Existing Members Find a club Setup a club

Ymwadiad parthed y Wefan

1.         Cyflwyniad

1.1       Bydd yr ymwadiad hwn yn rheoli eich defnydd o’n gwefan.

1.2       Drwy ddefnyddio ein gwefan, rydych yn defnyddio’r ymwadiad hwn yn llawn; yn unol â hynny, os ydych yn anghytuno â’r ymwadiad hwn, neu unrhyw ran o'r ymwadiad hwn, ni ddylech ddefnyddio ein gwefan.

1.3       Mae ein gwefan yn defnyddio cwcis; drwy ddefnyddio ein gwefan neu gytuno â’r ymwadiad hwn, rydych yn cydsynio â’n defnydd o gwcis yn unol â thelerau ein polisi preifatrwydd a chwcis.

 

2.         Credyd

2.1       Crëwyd y ddogfen hon drwy ddefnyddio templed o SEQ Legal (http://www.seqlegal.com).

 

3.         Hysbysiad o Hawlfraint

3.1       Hawlfraint © 2014 Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs

3.2       Yn ddarostyngedig i ddarpariaethau penodol yr ymwadiad hwn:

(a)        rydym ni, ynghyd â’n trwyddedwyr, yn berchen ar, ac yn rheoli, yr holl hawliau hawlfraint ac eiddo deallusol ar ein gwefan, ynghyd â’r deunydd sydd ar ein gwefan; ac

 (b)        mae’r holl hawliau hawlfraint ac eiddo deallusol ar ein gwefan, a’r deunydd ar ein gwefan, wedi eu gwarchod.

 

4.         Trwydded i ddefnyddio’r wefan

4.1       Gallwch:

(a)        weld tudalennau o’n gwefan mewn porwr gwe;

b)         lawrlwytho tudalennau o’n gwefan i’w dal dros dro mewn porwr gwe; ac

(c)       argraffu tudalennau o’n gwefan, yn amodol ar ddarpariaethau eraill yr ymhadiad hwn.

 

4.2       Ac eithrio’r hyn a ganiateir yn benodol yn Adran 4.1 neu ddarpariaethau eraill yr ymhadiad hwn, i ddylech lawrlwytho unrhyw ddeunydd o’n gwefan na chadw unrhyw ddeunydd o'r fath ar eich cyfrifiadur.

.

 

4.3       Gallwch ddefnyddio ein gwefan un unig i’ch dibenion personol a busnes eich hun, ac nid i unrhyw ddibenion eraill.

4.4       Oni bai eich bod yn berchen ar yr hawliau perthnasol yn y deunydd, neu’n eu rheoli, ni ddylech:

(a)        ailgyhoeddi deunydd o’n gwefan (yn cynnwys ailgyhoeddi ar wefan arall)

(b)        gwerthu, rhentu neu is-drwyddedu deunydd o’n gwefan;

(c)        ddangos unrhyw ddeunydd o’n gwefan yn gyhoeddus;

(d)        ymelwa ar ddeunydd o’n gwefan i bwrpasau masnachol; nac

(e)        anfon ymlaen ddeunydd o’n gwefan.

4.5        Rydym yn cadw’r hawl i gyfyngu mynediad i ardaloedd o’n gwefan, neu, yn wir, y cyfan o’n gwefan, yn ôl ein disgresiwn; ni ddylech osgoi nac anwybyddu, na cheisio osgoi nac anwybyddu, unrhyw fesur cyfyngu mynediad sydd ar ein gwefan.

 

5.         Defnydd derbyniol

5.1       Ni ddylech:

(a)        defnyddio ein gwefan mewn unrhyw ffordd, na chymryd unrhyw gam a fydd yn achosi, neu a allai niweidio’r wefan neu amharu ar y perfformiad, argaeledd neu hygyrchedd y wefan;

 (b)        defnyddio ein gwefan mewn unrhyw ffordd sydd yn anghyfreithlon, yn dwyllodrus neu’n niweidiol, neu sy’n gysylltiedig ag unrhyw bwrpas neu weithgaredd anghyfreithlon, twyllodrus neu niweidiol;

(c)        defnyddio ein gwefan i gopïo, storio, cynnal, trawsyrru, anfon, defnyddio, cyhoeddi neu rannu deunydd sy’n cynnwys (neu sy’n gysylltiedig ag) unrhyw  ysbïwedd, firws cyfrifiadurol, rhaglenni cyfrifiadurol camarweiniol (Trojan horse), rhai maleisus sy’n atgynhyrchu eu hunain (worm), rhai sy’n cofnodi’r nodau a drewir ar yr allweddfwrdd (keystroke logger), neu raglenni sydd wedi eu dylunio i gyrraedd ardaloedd gwaharddedig o'r cyfrifiadur (rootkit) neu feddalwedd gyfrifiadurol faleisus arall;

(d)        cynnal unrhyw weithgareddau casglu data sy’n systematig neu wedi’u hawtomeiddio *yn cynnwys sgrapio heb derfyn, cloddio am ddata, echdynnu  data a chywain data) ar ein gwefan, neu mewn perthynas â hi, heb ein caniatâd ysgrifenedig, penodol;

 (e)        cyrchu neu ryngweithredu â’n gwefan gan ddefnyddio unrhyw robot, unrhyw gorryn gwe neu unrhyw ddull arall a fydd wedi ei awtomeiddio. 

(f)        gweithredu’n groes i’r cyfarwyddebau a osodir yn  ffeil roots.txt file for our website; neu

(g)       defnyddio data a gasglwyd o’n gwefan ar gyfer unrhyw weithgaredd marchnata uniongyrchol (yn cynnwys marchnata e-bost heb derfyn, marchnata SMS, tele-farchnata a phostio uniongyrchol).

5.2       Ni ddylech ddefnyddio data a gasglwyd o’n gwefan i gysylltu ag unigolion, cwmnïau, personau neu endidau eraill. 

5.3       Rhaid i chi sicrhau bod yr holl wybodaeth y byddwch yn ei roi i ni drwy’n gwefan, neu mewn perthynas â’n gwefan, yn wir, yn gywir, yn gyfredol, yn gyflawn, ac nad yw’n gamarweinol.

 

6.         Gwarantau cyfyngedig

6.1       Nid ydym yn gwarantu nac yn cynrychioli:

(a)        cyflawnder na chywirdeb y wybodaeth sy’n cael ei chyhoeddi ar ein gwefan;

(b)        bod y deunydd ar y wefan yn gyfamserol; nac

 (c)       y bydd y wefan, nac unrhyw wasanaeth ar y wefan yn parhau i fod ar gael.

6.2       Cedwir yr hawl gennym i derfynu neu newid unrhyw rai, neu’r oll, o’n gwasanaethau gwefan, ac i atal cyhoeddi ein gwefan, ar unrhyw adeg, yn ôl ein disgresiwn ni yn unig heb rybudd nac eglurhad; ac, heblaw am yr hyn a ddarperir yn benodol fel arall yn yr ymhadiad hwn, ni fydd gennych hawl i unrhyw iawndal na thaliad arall os terfynir neu os newidir unrhyw rai o wasanaethau’r wefan, neu os byddwn yn atal rhag cyhoeddi’r wefan.

6.3       Hyd yr eithaf a ganiateir i ni gan gyfraith berthnasol, ac yn ddarostyngedig i Adran 7.1, rydym yn eithrio pob cynrychioliad a gwarant sy’n berthnasol i bwnc yr ymwadiad hwn, ein gwefan a’r defnydd o’n gwefan.

.

 

7.         Cyfyngiadau ac eithriadau rhag cyfrifoldeb

7.1       Ni fydd unrhyw beth yn yr ymwadiad hwn yn:

(a)        gosod terfyn nac yn eithrio unrhyw gyfrifoldeb am farwolaeth neu anaf personol o ganlyniad i esgeulustod;

(b)        gosod terfyn nac yn eithrio unrhyw gyfrifoldeb am dwyll neu gam-gynrychioli twyllodrus;

(c)        cyfyngu ar unrhyw gyfrifoldebau mewn unrhyw ffordd  nas caniateir yn ôl y gyfraith berthnasol; nac yn

(d)        eithrio unrhyw gyfrifoldeb na ellir eu heithrio yn ôl y gyfraith berthnasol.

7.2       Mae’r terfynau a’r eithriadau i gyfrifoldebau a osodir yn yr Adran 7 hon, ac mewn mannau eraill yn yr ymwadiad hwn:

 (a)        yn ddarostyngedig i Adran 7.1; ac yn

(b)        llywodraethu yn achos pob cyfrifoldeb sy’n codi o fewn yr ymwadiad hwn neu sy’n berthynol i bwnc yr ymwadiad hwn, y n cynnwys cyfrifoldebau sy’n codi o ran y contract, yn achos camwedd (yn cynnwys esgeulustod) ac am fethu mewn dyletswydd statudol

7.3       I’r graddau y darperir ein gwefan a’r wybodaeth a’r gwasanaethau ar ein gwefan yn ddi-dâl, ni fyddwn yn gyfrifol am unrhyw golled na difrod o unrhyw fath.

7.4       Ni fydd rheidrwydd arnom i’ch ad-dalu yn achos unrhyw golledion yn deillio o unrhyw ddigwyddiad neu ddigwyddiadau y  tu hwnt i’n rheolaeth resymol.

7.5      . Ni fydd rheidrwydd arnom i’ch ad-dalu yn achos unrhyw golledion busnes, yn cynnwys (heb derfyn) golli neu ddifrod i elw, incwm, cyllid, defnydd, cynhyrchu, cynilion tybiedig, busnes, contractau, cyfleoedd masnachol nac ewyllys da.

7.6       Ni fydd rheidrwydd arnom i’ch ad-dalu os collir neu os llygrir unrhyw ddata, cronfa ddata neu feddalwedd

7.7      Ni fydd rheidrwydd arnom i’ch talu mewn perthynas ag unrhyw golled neu ddifrod arbennig, anuniongyrchol neu ganlyniadol.

7.8       Rydych yn derbyn bod gennym ddiddordeb mewn cyfyngu ar gyfrifoldeb personol ein swyddogion a’n cyflogeion, ac, mewn perthynas â’r diddordeb hwnnw, rydych yn cydnabod ein bod yn endid cyfrifoldeb cyfyngedig; rydych yn cytuno na fyddwch yn dod ag unrhyw hawliad personol yn erbyn ein swyddogion na’n cyflogeion mewn perthynas ag unrhyw golledion o’ch eiddo mewn cysylltiad â’r wefan neu’r ymwadiad hwn (ni fydd hyn, wrth gwrs, yn cyfyngu nac yn eithrio cyfrifoldeb yr endid cyfrifoldeb cyfyngedig ei hun am weithredu neu ddiffyg gweithredu ar ran ein swyddogion a’n cyflogeion.)

 

8.         Amrywiad

8.1       Mae’n bosibl y byddwn yn adolygu’r ymwadiad hwn o bryd i’w gilydd.

8.2       Bydd yr ymwadiad diwygiedig yn gymwys i’r defnydd o’n gwefan o amser cyhoeddi’r ymwadiad diwygiedig ar y wefan.

 

9.         Toradwyedd

9.1       Os bernir gan unrhyw lys neu awdurdod cymwys arall bod darpariaeth o’r ymwadiad hwn yn anghyfreithlon a/neu’n un nas gellir ei rhoi mewn grym, bydd y darpariaethau eraill yn parhau’n weithredol.

9.2       Pe byddai unrhyw ddarpariaeth anghyfreithlon a/neu un na ellir ei gorfodi yn gyfreithlon neu’n un y gellir ei gorfodi pe dilëir rhan ohoni, yna bernir y dylid dileu’r rhan honno, a bydd gweddill y ddarpariaeth yn parhau’n weithredol.

 

10.       Cyfraith ac awdurdodaeth

10.1     Llywodraethir a dehonglir yr ymwadiad hwn yn unol â’r gyfraith yn Lloegr a Chymru.

10.2     Bydd unrhyw ddadleuon perthynol i’r ymwadiad hwn  yn ddarostyngedig i awdurdodaeth anghyfyngedig llysoedd Lloegr a Chymru.

 

11.       Ein manylion

11.1     Perchnogir a gweithredir y wefan hon gan Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs.

11.2     Rydym wedi ein cofrestru gyda Thŷ’r Cwmnïau yn Lloegr a Chymru â’r rhif cofrestru 4296436, ac mae ein swyddfa gofrestredig yn Nhŷ’r Bont, Ffordd yr Orsaf, Llanisien, Caerdydd, CF14 5UW.  Rydym yn Elusen Gofrestredig, wedi ein cofrestru gyda’r Comisiwn Elusennau â’r rhif cofrestru 1093260.

12.3     Prif leoliad ein busnes yw Tŷ’r Bont, Llanisien, Caerdydd, CF14 5UW, ond rydym yn dal i weithredu o’n swyddfeydd rhanbarthol ym Mae Colwyn a Cross Hands.

12.4     Gallwch gysylltu â ni drwy anfon i’r cyfeiriad busnes a roddir uchod, defnyddio ffurflen gyswllt ein gwefan, anfon e-bost i contact@clybiauplantcymru.org neu ffonio 029 2074 1000.

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)