Existing Members Find a club Setup a club

Newyddion

Clybiau Gofal Plant Allysgol mewn Ysgolion
[07/06/2019]

Wrth i’r angen am ofal plant naill ben i’r diwrnod ysgol dyfu, mae nifer o ysgolion yng Nghymru yn darparu Gofal Plant Allysgol i fodloni anghenion eu teuluoedd a’u cymunedau. Hefyd gall clybiau o ansawdd da ategu at enw da ysgol, denu teuluoedd newydd a chynyddu niferoedd disgyblion yn ogystal â chefnogi perthnasoedd cadarnhaol â rhieni a’r gymuned ehangach.

Gan redeg naill ochr i’r diwrnod ysgol ac yn ystod y gwyliau, mae Clybiau Gofal Plant Allysgol yn galluogi rhieni neu ofalwyr i ddychwelyd i fyd gwaith, addysg neu hyfforddiant, gan wybod bod eu plant yn cael gofal gan Weithwyr Chwarae cymwysedig mewn darpariaeth o ansawdd uchel.  Mae clybiau’n rhoi cyfleoedd gwerthfawr i blant (3-14 blwydd oed) chwarae a dysgu, ac mae ein hymchwil hefyd yn dangos manteision ychwanegol i blant o ran gwell sgiliau cymdeithasol, presenoldeb yn yr ysgol a phlant yn teimlo’n hapusach yn yr ysgol ’’Mae'ch Barn yn Cyfri 2016 Your Opinion Counts 2016

Mae Clybiau Gofal Plant Allysgol wedi eu cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC), corff rheoleiddio gofal plant, cynigir bodloni’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant a Reoleiddir(SGC), i sicrhau bod gwasanaeth o ansawdd yn cael ei gynnig.  Os yw darpariaeth gofal plant yn rhedeg am dros 2 awr y dydd i blant hyd at 12 mlwydd oed, rhaid iddo, yn ôl y gyfraith, fod wedi ei gofrestru gydag AGC.  Mae nifer o fanteision i gofrestru gydag AGC, nid yn unig i’r ysgol, ond yn ogystal i’r clwb, y plant a’u teuluoedd.  Gallwch gyrchu erthygl flaenorol sydd wedi ei hysgrifennu am y manteision yma.

Caiff clybiau eu rhedeg gan amrywiaeth o ddarparwyr megis ysgolion, pwyllgorau rheoli gwirfoddol, darparwyr preifat ac eraill.  Mae’r AGC wedi cadarnhau yn ddiweddar, yn achos ysgolion sy’n rhedeg Clybiau Gofal Plant Allysgol eu hunain, bod angen i’r corff llywodraethol (ac nid y Pennaeth unigol) gofrestru fel sefydliad gydag AGC.  Daw’r corff llywodraethol, i bob pwrpas, yn Berson Cofrestredig.  Mae angen iddo benodi unrhyw aelod o'r corff llywodraethol neu’r Pennaeth fel yr  Unigolyn Cyfrifol (ac NID fel y Person Cofrestredig) i bwrpasau AGC.   Dylai Pennaeth sy’n cael ei benodi fel Unigolyn Cyfrifol gan eu corff llywodraethol drafod y rôl hon gyda’u cyflogwr.

Y Person Cofrestredig yw’r un a ddisgwylir i arddangos cydymffurfiad parhaus gan y ddarpariaeth ofal plant â gwahanol ofynion y rheoliadau hyn, gyda golwg ar y datganiadau perthnasol sydd yn y SGC.

Gall nifer o glybiau, yn cynnwys y rhai sydd wedi eu lleoli mewn ysgolion, fod yn cael eu rhedeg gan Bwyllgor Rheoli Gwirfoddol. Grwp o unigolion yw’r rhain, sydd yn aml wedi eu recriwtio o'r ysgol a’r gymuned, a gallent gynnwys y Pennaeth.  Yn yr achos yma, gall Penaethiaid hefyd gymryd arnynt y rôl o Unigolyn Cyfrifol ar ran y grwp gwirfoddol hwnnw, a dylent ddeall y byddent yn gwneud hynny fel aelod o'r gymuned, ar wahân i’w rôl yn yr ysgol. 

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn bodoli i helpu cymunedau yng Nghymru drwy hyrwyddo, datblygu a chefnogi Clybiau Gofal Plant Allysgol sydd o ansawdd, yn fforddiadwy ac yn hygyrch, gan gefnogi lleoliadau newydd a phresennol.  Dylai ysgolion sy’n ystyried gofal plant ar safle bob tro ystyried y ddarpariaeth o ofal plant sy’n bodoli eisoes yn eu hardal leol, ac adnabod y galw o blith rhieni.

Os hoffech gefnogi eich Clwb Gofal Plant Allysgol, yn cynnwys trafod strwythurau rheoli addas, neu os hoffech drafod y posibilrwydd o gael Clwb Gofal Plant Allysgol ar safle’ch ysgol, cysylltwch â’ch Swyddfa Ranbarthol am gefnogaeth.

Swyddfa Genedlaethol a De Ddwyrain Cymru      (: 029 2074 1000

Swyddfa Gorllewin Cymru                                        (: 01269 831010

Swyddfa Gogledd Cymru                                         (: 01492 536318

 

:info@clybiauplantcymru.org       www.clybiauplantcymru.org

Download PDF

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)