Gweithiwr Chwarae – Clwb y Morfa Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Dyddiad cau: 30/06/2023

Oriau  wythnosol a gontractir: 16 awr yr  wythnos 

Dyddiau gwaith: Dydd Llun – Dydd Gwener 

Oriau i’w gweithio: Yn ystod y tymor 

Oriau gwaith: Oriau cyn ac ar 

Cyflog: £10.42 yr awr 

Cymwysterau/profiad gofynnol:

Byddai profiad o weithio gyda phlant yn fantais. Nid yw cymwysterau gofal palnt yn angenrheidiol, ond rhaid bod yn fodlon cwblhau hyfforddiant sy’n berthnasol i’r rôl. Ffafrir cymhwyster Lefel 3 mewn Gwaith chwarae (a’r tâl ar gyfradd uwch na’r isafswm cyflog). 

Disgrifiad o’r dyletswyddau:

  • Deall a chyfrannu at amgylchedd chwarae sy’n gyfoethog, yn effeithiol ac yn ysgogol.
  • Cyfrannu at gynllunio ar gyfer chwarae plant a phobl ifanc.
  • Cydymffurfio â rheoliadau gofal dydd y Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant a Reoleiddir.

Lleoliad  y swydd: Abergele, LL22 7NU

Sut i ymgeisio: Gofynnir i chi anfon CV cyfamserol a llythyr cyflwyno at y Rheolwr, Ruth WIllilams – clwbymorfa123@gmail.com

 

Ymwadiad

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn hysbysebu swyddi gwag ar ran ei Aelodau.  Am ragor o wybodaeth, dylai darpar ymgeiswyr ddefnyddio’r manylion cyswllt sydd yn yr hysbyseb ac ymwneud yn uniongyrchol â’r person a osododd yr hysbyseb, ac nid â Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs.

Nid yw Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn derbyn cyfrifoldeb am ansawdd na chynnwys yr hysbyseb, nac ychwaith am arferion cyflogi’r Aelod sy’n gosod yr hysbyseb.  Nid yw Clybiau Plant Cymru Kids’ yn cyflogi staff ar ran unrhyw gyfundrefn arall.

Back to Job Board