Cydlynydd Gofal Plant – Cyswllt Cymunedol Duffryn

Dyddiad cau: 31/01/2023

Oriau wythnosol dan gontract: 37 awr yr wythnos

Dyddiau gwaith: Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Mercher, Dydd Iau, Dydd Gwener

Oriau i’w gweithio: Cyn ysgol, ar ôl ysgol, ac yn ystod y diwrnod ysgol

Cyflog: £27,052.95

Cymwysterau/profiad sydd eu hangen:

Hanfodol:

 • Lefel 5 cymwys mewn gofal plant neu’n fodlon gweithio tuag at Lefel 5.
 • Lefel 3 cymwysedig mewn gofal plant
 • Profiad gofal plant (o leiaf 2 flynedd)
 • Gwybodaeth am brotocolau diogelu plant
 • Sgiliau cyfathrebu da

Dymunol:

 • Profiad mewn arwain neu reoli tîm
 • Profiad o fewn blynyddoedd cynnar a gofal plant mewn clybiau allysgol
 • Profiad o gynllunio, arsylwadau, gwerthuso a gwaith papur arall cysylltiedig

Disgrifiad o ddyletswyddau:

 • Mae Cyswllt Cymunedol Duffryn yn chwilio am Gydlynydd Gofal Plant profiadol, profiadol, a brwdfrydig i ymuno ac arwain ein tîm gofal plant rhagorol.
 • Mae ein darpariaeth gofal plant yn gweithredu dydd Llun – dydd Gwener ac mae’n cynnwys Sunflower Tots, Pila Pala a Holiday club. Grŵp chwarae cyn-ysgol i blant o dair oed yw Sunflower Tots.  Rydym yn cynnig sesiynau 2 1/2 awr i blant tair oed a lapio o amgylch gofal plant 3 1/2 awr i blant 3-4 oed sy’n mynychu Meithrinfa Gynradd Parc Tredegar.
 • Mae Pila Pala wedi cofrestru gofal plant i blant o dair oed i unarddeg oed.  Rydym yn cynnig fel clwb brecwast sy’n gweithredu o 7.45am i 8.55am yn ystod y tymor.  Mae ein Clwb ar ôl ysgol  yn darparu cyfleoedd chwarae y tu allan i’r ysgol i blant tair oed i blant tair oed rhwng 3pm a 5pm.
 • Mae’r Clwb Gwyliau ar gael i blant tair oed i unarddeg mlwydd oed yn ystod gwyliau Pasg, gwyliau Haf a gwyliau hanner tymor. Mae’r clwb yn rhedeg o 8am tan 5pm gyda byrbrydau yn cael eu darparu drwy gydol y dydd.
 • Rydym yn chwilio am gydlynydd gofal plant newydd sydd wedi cymhwyso’n Lefel 3 Gofal Plant (fel y cydnabuwyd gan AGC) ac sydd â’r ymgyrch i ddatblygu eu datblygiad proffesiynol ymhellach.
 • Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus weithio 37 awr yr wythnos, 5 diwrnod yr wythnos, rhwng 8am a 5pm (bydd amseroedd cychwyn a gorffen ar sail rota wythnosol) Bydd disgwyl i’r cydlynydd gofal plant gyflawni dyletswyddau gofal plant fel yswiriant staff, cyfathrebu gyda rhieni ac asiantaethau allanol, a gweithio’n agos gyda’n partneriaid gan gynnwys ein hysgol gynradd ar y safle,  Ysgol Gynradd Parc Tredegar.
 • Sylwch, rydym ar agor drwy’r flwyddyn heblaw am Wyliau Banc a thros wyliau’r Nadolig. Rydym ar agor ar gyfer pob gwyliau ysgol arall.
 • Bydd gofyn i bob ymgeisydd gwblhau Datgelu DBS gwell.

Lleoliad swydd: Casnewydd NP108WP

Sut mae gwneud cais: E-bostiwch CV a gofyn am ffurflen gais o leisa@duffryncomlink.org.uk

Ymwadiad

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn hysbysebu swyddi gwag ar ran Aelodau. Dylai ymgeiswyr posibl defnyddio’r manylion cyswllt a restrir yn yr hysbyseb am wybodaeth ychwanegol, a dylent ddelio’n uniongyrchol â’r person sy’n rhoi’r hysbyseb, ac nid gyda Chlybiau Plant Cymru Kids’ Clubs.

Nid yw Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn derbyn cyfrifoldeb am safon na chynnwys yr hysbyseb, nac arferion cyflogaeth yr Aelod yn rhoi’r hysbyseb. Nid yw Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn cyflogi staff ar ran unrhyw sefydliad arall.

Back to Job Board