Swyddog Datblygu Busnesau Gofal Plant: Cyfrwng Cymraeg (WL/CBDO/09/22)

Dyddiad cau: 14/11/2022

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn hynod falch o fod yn ehangu ei dîm, ac yn cynnig cyfle cyffrous i’r person priodol i lenwi’r ddwy swydd ganlynol:   

Swyddog Datblygu Busnesau Gofal Plant: Cyfrwng Cymraeg (WL/CBDO/09/22)  

£27,741 y flwyddyn, yn codi i £28,226 ar dderbyn cadarnhad mewn swydd  

37 awr yr wythnos  

Y swyddfa wedi’i lleoli ym Mae Colwyn, Caerdydd neu Cross Hands (gweithio ystwyth yn ei le)    

 

Mae bod yn rhugl yn y Gymraeg yn rhan o’r meini prawf hanfodol i’r rôl hon o gefnogi Clybiau Gofal Plant Allysgol ledled Cymru i ateb y gofyn cynyddol am ofal plant o Ansawdd, sydd wedi ei gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru, gan gyflenwi parthed y Rhaglen Lywodraethu a’r Cytundeb Cydweithio; datblygu’r defnydd o’r iaith Gymraeg yn eu Lleoliadau a chyfrannu at darged Llywodraeth Cymru o 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Mae’r swydd hon yn un newydd, a bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â thîm sydd wedi ei gymell yn gynhenid i weithio i ddwyn gwelliant i’r sector Gofal Plant Allysgol cyfrwng-Cymraeg.  

Mae cynigion o gyflogaeth yn amodol ar eirdaon boddhaol, gwiriadau adnabod a gwiriadau’r GDG ar y lefel briodol.  

Ceir hyd i ddisgrifiad swydd a ffurflen gais electronig ar  https://bit.ly/3EjsjEl – rhaid cyflwyno ceisiadau cyn y terfyn amser ar 14/11/2022.    

Am gymorth, ffoniwch 029 2074 1000 neu anfonwch e-bost i recruitment@clybiauplantcymru.org 

ffurflen gais
Back to Job Board