Existing Members Find a club Setup a club

Newyddion

Cynllun Grant Cyfalaf Cynnig Gofal Plant
[18/06/2019]

 

Bydd y mwyafrif ohonoch yn gwybod am y Cynnig Gofal Plant, lle gall rhieni cymwys gael mynediad at hyd at 30 awr o ofal plant am ddim i blant 3 i 4 blwydd oed.  Er mwyn cefnogi darparwyr gofal plant cofrestredig i gynnig lleoedd o ansawdd drwy’r Cynnig Gofal Plant, mae Llywodraeth Cymru wedi darparu cynllun Grant Cyfalaf, wedi ei reoli drwy bob Awdurdod Lleol unigol   Mae rhai Awdurdodau Lleol eisoes wedi dosrannu ffurflenni cais am grant ymhlith lleoliadau gofal plant yn eu hardal hwy; bydd eraill yn gwneud hynny yn y man.

Gellir dyfarnu ariannu trwy grant i i leoliadau i’r galluogi i gynyddu’r nifer o leoedd y mae modd iddynt eu cynnig er mwyn gwella ansawdd y cyfleusterau y maent yn eu cynnig.

Mewn unrhyw flwyddyn yr uchafswm y gellir ei ddyfarnu yw:

Gwarchodwyr Plant a’r rhani sydd wedi eu cofrestru ar gyfer 8 neu lai

£5,000

Darparwyr gofal plant sydd wedi cofrestru ar gyfer 9 i 15 o lle

£7,500

Darparwyr gofal plant sydd wedi cofrestru ar gyfer 16+ o leoedd

£10,000

Gellir cynnig ariannuar gyfer amryw weithiau cyfalaf megis:

 • Adnewyddu cyffredinol, yn cynnwys paentio, carpedi newydd a.y.b;
 • Gwella cyfleusterau chwarae allanol lleoliad, megis darparu arwyneb chwarae allanol newydd neu ddarparu canopi;
 • Atgyweirio / osod o'r newydd gelfi sefydlog a gosodiadau megis toiledau, cyfleusterau cegin, ffenestri, drysau, a.y.b.;
 • Darparu cyfarpar / dodrefn / teganau newydd  yn lle rhai wedi’u treulio a allai olygu risg iechyd a diogelwch.  Enghreifftiau o'r rhain fyddai ffrâm ddimgo allanol wedi rhydu,, dodrefn wedi’u treulio’n wael a allai achosi fflawiau; neu fwrdd newydd wedi ei hen dreulio na ellir bellach ei lanhau foddhaol o ran glanweithdra;
 • Cyfarpar TG cyn belled ag y gellir dangos yn glir fod angen er mwyn darparu lleoedd o dan y Cynnig Gofal Plant; gallai hyn gynnwys gliniaduron, argraffyddion, a.y.b;
 • Addasiadau i’r lleoliad er mwyn gwella mynediad a.y.b.; a
 • Darparu cyfarpar / dodrefn pwrpasol a fydd yn golygu y gall darparydd i gyflenwi ar gyfer plentyn ag anghenion dysgu ychwanegol.

Yr hyn na ellir ei ariannu

Mae’r ariannu â grant ar gyfer pryniannau cyfalaf yn unig; yn ei hanfod, rhywbeth gwerth ei ailwerthu neu sy’n ategu at werth eiddo. Ni ellid ei ddefnyddio i ariannu:

 • Prynu defnyddiau traul, megis papur, deunydd glanhau, cewynnau etc;
 • Biliau cyfleustod megis nwy a thrydan, ardrethi;
 • Darparu WiFi;
 • Costau yswiriant e.e. yswiriant adeilad, yswiriant atebolrwydd y cyflogwr, a.y.b.

Os ydych yn cynnig lleoedd y Cynnig Gofal Plant ar hyn o bryd drwy eich Clwb Gofal Plant Allysgol, neu’n ystyried gwneud hynny, cysylltwch â’ch Awdurdod Lleol , neu â’ch tîm Rhanbarthol o Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs.

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)