Gweithiwr Chwarae – Clwb Hwyl @ St Mary’s, Y Fflint

Dyddiad cau: 23/01/2023

Oriau wythnosol dan gontract: 28.75 awr yr wythnos

Dyddiau gwaith: Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Mercher, Dydd Iau, Dydd Gwener

Oriau i’w gweithio: Yn ystod y gwyliau ysgol

Cyflog: £9.50 yr awr

Cymwysterau/profiad sydd eu hangen:

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus:

  • wedi cwblhau NVQ Lefel 2 o ran Gofal Plant, Dysgu a Datblygu neu Waith Chwarae neu fod yn barod i weithio tuag at y cymhwyster hwn.
  • rhaid cael gwiriad DBS
  • rhaid bod yn gynorthwywr cymorth cyntaf cymwys neu yn fodlon ymgymryd â hyfforddiant
  • rhaid bod yn barod i fynychu hyfforddiant, e.e. diogelu, hylendid bwyd
  • Rhaid bod ag angerdd i weithio gyda phlant a’u helpu i ffynnu

Disgrifiad o ddyletswyddau:

Rydym yn edrych i benodi gweithiwr chwarae ymroddedig, brwdfrydig a chreadigol ar gyfer ein darpariaeth gofal plant gwyliau ysgol. Rydym yn chwilio am unigolyn sy’n gweithio’n galed a fydd yn cyfrannu at ddarparu amgylchedd chwarae cyfoethogi ac ysgogol lle gall plant chwarae’n rhydd. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn helpu’r uwch weithiwr chwarae i:

  • gynllunio a pharatoi cyfleoedd chwarae ar gyfer y plant yn y clwb.
  • sicrhau fod yma amgylchedd diogel, gofalgar, ysgogol a hwyliog i bob plentyn yn y clwb.
  • Ymgysylltu’n effeithiol gyda’r plant a’r rhieni yn ystod eu cyfnod yn y clwb.

Mae posibilrwydd hefyd o oriau ychwanegol yn ein clwb ar ôl ysgol yn ystod y tymor.

Rydym yn cynnig cyfleoedd gwych ar gyfer dilyniant gyrfa a hyfforddiant noddedig ar gyfer hyrwyddo eich datblygiad proffesiynol eich hun.

Bydd lle gofal plant ar raddfa lai yn cael ei gynnig i staff sydd angen cymorth gofal plant.

Lleoliad swydd: Y Fflint, CH6 5JZ

Sut mae gwneud cais: Os yw’r rôl hon yn apelio atoch chi a’ch bod yn meddwl bod gennych chi’r rhinweddau rydyn ni’n chwilio amdanyn nhw, cysylltwch â clwbhwyl@stmarysflint.wales ar gyfer ffurflen gais.

 

Ymwadiad

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn hysbysebu swyddi gwag ar ran Aelodau. Dylai ymgeiswyr posibl defnyddio’r manylion cyswllt a restrir yn yr hysbyseb am wybodaeth ychwanegol, a dylent ddelio’n uniongyrchol â’r person sy’n rhoi’r hysbyseb, ac nid gyda Chlybiau Plant Cymru Kids’ Clubs.

Nid yw Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn derbyn cyfrifoldeb am safon na chynnwys yr hysbyseb, nac arferion cyflogaeth yr Aelod yn rhoi’r hysbyseb. Nid yw Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn cyflogi staff ar ran unrhyw sefydliad arall.

Back to Job Board