Dirprwy Reolwr allysgol – Little Stars Childcare, Caerdydd

Dyddiad cau: 30/01/2023

Oriau wythnosol a gontractir: 17.5 yr wythnos (oriau ychwanegol ar gyfnodau gwyliau os ydynt yn ofynnol) 

Dyddiau gweithio: Dydd Llun – Dydd Gwener 

Oriau i’w gweithio: Yn ystod y tymor (ar ôl oriau ysgol) ac oriau ychwanegol ar gyfnodau gwyliau os ydynt yn ofynnol.  

Cyflog: Yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad 

Cymwysterau/profiad gofynnol:  Mae cymhwyster Lefel 3 mewn gofal plant yn hanfodol. 

Disgrifiad o’r dyletswyddau:   

  • Bod yn gyfrifol am gynllunio, paratoi a goruchwylio gweithgareddau chwarae 
  • Cysylltu â’r ysgol a’r rhieni 
  • Diogelu’r plant sydd yn eich gofal 
  • Cynnal safonau gofynnol cenedlaethol AGC  
  • Goruchwylio’r cynorthwywyr chwarae 

Sut i ymgeisio: Ebostiwch becky.littlestars@gmail.com gan gynnwys CV cyfredol, manylion eich profiad a’r rhesymau pam eich bod yn addas ar gyfer y swydd.  

 

Ymwadiad 

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn hysbysebu swyddi gwag ar ran ei Aelodau.  Am ragor o wybodaeth, dylai darpar ymgeiswyr ddefnyddio’r manylion cyswllt sydd yn yr hysbyseb ac ymwneud yn uniongyrchol â’r person a osododd yr hysbyseb, ac nid â Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs. 

Nid yw Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn derbyn cyfrifoldeb am ansawdd na chynnwys yr hysbyseb, nac ychwaith am arferion cyflogi’r Aelod sy’n gosod yr hysbyseb.  Nid yw Clybiau Plant Cymru Kids’ yn cyflogi staff ar ran unrhyw gyfundrefn arall. 

Back to Job Board