Existing Members Find a club Setup a club

Hawlfraint

1. Hysbysiad o hawlfraint

1.1  Hawlfraint © 2014 Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs

1.2  Yn amodol ar ddarpariaethau pendant yr hysbysiad hwn:

a)    rydym  ni, ynghyd â’n trwyddedwyr, yn berchen ar, ac yn rheoli, yr holl hawliau hawlfraint ac eiddo deallusol eraill, ynghyd â’r deunydd ar ein gwefan; ac 

b)    mae’r holl hawliau hawlfraint ac eiddo deallusol eraill ar ein gwefan, a’r deunydd ar ein gwefan, wedi eu cadw..

 

2. Trwydded hawlfraint

2.1 Gallwch:

a)    weld tudalennau o’n gwefan mewn porwr gwe;

b)    lawrlwytho tudalennau o’n gwefan i’w dal mewn porwr gwe;

c)    argraffu tudalennau o’n gwefan;

d)    ffrydio ffeiliau sain a fideo o’n gwefan; a

e)    defnyddio [ein gwasanaethau gwefannol] trwy gyfrwng porwr gwe,

yn amodol ar ddarpariaethau eraill yr hysbysiad hwn.

2.2 Ar wahân i’r hyn a ganiateir yn bendant gan ddarpariaethau eraill yr hysbysiad hwn, ni chewch lawrlwytho unrhyw ddeunydd o’n gwefan a chadw unrhyw ddeunydd o'r fath i’ch cyfrifiadur.

2.3 Gallwch ddefnyddio ein gwefan yn unig i’ch pwrpasau personol a busnes eich hun, ac ni chewch ddefnyddio ein gwefan i unrhyw bwrpasau eraill.

 

3. Ar wahân i’r hyn a ganiateir yn benodol gan yr hysbysiad hwn, ni chewch olygu na diwygio fel arall unrhyw ddeunydd ar ein gwefan.

3.1 oni bai eich bod yn berchen ar, neu’n rheoli, yr hawliau perthnasol yn y deunydd, ni chewch:

a)    ailgyhoeddi deunydd o’n gwefan (yn cynnwys ailgyhoeddi ar wefan arall)

b)    gwerthu, rhentu nac is-drwyddedu deunydd o’n gwefan;

c)    dangos unrhyw ddeunydd o’n gwefan yn gyhoeddus;

d)    cam-elwa ar ddeunydd o’n gwefan i bwrpasau masnachol, nac

e)    ailddosbarthu deunydd o’n gwefan, oni bo hynny i’r graddau a ganiateir yn bendant gan yr hysbysiad hwn.

 

4. Defnydd derbyniol

4.1 Ni chewch:

a)    ddefnyddio ein gwefan mewn unrhyw ffordd, na chymryd unrhyw gamau sy’n achosi, neu a allent achosi, niwed i’r wefan neu amharu ar berfformiad, argaeledd neu hygyrchedd y wefan;

b)    defnyddio ein gwefan mewn unrhyw ffordd sydd yn anghyfreithiol, yn anghyfreithlon, yn dwyllodrus neu’n niweidiol, nac yn gysylltiedig ag unrhyw bwrpas neu weithgaredd anghyfreithiol, anghyfreithlon, twyllodrus neu niweidiol.

c)    defnyddiol ein gwefan i gopïo, storio, gwesteia, trosglwyddo, anfon, defnyddio, cyhoeddi na rhannu unrhyw ddeunydd sy’n cynnwys (neu a gysylltir ag) unrhyw ysbïwedd; firysau cyfrifiadurol; meddalwedd faleisus megis Trojan horse, worm, keystroke logger, rootkit neu arall; neu

d)    gynnal unrhyw weithgareddau casglu data systematig neu wedi’u hawtomeiddio (yn cynnwys cymryd heb gyfyngiad, cloddio am ddata, tynnu data a chywain data) neu mewn perthynas â’n gwefan heb ein caniatâd ysgrifenedig, pendant.

 

5. Adrodd ar gamddefnydd

5.1 Os ydych chi’n cael gwybod am unrhyw ddeunydd neu weithgaredd anghyfreithlon ar ein gwefan, neu am unrhyw ddeunydd neu weithgaredd sy’n groes i’r hysbysiad hwn, gofynnwn i chi roi gwybod i ni.

 

5.2 Gallwch roi gwybod i ni drwy anfon e-bost i  contact@clybiauplantcymru.org

 

6. Gorfodi’r hawlfraint

6.1 Rydym yn ystyried diogelu ein hawlfraint yn fater difrifol iawn.

 

6.2 Os darganfyddwn eich bod wedi defnyddio ein defnyddiau hawlfraint yn groes i’r drwydded a osodir yn yr hysbysiad hwn, mae’n bosibl y byddwn yn dwyn achos cyfreithiol yn eich erbyn, yn ceisio iawndal ariannol am niwed a/neu waharddeb i’ch atal rhag defnyddio’r deunydd hynny. Mae’n bosibl hefyd y cewch orchymyn i dalu costau cyfreithiol.

 

7. Caniatâdau

7.1 Cewch ofyn am ganiatâd i ddefnyddio’r deunydd hawlfraint ar ein gwefan drwy ysgrifennu atom ar e-bost neu drwy’r post, gan ddefnyddio’r manylion cyswllt a gyhoeddir ar y wefan.

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)