Gweithiwr Chwarae – Clwb Ôl-Princess Road, Conwy

Dyddiad cau: 31/01/2023

Oriau wythnosol a gontractir: 17.5 awr yr wythnos 

Dyddiau gwaith: D. Llun, D. Mawrth, D. Mercher, D. Iau, D. Gwener 

Oriau i’w gweithio: Yn ystod y tymor, wedi oriau ysgol (mae oriau goramser ar gael yn ystod gwyliau’r ysgol) 

Cyflog: Yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad  

Cymwysterau/profiad gofynnol: Byddai cymhwyster Lefel 3 mewn gofal plant yn ddymunol, ond nid yn hanfodol gan y bydd hyfforddiant ar gael. Byddai’r gallu i siarad  Cymraeg a chymhwyster mewn Cymorth Cyntaf yn fanteisiol.  

Disgrifiad o’r dyletswyddau: Goruchwylio plant rhwng 5 ac 11 blwydd oed mewn lleoliad ôl-ysgol prysur. Casglu plant o ysgolion lleol. 

Rhaid i’r ymgeisydd lleol fod yn gallu gweithio fel aelod o dîm, bod â sgiliau rhyngbersonol rhagorol, ac yn berson frwdfrydig, egnïol ac arloesol. 

Mae 17.5 awr yr wythnos i’w gweithio yn y swydd hon, ar gyfradd dâl fesul-awr gystadleuol ac yn amodol ar wiriad boddhaol gan y GDG. 

Sut i wneud cais: Gallwch naill ai ein ffonio ar 01492 517357 neu anfon eich CV yn uniongyrchol i: info@princessroadschool.co.uk Neu gallwch ei bostio neu’i gludo’n bersonol atom: 

Princess Road After School Club Ltd 

6 Princess Road 

Hen Golwyn 

Conwy 

LL29 9PS 

 

Ymwadiad 

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn hysbysebu swyddi gwag ar ran ei Aelodau.  Am ragor o wybodaeth, dylai darpar ymgeiswyr ddefnyddio’r manylion cyswllt sydd yn yr hysbyseb ac ymwneud yn uniongyrchol â’r person a osododd yr hysbyseb, ac nid â Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs. 

Nid yw Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn derbyn cyfrifoldeb am ansawdd na chynnwys yr hysbyseb, nac ychwaith am arferion cyflogi’r Aelod sy’n gosod yr hysbyseb.  Nid yw Clybiau Plant Cymru Kids’ yn cyflogi staff ar ran unrhyw gyfundrefn arall. 

Back to Job Board