Gweithiwr Chwarae – Clwb Allysgol Deganwy, Conwy

Dyddiad cau: 31/07/2023

Oriau  wythnosol a gontractir: 16.25 awr yr  wythnos  

Dyddiau gwaith: Dydd Llun – Dydd Gwener  

Oriau i’w gweithio: Yn ystod y tymor a gwyliau’r ysgol   

Oriau gwaith: Wedi oriau ysgol  

Cyflog: yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol  

Cymwysterau/profiad gofynnol:  Gwaith Chwarae Lefel 2 neu 3  

Disgrifiad o’r dyletswyddau: Gweithio yn ein Clwb Ôl-ysgol prysur a’n Clwb gwyliau gyda phlant 3-11 blwydd oed. Rhaid bod yn chwaraewr tîm, ag agwedd gadarnhaol ac angerdd dros weithio gyda phlant.    

Bydd y dyletswyddau’n cynnwys – goruchwylio plant, paratoi byrbrydau, cyflenwi sesiynau crefft a gemau, paratoi a chlirio offer.  

Lleoliad  y swydd: Conwy, LL31 9YB  

Sut i ymgeisio:  Anfonwch ebost i dosc2003@gmail.com i gael ffurflen gais.  

 

Ymwadiad 

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn hysbysebu swyddi gwag ar ran ei Aelodau.  Am ragor o wybodaeth, dylai darpar ymgeiswyr ddefnyddio’r manylion cyswllt sydd yn yr hysbyseb ac ymwneud yn uniongyrchol â’r person a osododd yr hysbyseb, ac nid â Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs.  

Nid yw Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn derbyn cyfrifoldeb am ansawdd na chynnwys yr hysbyseb, nac ychwaith am arferion cyflogi’r Aelod sy’n gosod yr hysbyseb.  Nid yw Clybiau Plant Cymru Kids’ yn cyflogi staff ar ran unrhyw gyfundrefn arall. 

Back to Job Board