Existing Members Find a club Setup a club

Newyddion

Bydd Wythnos Bwyta'n Iach Sefydliad Maeth Prydain (BNF) yn rhedeg o Fehefin 10-14
[10/06/2019]

Bydd Wythnos Bwyta’n Iach 2019 Sefydliad Maeth Prydain yn rhedeg o Fehefin 10-14 a gallwch bellach fynd ati i gofrestru! Mae’n bosibl cofrestru a lawrlwytho adnoddau o  https://www.nutrition.org.uk/healthyliving/hew.html

Beth yw Wythnos Bwyta’n Iach y BNF?

Un wythnos sydd wedi ei dynodi mewn blwyddyn yw Wythnos Bwyta’n Iach y BNF er mwyn annog sefydliadau ar draws y DU (yn cynnwys gweithleoedd, prifysgolion ac ysgolion) i ganolbwyntio ar fwyta ac yfed iach, a gweithgaredd corfforol, i ddathlu byw yn iach.

Wrth galon Wythnos Bwyta’n Iach y BNF y mae pum her iechydol:

 • Bwyta brecwast
 • Cael 5 Y DYDD
 • Yfed digon
 • Gweithgaredd corfforol
 • Cysgu’n dda – YnNEWYDD ar gyfer 2019

Mae sy’n cymryd rhan  yn Wythnos Bwyta’n Iach y BNF gan amlaf yn canolbwyntio ar un o'r heriau bob diwrnod, ond chi fydd yn penderfynu beth fydd eich sefydliad chi yn ei wneud, a phryd.  Mae rhai sefydliadau’n canolbwyntio ar ddim ond un her drwy gydol yr wythnos tra bydd eraill yn cymryd bob un o'r pump!

Pam hyrwyddo iechyd yn y gweithle?

Mae hyrwyddo iechyd nid yn unig o fudd i gyflogeion ond hefyd i gyflogwyr!

Collir tua 131 miliwn o ddiwrnodau gwaith i absenoldeb salwch a 200,000 o ganlyniad i brinder cwsg yn y DU bob blwyddyn.  Hefyd, mae tua 1 o bob 6 cyflogai yn y DU yn profi problemau iechyd meddyliol bob blwyddyn.

Manteision i Gyflogeion...

 

Cyflogeion                                            

 • Gwelliant mewn iechyd a llesiant
 • Gwelliant mewn hunan-dyb
 • Lleihad mewn straen
 • Gwell iechyd meddyliol
 • Gwell morâl ymysg staff
 • Gwell boddhad mewn swydd

Cyflogwyr

 • Cynnydd mewn cynhyrchedd a chynhyrchu
 • Llai o absenoldeb a phresenoldeb tra’n sâl
 • Lleihad yng nghost salwch
 • Gostyngiad yn y trosiant o staff
 • Gostyngiad mewn damweiniau ac anafiadau gwaith-gysylltiedig
 • Ceir cyfle i feithrin tîm
 • Mae’n dangos i’r gymuned ehangach bod iechyd a llesiant staff yn bwysig i’ch sefydliad

 

 

Pam ddylwn i gofrestru?

Mae cofrestru ar gyfer Wythnos Bwyta’n Iach y BNF yn gyflym, yn hawdd ac yn rhad ac am ddim, ac o wneud hynny cewch adnoddau di-dâl yn arbennig ar eich cyfer chi (e.e. posteri, taflenni ffeithiau, fideos, cwisiau) i gefnogi’ch Wythnos.  Mae cofrestru yn agored i bob gweithle, prifysgolion/colegau ac ysgolion/meithrinfeydd.  Mae’n ffordd wych o ddangos ymroddiad i gefnogi iechyd a llesiant yn eich sefydliad chi.

Unwaith y byddwch wedi cofrestru bydd BNF yn anfon diweddariadau rheolaidd atoch ar e-bost yn cynnwys y newyddion diweddaraf ar Wythnos Bwyta’n Iach 2019 y BNF a dolenni cyswllt a thoreth o adnoddau rhad ac am ddim i’ch helpu i gynllunio’ch Wythnos. Bydd yr adnoddau a gewch yn ddibynnol ar a yw eich cyfundrefn yn feithrinfa, yn ysgol, coleg/prifysgol neu weithle.

Roedd Wythnos Bwyta’n Iach y BNF 2018 yn llwyddiant mawr, a thros 1400 o weithleoedd a 4600 o ysgolion a meithrinfeydd yn cofrestru i gymryd rhan.  Chwiliwch ar #BNFHEW18 ar Twitter i weld beth ddigwyddodd y llynedd!

Sut ddylwn i gofrestru?

I gofrestru eich cyfundrefn, does ond angen i chi glicio yma a rhoi’ch manylion.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Cristina (postbox@nutrition.org.uk).

Beth am ddilyn BNF ar Twitter @Foodafactoflife (school/nurseries) ac @BNFEvents (prifysgolion/gweithleoedd). Defnyddiwch #BNFHEW19 i roi gwybod i ni eich bod wedi cofrestru a beth mae eich sefydliad yn ei wneud ar gyfer Wythnos Bwyta’n Iach y BNF.

Newyddion diweddaraf Wythnos Bwyta’n Iach y BNF 2019

Dyma ddiweddariadau diwethaf Wythnos Bwyta’n Iach y BNF.  Os ydych wedi cofrestru ar gyfer yr Wythnos ond heb dderbyn unrhyw ddiweddariadau, cysylltwch â ni ac fe wnawn wirio a yw’ch manylion ar ein system.  Cysylltwch â ni drwy Cristina ar c.florea@nutrition.org.uk

Mae Wythnos Bwyta’n Iach y BNF wedi ei ddatblygu gan Sefydliad Maeth Prydain ac fe’i cefnogir gan y bwrdd datblygu amaeth a garddwriaeth - yr Agriculture & Horticulture Development Board (AHDB), Danone UK, sefyliad y Garfield Weston Foundation, Greggs, diodydd innocent drinks, bwydydd Quorn Foods a Waitrose.

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)