Uwch Weithiwr Chwarae – Bwlchgwyn Cabin Crew, Wrecsam

Dyddiad cau: 22/02/2023

Oriau  wythnosol a gontractir: 35 awr yr wythnos (ar gyfartaledd). Oriau penodol i’w negodi, ystyrir gweithio’n rhan amser/rhannu swydd neu waith sesiynol. 

Dyddiau gwaith: Dydd Llun – Dydd Gwener 

Oriau i’w gweithio: Yn ystod y tymor ac yn ystod y gwyliau 

Oriau gwaith: Ar ôl oriau ysgol ac yn ystod oriau ysgol. 

Cyflog: £20,485 

Cymwysterau/profiad gofynnol: 

Rhaid i’r ymgeisydd fod â Chymhwyster Lefel 3 mewn Gwaith Chwarae neu Ofal Plant (os mai dim ond cymhwyster gofal plant a fydd yn ei feddiant, bydd angen i’r ymgeisydd ymrwymo i ymgymryd â chwrs 12-wythnos mewn Pontio i Waith Chwarae, gan fod hyn yn ofyniad hanfodol i’r rôl. Bydd angen cwblhau hyn yn ystod y cyfnod prawf, y gellir ei ymestyn yn ddibynnol ar ddyddiad dechrau’r cwrs – gellir darparu manylion pellach os llwydda i gael cyfweliad.)  

Hanfodol  

Rhaid bod yr ymgeisydd yn gallu dangos tystiolaeth o: 

– Brofiad o weithio ym maes gofal plant gyda phlant 3 – 12 mlwydd oed 

– Sgiliau cyfathrebu rhagorol 

– Bod yn gallu gweithio o’u rhan eu hunain 

– Bod yn unigolyn cryf ei gymhelliad a brwdfrydig 

– Bod â’r gallu i weithio’n hyblyg 

– Dangos tystiolaeth o hyfforddi ac arwain gweithgareddau dan do ac yn yr awyr agored 

– Profiad profedig o weithio mewn tîm 

– Profiad profedig o arolygu staff 

Dymunol 

Cymwysterau Ychwanegol 

– Cymorth Cyntaf Pediatrig 

– Hylendid bwyd 

– Diogelu 

Disgrifiad o’r dyletswyddau: Meithrinfa hynod o lwyddiannus, lleoliad ôl-ysgol sefydledig, meithrinfa a mwy, cylch chwarae a chlwb gwyliau sy’n cynnig gofal plant i blant 2 – 12 mlwydd oed yw Cabin Crew. Mae hwn yn gyfle rhagorol a chyffrous i unrhyw un â’r cymhwyster perthnasol mewn gofal plant sy’n dymuno symud ymlaen i ennill profiad gwerthfawr mewn gwaith chwarae/gofal plant fel Uwch Weithiwr Chwarae mewn lleoliad gofal plant bywiog, o ansawdd, sy’n cynnig sawl math o ofal. 

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn gallu arwain tîm bychan i ddarparu gofal plant rhagorol. Bydd  ei rôl fel Uwch Weithiwr chwarae’n arwain yn y gwaith o gydlynu a chynllunio amrywiaeth o weithgareddau a fydd yn ymgysylltu â phob plentyn y  dan do ac yn yr awyr agored, yn ogystal â bod yn gallu dylunio ardaloedd penodol  i ddatblygu chwarae o ansawdd da ar gyfer plant o rychwant o oed amrywiol, a fydd ar gael i bawb. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cydweithio’n agos â  Thîm Cabin Crew, yn cynnwys Rheolwr y Clwb, y Rheolwr Cynorthwyol a’r Ymddiriedolwyr i: 

– Sicrhau cydymffurfiad â’r gofynion cyfreithiol a osodir yn y rheoliadau perthnasol. 

– Cynorthwyo gyda rhediad esmwyth y clwb. 

– Cysylltu â’r asiantaethau statudol ac anstatudol perthnasol fel y bo’n briodol. 

– Sicrhau ac arwain ar gyflenwi darpariaeth ofal-plant sy’n weithredol ac o ansawdd da. – Cysylltu â rhanddeiliaid amrywiol a pherthnasol, gan sicrhau ymgysylltiad parhaus â phlant a rhieni/gofalwyr. 

Lleoliad  y swydd: Wrecsam, LL11 5UA 

Sut i ymgeisio: Dylid cyflwyno’r ceisiadau drwy e-bost, gan gynnwys CV a llythyr cyflwyno – Dyddiad cau: Chwefror 22ain 2023. Anfonwch ebost i:  managercabincrew@hotmail.com 

neu ffoniwch Nicola Roberts ar  01978 756718 i gael mwy o wybodaeth. 

  

Ymwadiad 

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn hysbysebu swyddi gwag ar ran ei Aelodau.  Am ragor o wybodaeth, dylai darpar ymgeiswyr ddefnyddio’r manylion cyswllt sydd yn yr hysbyseb ac ymwneud yn uniongyrchol â’r person a osododd yr hysbyseb, ac nid â Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs. 

Nid yw Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn derbyn cyfrifoldeb am ansawdd na chynnwys yr hysbyseb, nac ychwaith am arferion cyflogi’r Aelod sy’n gosod yr hysbyseb.  Nid yw Clybiau Plant Cymru Kids’ yn cyflogi staff ar ran unrhyw gyfundrefn arall. 

Back to Job Board