Existing Members Find a club Setup a club

Dolenni

Nid yw Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn cymeradwyo’r sefydliadau, y cynnyrch na’r gwasanaethau sy’n cael eu rhestru ar y tudalen hwn, ond yn rhoi dolenni i sefydliadau a fyddent, efallai, o ddefnydd i chi.

Dolen wedi torri? Cysylltwch â ni.

Yn awyddus i gael eich cynnwys ar y tudalen hwn? Cysylltwch â ni!

*Mae’n bosibl y codir tâl arnoch.

acas
Cymorth a chyngor i gyflogwyr a chyflogeion.

’Cronfa’r Loteri Fawr Cymru
Bob blwyddyn mae’r Cronfa’r Loteri Fawr yn rhoi miliynau o bunnau o'r Loteri Genedlaethol tuag at achosion da.  Mae ein harian yn mynd i grwpiau cymunedol a phrosiectau sy’n gwella iechyd, addysg a’r amgylchedd.

Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC)
Mae’r uchod yn rheoleiddio ac yn archwilio er mwyn gwella gofal oedolion, gofal plant a gwasanaethau cymdeithasol i bobl yng Nghymru.

Gofal Cymdeithasol Cymru        
Mae’r uchod yn sicrhau bod plant ac oedolion sy’n derbyn gwasanaethau gofal cymdeithasol yn gallu dibynnu ar weithlu sydd wedi ei hyfforddi’n gywir, sydd, sydd â’r cymwysterau priodol ac sy’n cael ei reoleiddio’n effeithiol.

Newid am Oes
Syniadau, ryseitiau a gemau i’ch gwneud chi neu’ch teulu’n iachach ac yn hapusach.

Comisiynydd Plant Cymru

Hyrwyddo hawliau a lles plant a phobl ifanc y wlad.

Cwlwm
Mae Cwlwm yn dwyn at ei gilydd Mudiad Meithrin; Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs; Cymdeithas Genedlaethol Meithrinfeydd Dydd Cymru (NDNA Cymru); PACEY Cymru a Chymdeithas Darparwyr Cyn-ysgol Cymru i gynorthwyo Llywodraeth Cymru i sicrhau y gall bod teuluoedd ledled Cymru gyrchu gofal plant fforddiadwy, o ansawdd.

Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Economaidd (EAFRD) 
Gwefan Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Economaidd (EAFRD) 

Asiantaeth Safonau Bwyd
Mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd (FSA) yn gyfrifol am ddiogelwch bwyd a hylendid bwyd ar draws y DU.  Y mae’n cydweithio ag awdurdodau lleol i orfodi rheoliadau diogelwch bwyd.

Cyllid a Thollau ei Mawrhydi

Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch
Cyngor, arweiniad, newyddion, templedi, offer, deddfwriaeth, cyhoeddiadau gan Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch, rheoleiddiwr annibynnol iechyd, diogelwch a salwch sy’n waith-berthynol.

Morton Michel
Morton Michel yw prif arbenigwr y DU ar yswiriant gofal plant, gan drefnu gwarchodaeth ar gyfer 24,000 o warchodwyr plant a nanis, 9,000 o feithrinfeydd a mannau cyn-ysgol a 5,000 o glybiau all-ysgol achynlluniau chwarae gwyliau.  (Dylai aelodau o Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs’ ffonio i sicrhau eu bod yn derbyn y cyfar mwyaf addas ar raddfa ostyngol).

Play, Learn and Grow Healthy
Mae prosiect Chwarae, Dysgu a Thyfu’n Iach (sy’n cael ei reoli gan Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs) yn gweithio’n bennaf gyda phlant hŷn (hyd at 11 blwydd oed) drwy gyfrwng prosiect ‘bydïo’ sy’n ymestyn i gyrraedd plant iau (2 flwydd oed a throsodd).  Mae adnoddau ar gael am ddim.

Re-Create 
Dyma wasanaeth mwyaf adnabyddus Cymdeithas Chwarae y sector gwirfoddol yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg a adnabyddir yn ogystal fel ‘scrapstore’. Re-Create, Stâd Ddiwydiannol Pont Elái, Wroughton Place, Caerdydd CF5 4AB Ffôn: 029 2057 8100

Cefnogwch Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs pan fyddwch yn siopa ar-lein ar:
www.easyfundraising.org.uk.  Does ond angen i chi ddefnyddio unrhyw un o'r   200+ o ddolenni a ddarperir sy’n cysylltu â rhai o adwerthwyr ar-lein pennaf y DU.  Pryd bynnag y byddwch yn siopa ar-lein byddwn yn derbyn cyfraniad o hyd at 15% o bob pryniant a wneir.

Gofal Plant Di-dreth
Cynllun newydd y llywodraeth yw Gofal Plant Di-dreth, â’r nod o helpu rhieni sy’n gweithio gyda chost gofal plant.

CGGC – Diogelu a Recriwtio Diogelach
Y mae’n ofynnol gan nifer o gyfundrefnau sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc mewn risg bod staff a gwirfoddolwyr yn ymgymryd â gwiriadau Datgelu a Gwahardd (DBS) cofnodion troseddol. Mae CGGC wedi casglu ynghyd Restr o Gyflenwyr Dibynadwy i’w cymeradwyo i gyfundrefnau trydydd sector yng Nghymru.

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth
Y swyddfa sy’n gyfrifol am orfodi Deddf Diogelu Data 1998, ac sydd hefyd yn gyfrifol am Ryddid Gwybodaeth.  Y mae’n cynnig arweiniad ar ddiogelu data.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoeddyw’r pwynt cyswllt cyntaf am gyngor a gwybodaeth ar wasanaethau lleoli i deuluoedd a gofalwyr.  Mae’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn rhoi cymorth, cefnogaeth a chyngor ar amryw o faterion teuluol, yn ddiduedd ac yn ddi-dâl.

uCheck

Dewis cyntaf Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs o ran Gwiriadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yw uCheck. Rydym yn defnyddio’r darparydd hwn i wirio ein staff ein hunain, a chyfeirio ein Haelodau at Check, gan y gall Aelodau yn ogystal gael ffioedd prosesu gostyngol Ebostiwch contact@clybiauplantcymru.org i gael ffurflen gais.

 

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)