyfundrefn arall. 

Back to Job Board