10 Ffordd o Gefnogi Iechyd Meddyliol a Llesiant Plant

Mae Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn yn gosod sylfaen ar gyfer popeth y dylem ni, fel oedolion, fod yn ei wneud i roi’r cymorth gorau posibl i blant a phobl ifanc. Dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi gweld cynnydd yn nifer y plant sy’n profi problemau iechyd meddwl, gyda rhai plant yn fwy agored i niwed nag eraill. Mae annog a hybu iechyd meddwl da mewn plant yn hanfodol i’w helpu i ddatblygu’n oedolion iach a gwydn. Dyma 10 ffordd y gallwch gefnogi a hybu iechyd meddwl a llesiant gyda’r plant yn eich lleoliad.

10-Ways-to-Support-Childrens-Mental-Health-and-Well-Being.pdf

Download