Goruchwyliwr Clwb Ôl-ysgol – Clwb Ôl-ysgol Borderbrook, Wrecsam

Dyddiad cau: 20/03/2023

Oriau gwaith a gontractir: Contract dim-oriau 

Dyddiau gwaith: Dydd Llun -Dydd Gwener 

Oriau i’w gweithio: Yn ystod y tymor (wedi oriau ysgol)  

Cyflog: £10.50 yr awr 

Cymwysterau/profiad gofynnol:  

  • Cymhwyster NVQ Lefel 3 leiaf, sy’n addas i weithwyr chwarae 
  • Bod yn barod i gefnogi ethos ein hysgol 
  • Bod â phrofiad o weithio ym maes gofal plant, o ddewis, gofal allysgol 
  • Bod â sgiliau trefniadol a chyfathrebu rhagorol 
  • Bod yn ddeinamig, gwydn ac yn weithiwr called â natur gadarnhaol 
  • Bod yn gallu gweithio’n annibynnol a sefydlu perthnasoedd cadarnhaol â disgyblion, rhieni, llywodraethwyr a’r staff 
  • Bod â chymwysterau cymorth cyntaf, hylendid bwyd ac amddiffyn plant 
  • Profiad o waith chwarae a’r gofyniad i gwblhau cymhwyster gwaith chwarae 
  • Darparu tystiolaeth o gynllunio ac arwain gweithgareddau dan do ac yn yr awyr agored 
  • Rhoi tystiolaeth o ddylunio a chreu mannau chwarae penodol

Disgrifiad o’r dyletswyddau: Mae’r rôl hon yn un o arwain amgylchedd chwarae creadigol  diogel i blant 3-11 blwydd oed. Mae’r swydd yn gofyn am unigolyn brwdfrydig, â hunan-gymhelliad  ac a all benderfynu drostynt eu hunain  a goruchwylio plant yn hyderus. Bydd yr  unigolyn hefyd yn gweinyddu o ddydd i ddydd ac yn  ac yn cynllunio rhaglen chwarae amrywiol a chreadigol.  

Sut i wneud cais: Cysylltwch â’r Pennaeth (Emma Jones) ar 01948 770676 os gwelwch yn dda i gael mwy o wybodaeth. 

Mae Cylch Chwarae Cymunedol a Chlwb Ôl-ysgol Borderbrook yn Gyflogwr Cyfle Cyfartal. Bydd y  swydd yn modo lar wiriad manylach y GDG a geirdaon. Dylai’r ceisiadau fod ar ffurf CV a llythyr cyflwyno drwy e-bost: Gofynnir i chi e-bostio  mailbox@borderbrook-pri.wrexham.sch.uk 

 

Ymwadiad 

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn hysbysebu swyddi gwag ar ran ei Aelodau.  Am ragor o wybodaeth, dylai darpar ymgeiswyr ddefnyddio’r manylion cyswllt sydd yn yr hysbyseb ac ymwneud yn uniongyrchol â’r person a osododd yr hysbyseb, ac nid â Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs.  

Nid yw Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn derbyn cyfrifoldeb am ansawdd na chynnwys yr hysbyseb, nac ychwaith am arferion cyflogi’r Aelod sy’n gosod yr hysbyseb.  Nid yw Clybiau Plant Cymru Kids’ yn cyflogi staff ar ran unrhyw gyfundrefn arall.  

Back to Job Board