Gweithiwr Chwarae – Clwb Allysgol Plasnewydd, Caerdydd

Dyddiad cau: 03/02/2023

Oriau wythnosol a gontractir: 15 yr wythnos  

Dyddiau gwaith: Dydd Llun – Dydd Gwener 

Oriau i’w gweithio: Yn ystod y tymor (ar ôl oriau ysgol)   

Cyflog: Yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad  

Cymwysterau/profiad gofynnol: Rhaid i ymgeiswyr fod â Chymhwyster Lefel 3 mewn Gwaith Chwarae neu Ofal Plant. (Os yw’r ymgeisydd llwyddiannus â Lefel 3 mewn Gofal Plant, bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymrwymo i ymgymryd â chwrs  mewn Ponti oi Waith  Chwarae gan fod hyn yn un o ofynon hanfodol y rôl. Bydd angen ei gwblhau yn ystod y cyfnod prawf, y gellid ei ymestyn yn ddibynnol ar ddyddiad cychwyn y cwrs – rhoddir manylion pellach yn y cyfweliad).  

Disgrifiad o’r dyletswyddau: -  

  • Diogelu’r plant yn eich gofal  
  • Gweithio gyda chydweithwyr i greu man hwyliog, croesawgar a diogel i blant 4-11 blwydd oed. 
  • Cynllunio a hwyluso amrywiaeth o weithgareddau oed-briodol ar gyfer chwarae y tu mewn a’r tu allan, profiadau chwarae sy’n ymgysylltiol ac yn gynhwysol. 
  • Cynorthwyo gyda rhediad y clwb o ddydd i ddydd a phrofi’r gwaith o ddirprwyo yn absenoldeb Rheolwr y clwb. 
  • Cysylltu â rhieni, aelodau o’r bwrdd a staff yr ysgol fel y bo’n briodol. 
  • Mynychu sesiynau Hyfforddi Rheoleiddiol – Diogelu, Cymorth Cyntaf Pediatrig, Hylendid Bwyd. 
  • Cyfrannu at gadw cofnodion cywir. 

Sut i ymgeisio: Anfonwch e-bost,  gan gynnwys eich C.V. cyfredol, at Areatha, gan roi manylion eich profiad a rhoi eich rhesymau pam eich bod yn ymgeisydd addas i’r swydd hon. 

Ebost: pooscclubs@yahoo.co.uk 

   

Ymwadiad 

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn hysbysebu swyddi gwag ar ran ei Aelodau.  Am ragor o wybodaeth, dylai darpar ymgeiswyr ddefnyddio’r manylion cyswllt sydd yn yr hysbyseb ac ymwneud yn uniongyrchol â’r person a osododd yr hysbyseb, ac nid â Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs. 

Nid yw Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn derbyn cyfrifoldeb am ansawdd na chynnwys yr hysbyseb, nac ychwaith am arferion cyflogi’r Aelod sy’n gosod yr hysbyseb.  Nid yw Clybiau Plant Cymru Kids’ yn cyflogi staff ar ran unrhyw gyfundrefn arall. 

Back to Job Board