Existing Members Find a club Setup a club

Amdanom Ni

Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yw cyfundrefn genedlaethol Clybiau Gofal Plant Allysgol yng Nghymru.

Ein gweledigaeth yw Cymru lle mae plant yn chwarae a chymunedau’n ffynnu.

Ein cenhadaeth yw bod yn llais Clybiau Gofal Plant Allysgol yng Nghymru, gan gefnogi hawl plant i chwarae a gofal plant o ansawdd sydd yn gynaliadwy, yn fforddiadwy ac yn diwallu anghenion plant, eu teuluoedd a’u cymunedau.

Am wybodaeth bellach ar ein gwerthoedd a’n nodau strategol ynghylch Clybiau Allysgol, cliciwch yma

Rydym yn gwmni a gyfyngir trwy warant 4296436 ac yn elusen gofrestredig1093260.

Mae Clybiau Gofal Plant Allysgol yn rhedeg naill ochr i’r diwrnod ysgol ac yn ystod y gwyliau, gan alluogi rhieni/gofalwyr i ddychwelyd i’w gwaith neu hyfforddiant, a phlant i fwynhau darpariaeth chwarae wedi ei staffio gan Weithwyr Chwarae cymwysedig. Mae dros 1500 o Glybiau Brecwast, Ôl-ysgol a Gwyliau Cymraeg, Saesneg a dwyieithog ar hyd a lled Cymru.

 

 

Rydym yn darparu cefnogaeth a hyfforddiant i fusnesau gofal plant

Cefnogaeth Busnesau Gofal Plant

Gallwn helpu unigolion, ysgolion, darparwyr gofal plant presennol, aelodau pwyllgor ac eraill i sefydlu a chefnogi busnesau gofal plant sy’n bodoli eisoes.

Gall ein Swyddogion Datblygu Busnesau Gofal Plant sgilgar ddarparu mentora sgiliau busnes, adnoddau a gweminarau sy’n sector-benodol, ac wedi’u teilwrio’n arbennig ar eich cyfer ar e.e.

·         cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) a’u harchwiliadau

·         datblygu polisïau a gweithdrefnau

·         cynaliadwyedd, yn cynnwys rheolaeth ariannol, ariannu â grantiau, codi arian

·         llywodraethiad

·         datblygu’r defnydd o’r Gymraeg

·         recriwtio a rheoli staff a chefnogi pwyllgorau

·         marchnata

“Roedd cael gweithiwr proffesiynol yno, a oedd yn gallu ateb yr holl gwestiynau ac ymholiadau yn wych.”

I gyrchu adnoddau DI-DÂL, yn cynnwys cannoedd o syniadau am weithgreddau chwarae ac arweiniad i Glybiau Gofal Plant Allysgol, yn cynnwys polisïau a gweithdrefnau templed, a nifer o fuddion eraill, ewch i 'AELODAU'

Gwelwch y ‘llyfrgell adnoddau’ i gael blas ar ai o’n hadnoddau.

 Llyfrgell adnoddau

 

 

Hyfforddiant

Rydym wedi bod yn hyfforddi’r sector Gofal Plant Allysgol ers fros 20 o flynyddoedd i ddatblygu gweithlu proffesiynol sy’n cofleidio ac yn cefnogi chwarae sydd wedi ei hunan-gyfeirio gan blant.

Rydym yn darparu cymwysterau mewn Gwaith Chwarae (mae NCFE CACHE, corff dyfarnu’r cymwysterau, yn ein graddio’n rhagorol), Datblygiad Proffesiynol Parhaus ac amrediad o weithdai gweithgaredd sy’n seiliedig ar chwarae. Gwelwch ein digwyddiadau hyfforddi a’n cyfarwyddiadur hyfforddi diweddaraf yma

“Y cwrs yma [y Dyfarniad mewn Trawsnewid i Waith Chwarae] oedd yn rhoi’r mwyaf o wybodaeth a dyma’r mwyaf ymgysylltiol.”

Rydym yn Is-gontractwyr i Hyfforddiant Torfaen, ACT a chwmni Hyfforddiant Cambrian i gyflenwi Prentisiaethau mewn Gwaith Chwaarae. Mae’r Rhaglen Prentisiaethau wedi ei hariannu gan Lywodraeth Cymru gyda chefnogaeth y Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd.

 

    

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais am gwrs hyfforddi gofynnwn i chi gwblhau ein ffurflen Mynegiant o Ddiddordeb yma.


 

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)