Existing Members Find a club Setup a club

Cymerwch ran

 

Mae sawl ffordd y gallwch fod yn rhan o Ofal Plant All-Ysgol yng Nghymru, a chefnogi gwaith; Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs .  I wybod mwy, sgroliwch i lawr, neu cliciwch ar y  dolenni uchod.

 

 

Cyfrannwch!

Yn elusen gofrestredig, dibynnwn ar ariannu trwy grantiau a rhoddion i gefnogi ein gwaith craidd a darparu cyfleoedd cyfartal i blant ledled Cymru.

 “MAE GAN BOB PLENTYN YR HAWL I YMLACIO, CHWARAE AC YMUNO MEWN AMRYWIAETH EANG O WEITHGAREDDAU.”

 (Erthygl 31 Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn)

Yr hawl i chwarae, i hamdden a difyrrwch, ac i gymryd rhan lawn yn y bywyd diwylliannol a’r celfyddydau.  Y mae’n cydnabod bod chwarae’n rhan bwysig o blentyndod, a bod angen neilltuo lle i chwarae a gadael i blant chwilota a datblygu eu syniadau eu hunain.

Nid prinder arian neu fwyd yn unig yw tlodi – mae tlodi o ran cyfle hefyd yn niweidiol i’n plant!

Gallwch chi helpu!  Rydym yn werthfawrogol o roddion o unrhyw faint at unrhyw bwrpas.  Gallwch anfon siec atom, yn daladwy i Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs, Tŷ’r Bont, Station Road, Llanisien, Caerdydd CF14 5UW. Neu gallwch gyfrannu;cysylltwch â ni i gael y manylion perthnasol.

 

 

 

yn ôl i’r rhestr

Beth am weithio i ni!

Rydym yn hysbysebu pob un o’n swyddi gwag ar y wefan.  Cliciwch  yma am fanylion ar y  swyddi gwag presennol

 

 

yn ôl i’r rhestr

 

Ymunwch â’n Bwrdd Ymddiriedolwyr!

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn dibynnu ar 15 o unigolion brwdfrydig ac ymroddedig i reoli’r gyfundrefn a dod i benderfyniadau ynghylch ei dyfodol.

Rydym yn ethol ein Hymddiriedolwyr yn flynyddol, ac yn cynnal 4 cyfarfod o'r Ymddiriedolwyr bob blwyddyn.  Y mae hefyd is-bwyllgor Ariannol a Phersonél, ac yn cyfarfod bythefnos cyn cyfarfodydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr.

Rhaid i 12 o'r 15 Ymddiriedolwr fod yn gysylltiedig mewn rhyw ffordd (trwy fod yn aelod o'r staff, aelod o’r pwyllgor, perchennog, rheolwr a.y.b.) ag un o’n haelod glybiau er mwyn bod â hawliau pleidleisio llawn.  Rydym yn gwahodd 3 pherson pellach i ddod yn aelodau o’n Bwrdd, rhai â diddordeb arbennig mewn Gofal Plant All-ysgol yng Nghymru, ac sydd efallai â sgiliau neu wybodaeth arbenigol i lywio’r gyfundrefn wrth iddi fynd yn ei blaen.  Croesewir, er enghraifft, weithwyr  proffesiynol megis arbenigwyr mewn Adnoddau Dynol, cyfreithwyr, cyfrifwyr, arbenigwyr iechyd a diogelwch, neu rywun sy’n awyddus ac yn frwdfrydig dros helpu plant yng Nghymru.

Gallwch lawrlwytho Disgrifiad Swydd Ymddiriedolwr yma (Insert downloadable PDF) i wybod mwy am yr hyn y bydd yn ei olygu.  Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â ni!

yn ôl i’r rhestr

 

Gall aelodau o Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs’ gyrchu adnoddau yn DDI-DÂL, yn cynnwys cannoedd o syniadau am weithgareddau chwarae ac arweiniad i Glybiau Gofal Plant All-Ysgol.  Ewch i’r ‘llyfrgell adnoddau’ i weld sampl o’r adnoddau.

Hefyd, gall aelodau gyrchu ‘E-Newyddion’, bwletin ariannu misol yn cynnwys gwybodaeth berthnasol ac amserol ar ariannu, a gallant hefyd hysbysebu eu lleoliad ac unrhyw swyddi gwag ar y wefan hon.

Am restr lawn o fanteision aelodaeth, lawrlwythwch ffurflen gais isod.

£48.00 Clybiau Gofal Plant All-Ysgol, cliciwch isod am fanylion ar aelodaeth.
Lawrlwytho Ffurflen Gais |  Gwneud Cais Ar-lein

£75.00 Aml-ddarparwyr sy’n rhedeg hyd at 5 Clwb Gofal Plant All-Ysgol mewn sir, cliciwch isod am fanylion ar aelodaeth.
Lawrlwytho Ffurflen Gais |  Gwneud Cais Ar-lein

£165.00 Aml-ddarparwyr mawr sy’n rhedeg hyd at 20 Clwb Gofal Plant All-Ysgol Lawrlwytho Ffurflen Gais 

£70.00 Aelodaeth Gysylltiol - Categori 1: i rai sy’n darparu gwasanaethau’n uniongyrchol i blant, cliciwch isod am fanylion ar aelodaeth. Lawrlwytho Ffurflen Gais

£325.00Aelodaeth Gysylltiol – Categori 2: i sefydliadau ac unigolion sy’n dymuno cefnogi Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs a Gofal Plant All-Ysgol yng Nghymru, cliciwch isod am fanylion ar aelodaeth. Lawrlwytho Ffurflen Gais

 

yn ôl i’r rhestr

Efallai eich bod yn ystyried gyrfa mewn Gofal Plant All-Ysgol ac arnoch angen rhywfaint o brofiad.  Ydych chi wedi ystyried gwirfoddoli?

Gall Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs eich cysylltu â’ch Clybiau Gofal Plant All-Ysgol lleol fel y gallwch gynnig eich gwasanaeth fel gwirfoddolwr. Anfonwch eich CV a’ch manylion cyswllt i  volunteering@clybiauplantcymru.org ac fe’ch cysylltwn â chlybiau cyfagos………o hynny ‘mlaen, penderfynwch chi!

 

yn ôl i’r rhestr

 

 

Os ydych â diddordeb mewn sefydlu Clwb Gofal Plant Allysgol ac am ein help, cliciwch  yma

 

 

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)