Existing Members Find a club Setup a club

Ffurflen Gais Ymaelodi 2020/2021
i Glybiau Gofal Plant Allysgol

(*cliciwch yma os gwelwch yn dda os ydych yn aml-ddarparydd â sawl lleoliad mewn sir)

Pam dod yn aelod?

Am £50.00, bydd eich aelodaeth hyd at 31.03.2021 yn arbed y canlynol i chi:

 • £20.00 am bob person unigol sy’n bwcio’u lle ar gwrs Hyfforddi (mae ffi o £20.00 y person yn achos rhai nad ydynt yn aelodau
 • £50.00 os ydych yn prynu gweithdy clwb
 • Gostyngiad o hyd at 15% ar eich yswiriant gyda Morton Michel (10% cynt)
 • Gostyngiad o hyd at 5% ar Wiriadau’r GDG (DBS) gydag uCheck
 • 10% oddi ar deganau a chyfarpar gan Stepping Stones
 • 10% oddi ar deganau a chyfarpar gan EYP Direct

CEWCH hefyd fynediad at:

 • Hysbysebu i’ch clwb yn ddi-dâl ar www.clybiauplantcymru.org – fel y gall rhieni/gofalwyr ddod o hyd i’ch lleoliad
 • Hysbysebion recriwtio yn ddi-dâl ar www.clybiauplantcymru.org a’r cyfryngau cymdeithasol
 • E-Newyddion Ariannu misol yn ddi-dâl
 • Newyddlen chwarterol yn cynnwys syniadau ar weithgareddau a chodi arian, yn ddi-dâl
 • Cyhoeddiadau yn ddi-dâl, yn cynnwys Camu Allan (sy’n llawn o bolisïau enghreifftiol a gweithdrefnau i’ch helpu i fodloni’r Safonau Cenedlaethol Sylfaenol). Mae Camu Allan yn cael ei ddiwygio ar hyn o bryd … gwyliwch am y fersiwn newydd, ddiweddaraf yn 2019!.
 • Arweiniad arbenigol ar gynllunio busnes, ehangu, cofrestru, sicrwydd ansawdd a phob agwedd arall ar ddarpariaethau Clybiau Gofal Plant All- ysgol ac wedi ei ddiweddaru ar gyfer 2019, yn ddi-dâl gan dîm o Swyddogion Datblygu Busnesau Gofal Plant. A chymorth ac arweiniad ar faterion gofal plant a busnes gan eich swyddfa ranbarthol.
 • Cyfle i fod yn rhan o’n Bwrdd Ymddiriedolwyr a llunio dyfodol Gofal Plant All-ysgol yng Nghymru

Mae’r ffurflen hon ar gyfer Clybiau Gofal Plant Allysgol YN UNIG. Mae Clybiau Gofal Plant All-Ysgol yn cynnwys Clybiau Brecwast (sy’n rhedeg cyn dechrau’r diwrnod ysgol), Clybiau Ôl-Ysgol (sy’n rhedeg ar ddiwedd y diwrnod ysgol - o 15.00 ymlaen fel arfer), a Chlybiau Gwyliau sy’n rhedeg yn ystod gwyliau’r ysgol. Os nad ydych wedi’ch cynnwys yn y categori hwn, neu os ydych yn aml-ddarparydd â sawl lleoliad mewn sir, gofynnwn i chi ebostio membership@ clybiauplantcymru.org am fanylion ar Aelodaeth Gysylltiedig.

1 MANYLION Y CLWB

Nodwch isod gyfeiriad lleoliad eich Clwb Gofal Plant All-Ysgol. Dyma’r cyfeiriad a ddefnyddir os ydych wedi cytuno i gael eich ychwanegu i’n cyfleuster chwiliwr clwb. Dyma, hefyd, y manylion a ddefnyddir os bydd rhiant neu berson â diddoreb yn ffonio un o’n swyddfeydd i ofyn am fanylion clybiau yn eu hardal nhw. Cwbhlewch yr HOLL wybodaeth hon, os gwelwch yn dda.

A oes gennych (ticiwch bob un perthnasol):
Caiff aelodau gyfle i dderbyn buddiannau ychwanegol drwy ein gwefan ar www.clybiauplantcymru.org Er mwyn gwneud hyn, bydd gofyn ichi roi inni gyfeiriad ebost. Unwaith y bydd y wybodaeth hon gennym, anfonir cyfrinair atoch fel mater o drefn. Bydd y cyfrinair hwn yn rhoi ichi fynediad i wybodaeth ac adnoddau sydd ar gael i aelodau yn unig. Gall y cyfeiriad ebost hwn fod yn gyfeiriad ebost Clwb neu’n gyfeiriad ebost personol, gan na fyddwn yn ei rannu ag eraill heb eich caniatad chi. Bydd Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs hefyd yn defnyddio eich cyfeiriad ebost i gadw mewn cysylltiad â chi ac anfon ichi’r E-newyddion gan leihau ein heffaith ar yr amgylchedd. Os yw’n well gennych inni beidio â chysylltu â chi drwy ebost yn y modd yma, ticiwch yma, os gwelwch yn dda.
Yn fantais ychwanegol wrth ddod yn aelod o Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs, ychwanegir eich clwb i gyfleuster ‘chwilio’ ar ein gwefan, www.clybiauplantcymru.org. Nodwch yn y blwch isod os cytunwch i’ch gwybodaeth gael ei defnyddio i’r pwrpas hwn.
 


Rhoi cyfeiriad eich ebost/gwefan gyda’r wybodaeth am y clwb ar cyfleuster ‘chwiliwr clwb’?Cofrestrwyd gydag AGC:Oes yna unrhyw beth hoffech ei ddweud wrthym am eich clwb e.e. eich bod yn arbenigo mewn anghenion arbennig a.y.b.?

2 Manylion Gohebu

Os byddai’n well gennych pe bai gohebiaeth megis ‘Y Bont’, ein newyddlen chwarterol, a gwybodaeth am gyrsiau hyfforddi a.y.b., yn cael ei hanfon i gyfeiriad gwahanol – h.y. nid i’r Clwb, yna nodwch hynny isod. Pwysleisiwn NAD ychwanegir y wybodaeth hon i’r wefan, ac na chaiff ei rhannu ag unrhyw un arall. Byddwch yn derbyn gohebiaeth i UN cyfeiriad YN UNIG.

Anfonwch ohebiaeth atom i:


Deddf Diogelu Data 1998 Bwydir y wybodaeth i gronfa ddata ac fe’i cedwir gan Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs ar gyfrifiadur. Cyfyngir data personol i enwau, teitlau a manylion cyswllt. Defnyddir y wybodaeth hon gan Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs i bwrpasau monitro, ac er mwyn postio gwybodaeth a allai fod o fudd neu ddiddordeb i Glybiau All-Ysgol. O bryd i’w gilydd gellid rhannu â chyfundrefnau eraill / aelodau o’r cyhoedd wybodaeth a allai fod o ddiddordeb i Glybiau All-Ysgol. Os nad ydych yn fodlon inni ryddhau gwybodaeth o’r fath, ticiwch y blwch os gwelwch yn dda.

3 Gwybodaeth Bwysig Arall am y Clwb

Defnyddir y wybodaeth isod i gynghori rhieni / pobl â diddordeb ynglŷn â’r math o ofal plant a gynigir gan eich clwb. Hefyd, fe’i rhoddir ar ein gwefan (os ydych wedi rhoi caniatâd i’ch clwb gael ei ychwanegu at ein gwefan) er mwyn y bobl hynny a fyddai’n chwilio am glwb yn eich ardal chi. Cwblhewch y wybodaeth yma YN LLAWN am bob un o’ch darpariaethau. (Ni nodir y ffioedd ar y wefan.)

A oes gan eich clwb Yswiriant?


A yw eich clwb wedi ei leoli mewn ysgol?


Beth yw strwythr cyfreithiol eich clwb?Prif iaith eich clwb:
  
  Clwb Gofal Plant Brecwast Clwb Gofal Plant Ôl-Ysgol Clwb Gofal Plant Gwyliau Clwb Menter Brecwast am Ddim
Ar ba adegau y mae eich clwb ar agor? O: 
Tan: 
O: 
Tan: 
O: 
Tan: 
O: 
Tan: 
Ticiwch bob diwrnod y mae eich clwb ar agor:
Ll
M
M
I
G
Ll
M
M
I
G
Ll
M
M
I
G
Ll
M
M
I
G
* Faint o leoedd ydych chi’n eu darparu?
*Os ydych wedi’ch cofrestru ag AGC, dylai hyn fod yr un â’r rhif y’ch cofrestrwyd ar ei gyfer.
Faint o blant, ar gyfartaledd, sy’n bresennol pob dydd?
Sawl enw sydd gennych ar eich cofrestr?
Beth yw eich ffioedd y sesiwn am 1 plentyn? *dileer fel bo’n addas £  
* yr awr/dydd
£  
* yr awr/dydd
£  
* yr awr/dydd
£  
* yr awr/dydd
Beth yw eich ffioedd y sesiwn am frodyr/chwiorydd? *dileer fel bo’n addas £  
* yr awr/dydd
£  
* yr awr/dydd
£  
* yr awr/dydd
£  
* yr awr/dydd
Diolch am eich cefnogaeth barhaus. Rhed y flwyddyn aelodaeth o 01.04.2020-31.03.2021. Daw pob aelodaeth i ben ar 31.03.2021.
Gwasgwch y botwm “Talwch yn Awr” i dalu’ch ffi aelodaeth o £50.00
By Cheque (made payable to Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs). Please ensure the cheque is posted to:
Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs,
Bridge House, Station Road,
Llanishen, Cardiff, CF14 5UW
Nodwch, os gwelwch yn dda, na chaiff yr aeldoaeth ei phrosesu hyd nes y derbynnir y taliad. PEIDIWCH ag anfon arian parod.

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)