Existing Members Find a club Setup a club

Amdanom Ni

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn bodoli i helpu cymunedau yng Nghymru drwy hyrwyddo, datblygu a chefnogi clybiau gofal plant all-ysgol sydd o ansawdd, yn hygyrch ac yn fforddiadwy.

Rydym yn gyfundrefn Cymru-gyfan sydd yn helpu i sefydlu, datblygu a chefnogi clybiau gofal plant all-ysgol.  Rydym yn help clybiau, neu ddarpar glybiau i wneud cais am ariannu, ac yn hyfforddi a chefnogi staff clybiau yn ystod cyfnodau sefydlu a rhedeg clybiau. 

Cwmni a gyfyngir trwy warant  4296436. Elusen gofrestredig 1093260.

I ddarllen ein Datganiad Cenhadol, Nodau, Amcanion ac Egwyddorion Cyffredinol, cliciwch yma

Lle mae’r hwyl yn dechrau!

 

Dod yn aelod

Gall aelodau gyrchu adnoddau DI-DÂL, yn cynnwys cannoedd o syniadau am weithgareddau chwarae ac arweiniad i Glybiau gofal Plant All-Ysgol yn cynnwys templedi  polisïau a gweithdrefnau.  Mae enghreifftiau o’n hadnoddau i’w gweld yn ein ‘llyfrgell adnoddau’. 

 Llyfrgell adnoddau

 

 

Hefyd, gall aelodau fewngofnodi i gyrchu ‘E-Newyddion’, bwletin ariannu misol sy’n cynnwys gwybodaeth berthnasol ar ariannu, a gallent yn ogystal hysbysebu eu lleoliad swyddi gwag ar y wefan hon.

Lawrlwytho Ffurflen gais

Bydd eich aelodaeth hyd at 11.03.2022 yn arbed y canlynol i chi: 

 • £20.00 am bob person unigol sy’n bwcio’u lle ar gwrs Hyfforddi (mae ffi o £20.00 y person yn achos rhai nad ydynt yn aelodau 
 • £50.00 os ydych yn prynu gweithdy clwb
 • Gostyngiad o hyd at 5% ar Wiriadau’r GDG (DBS) gydag uCheck
 • 10% oddi ar deganau a chyfarpar gan Stepping Stones
 • 10% oddi ar deganau a chyfarpar gan EYP Direct

CEWCH hefyd fynediad at:

 • Hysbysebu i’ch clwb yn ddi-dâl ar www.clybiauplantcymru.org – fel y gall rhieni/gofalwyr ddod o hyd i’ch lleoliad
 • Hysbysebion recriwtio yn ddi-dâl ar www.clybiauplantcymru.org a’r cyfryngau cymdeithasol
 • E-Newyddion Ariannu misol yn ddi-dâl 
 • Newyddlen chwarterol yn cynnwys syniadau ar weithgareddau a chodi arian, yn ddi-dâl 
 • Cyhoeddiadau yn ddi-dâl, yn cynnwys Camu Allan (yn llawn enghreifftiau o bolisïau a gweithdrefnau i’ch helpu i ateb y Safonau Gofynnol Cenedlaethol).  Fe’u diweddarwyd yn 2020 i gynnwys polisïau a thempledi penodol i Covid-19.
 • Arweiniad arbenigol ar gynllunio busnes, ehangu, cofrestru, sicrwydd ansawdd a phob agwedd arall ar ddarpariaethau Clybiau Gofal Plant All- ysgol ac wedi ei ddiweddaru ar gyfer 2019, yn ddi-dâl gan dîm o Swyddogion Datblygu Busnesau Gofal Plant. A chymorth ac arweiniad ar faterion gofal plant a busnes gan eich swyddfa ranbarthol.
 • Cyfle i fod yn rhan o’n Bwrdd Ymddiriedolwyr a llunio dyfodol Gofal Plant All-ysgol yng Nghymru

  Rydym yn Is-gontractiwr i Hyfforddiant Torfaen, ACT a Chwmni Hyfforddiant Cambrian i gylfenwi Prentisiaethau mewn Gwaith Chwarae; am fwy o fanylion cliciwch yma.  

  Ariennir y Rhaglen Brentisiaeth gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth Cronfa Gymdeithasol Ewrop.  Am fwy o wybodaeth dewiswch y dolenni isod.

      

   

  Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais am gwrs hyfforddi gofynnwn i chi gwblhau ein ffurflen Mynegiant o Ddiddordeb yma.


 

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)