Existing Members Find a club Setup a club

Amdanom Ni

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn bodoli i helpu cymunedau yng Nghymru drwy hyrwyddo, datblygu a chefnogi clybiau gofal plant all-ysgol sydd o ansawdd, yn hygyrch ac yn fforddiadwy.

Rydym yn gyfundrefn Cymru-gyfan sydd yn helpu i sefydlu, datblygu a chefnogi clybiau gofal plant all-ysgol.  Rydym yn help clybiau, neu ddarpar glybiau i wneud cais am ariannu, ac yn hyfforddi a chefnogi staff clybiau yn ystod cyfnodau sefydlu a rhedeg clybiau. 

Cwmni a gyfyngir trwy warant  4296436. Elusen gofrestredig 1093260.

 

Lle mae’r hwyl yn dechrau!

Dod yn aelod

Gall aelodau gyrchu adnoddau DI-DÂL, yn cynnwys cannoedd o syniadau am weithgareddau chwarae ac arweiniad i Glybiau gofal Plant All-Ysgol yn cynnwys templedi  polisïau a gweithdrefnau.  Mae enghreifftiau o’n hadnoddau i’w gweld yn ein ‘llyfrgell adnoddau’. 

 Llyfrgell adnoddau

 

 

Hefyd, gall aelodau fewngofnodi i gyrchu ‘E-Newyddion’, bwletin ariannu misol sy’n cynnwys gwybodaeth berthnasol ar ariannu, a gallent yn ogystal hysbysebu eu lleoliad swyddi gwag ar y wefan hon.

Lawrlwytho Ffurflen gais

Gall aelodau Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs elwa o'r canlynol:

•           Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs yw llais cenedlaethol Clybiau Gofal Plant Allysgol yng Nghymru.

•           Arweiniad arbenigol gan Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs ar gynllunio busnes, ehangu, cofrestru a sicrwydd ansawdd, ynghyd â phob agwedd arall ar y ddarpariaeth o Glybiau Gofal Plant All-Ysgol.

•           Cefnogaeth gan eich swyddfa ranbarthol, sy’n rhoi arweiniad ar faterion gofal plant a busnes.

•           Cyrsiau hyfforddi di-dâl neu am bris gostyngol ynghyd â chymwysterau i staff a rheolwyr Clybiau All-Ysgol.

•           Prynwch Weithdy Clwb gennym am bris gostyngol. (Codir £50.00 ychwanegol am weithdy ar rai nad ydynt yn aelodau)

•           E-fwletin misol yn rhoi ffynonellau ariannu penodol (cyfeiriad ebost yn ofynnol ac e-ddiweddariadau rheolaidd drwy’r Cyswllt Cyson. Tîm ariannu a chefnogi wrth law i’ch cynorthwyo i wneud ceisiaau am grantiau, a syniadau ar sut i godi arian.

•           Yswiriant am bris gostyngol drwy Morton Michel – arbenigwyr ar yswiriant gofal plant..

•           Mynediad i dudalennau gwe ac adnoddau sy’n arbennig i aelodau ar www.clybiauplantcymru.org. Mynediad i adnoddau a syniadau am weithgareddau yn ddi-dâl drwy ein cyfrifon Facebook a Pinterest.

•           Tanysgrifiad i’r newyddlen chwarterol, ’Y Bont’ YN DDI-DÂL– graddfeydd gostyngol am hysbysebu – a chyhoeddiadau achlysurol yn DDI-DÂL neu am bris gostyngol

•           Hysbysebu am staff i’ch clwb ar ein gwefan – YN DDI-DÂL – ddim ond drwy e-bostio recruitment@clybiauplantcymru.org

•           Teganau/cyfarpar am bris gostyngol drwy Stepping Stones

•           Hyrwyddiad AM DDIM i’ch clwb drwy’r cyfleuster ‘Chwiliwr Clwb’ ar wefan Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs’.

 

 

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)