Existing Members Find a club Setup a club

Newyddion

Arolwg Covid 19 CWLWM
[20/03/2020]

Mae gweithwyr gofal plant yn darparu gwasanaeth hollbwysig yn cadw'r wlad i weithio. Bydd galluogi gweithwyr allweddol i weithio a sicrhau y gall plant hyglwyf gyrchu gofal plant yn ystod cyfnod brigo Covid-19 yn hanfodol.

Mae partneriaeth Cwlwm yn casglu gwybodaeth ar ran Llywodraeth Cymru i adnabod Ymarferwyr Gofal Plant o Leoliadau Gofal Plant na allant weithredu, a fyddent, o bosibl, yn barod i ymuno â chronfa o staff y gellid eu defnyddio i weithio mewn Lleoliadau Gofal Plant mewn man arall.


Mae Cwlwm yn sylweddoli bod y rhain yn adegau nas gwelwyd mo'u tebyg o'r blaen, ac yn adegau ansicr i'r sector Gofal Plant a'i weithlu. Mae'r cyngor a'r arweiniad presennol ar Covid-19 yn newid yn gyson, felly er ein bod yn casglu'r wybodaeth hon yn ddidwyll ar adeg cyhoeddi, mae'n bosibl na fydd ei hangen. Gobeithiwn y byddwch yn gwerthfawrogi hyn ac yn cwblhau'r arolwg ar gefndir y rhagdybiaethau hyn.
Mae Cwlwm yn dwyn at ei gilydd y pum prif gyfundrefn ofal plant yng Nghymru i ddarparu gwasanaeth integredig sy'n sicrhau'r canlyniadau gorau posibl i blant a theuluoedd ledled Cymru o fewn dull 'system-gyfan' Llywodraeth Cymru.

Mae Cwlwm, dan arweiniad Mudiad Meithrin (MM) mewn partneriaeth â Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs (CPCKC), Blynyddoedd Cynnar Cymru (BCC), Y Gymdeithas Meithrinfeydd Dydd Genedlaethol (NDNA Cymru), a 'r Gymdeithas Broffesiynol ar gyfer Gofal Plant a'r Blynyddoedd Cynnar Cymru (PACEY Cymru), yn dwyn at ei gilydd allu, yn seiliedig ar gyfoeth o brofiad, i fynd i'r afael â materion y sector Gofal Plant a Chwarae.


Gofynnwn i chi gyflwyno mynegiant o ddiddordeb byr fel y gallwn roi'r manylion i bartneriaid allweddol megis Llywodraeth Cymru, Awdurdodau Lleol ac Arolygiaeth Gofal Cymru.

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)