Addewid Cymraeg Clybiau

Mae’n bleser yn ogystal gennym gyhoeddi bod Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg wedi cymeradwyo Addewid Cymraeg Clybiau, a fydd yn ychwanegu at y gwaith rhagorol sydd eisoes yn cael ei wneud drwy ein prosiect Cymraeg Gwaith i gefnogi clybiau i ddefnyddio mwy o Gymraeg yn eu lleoliadau.

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn cydnabod pwysigrwydd datblygu’r iaith Gymraeg o’i fewn, a chyda balchder â rôl weithgar wrth gyfrannu at darged Llywodraeth Cymru o 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Yn rhan o’n hymroddiad, rydym wedi datblygu addewid iaith Gymraeg ar gyfer lleoliadau.

Rydym ni yn Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn deall y gall dechrau allan ar siwrnai tuag at y Cynnig Gweithiol godi braw, ac felly rydym wedi datblygu siwrnai iaith Gymraeg yn arbennig ar gyfer Clybiau Gofal Plant Allysgol.

Nod yr addewid yw cefnogi lleoliadau o’r camau cyntaf (Efydd) drwodd i’r camau terfynol (Aur). Drwy gydol yr addewidion hyn, bydd modd i leoliadau ddangos mewn ffordd weithiol eu bod yn gweithio tuag at y Cynnig Gweithiol gyda’r posibilrwydd o ddarparu’r Cynnig Gweithiol a gwneud cais am gydnabyddiaeth y Cynnig Cymraeg Comisiynydd y Gymraeg wedi cwblhau’r addewid Aur.

Mae’r addewid mewn 3 rhenc, gweler trosolwg cryno isod, ynghyd â manylion llawn pob lefel unigol:

  • Efydd – yn yr addewid yma byddwch yn gwneud eich camau cyntaf ac yn addo mynd ati i adeiladu’r sylfeini i ddechrau rhoi’r iaith Gymraeg ar waith yn eich lleoliad. Cyflawnir drwy hunanasesu.
  • Arian- ar y cam yma byddwch ar eich ffordd go iawn, ac yn addo sicrhau bod yr iaith Gymraeg yn cael ei gweld a’i chlywed yn ystod y drefn ddyddiol yn eich lleoliad, a bod mwy o gyfleoedd iaith-Gymraeg yn cael eu rhoi i ddefnyddwyr y gwasanaeth. Cyflawnir trwy roi tystiolaeth i Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs.
  • Aur – Y cam terfynol. Wedi rhoi’r Efydd a’r Arian ar waith yn eich lleoliad, y cam terfynol yw eich bod yn addo y bydd yr iaith Gymraeg yn cael ei chofleidio a’i gwreiddio yn rhediad eich lleoliad o ddydd i ddydd. Byddwch yn mynd ati i gynnig y Gymraeg heb i ddefnyddwyr y gwasanaeth orfod gofyn amdani. Cyflawnir drwy Swyddfa Comisiynydd yr Iaith Gymraeg.

Dyfernir tystysgrif ar gwblhau pob lefel unigol.

Ystyr ‘Cynnig Gweithiol yn syml yw darparu gwasanaeth yn y Gymraeg heb i rywun orfod gofyn amdano. Y dylai’r Gymraeg fod mor weladwy â’r Saesneg. Golyga creu newid mewn diwylliant sy’n cymryd y cyfrifoldeb oddi ar ddefnyddiwr gwasanaeth i ofyn amdano drwy gyfrwng y Gymraeg.

Our partners

Project’s partners