Existing Members Find a club Setup a club

Newyddion

Mae'r Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws yn newid:
[01/06/2020]

Saib hyblyg o Swydd

O Orffennaf 1 2020 bydd gennych yr hyblygrwydd i ddod â chyflogeion a roddwyd yn flaenorol ar saib o’u swyddi yn ôl i weithio’n rhan amser - a’r llywodraeth yn dal i dalu 80% o’u cyflog am eu horiau arferol na fyddant yn eu gweithio tan ddiwedd mis Awst.

Rhaid i unrhyw drefniant ar oriau gwaith y byddwch chi’n ei gytuno gyda’ch cyflogai gwmpasu o leiaf un wythnos, a rhaid i hynny gael ei gadarnhau i’r cyflogai yn ysgrifenedig.  Os na all eich cyflogeion ddychwelyd i’w gwaith, neu os nad oes gennych waith iddyn nhw ei wneud, gallant aros ar saib a gallwch barhau i hawlio’r grant am eu horiau llawn yn ôl y rheolau presennol.

Cyfraniadau’r cyflogwr

O fis Awst, bydd grant y llywodraeth a roddir drwy’r cynllun cadw swyddi yn graddol feinhau.

  • ym mis Mehefin a Gorffennaf, bydd y llywodraeth yn talu 80% o gyflogau hyd at uchafswm o £2,500, yn ogystal â chyfraniadau Yswiriant Gwladol y cyflogwr a chyfraniadau pensiwn ar gyfer yr oriau nad yw’r cyflogai’n gweithio - bydd yn rhaid i gyflogwyr dalu cyflogeion am yr oriau y maent yn gweithio.
  • ym mis Awst, bydd y llywodraeth yn dal i dalu 80% o gyflogau hyd at uchafswm o £2,500, ond bydd cyflogwyr yn talu Cyfraniadau Yswiriant Gwladol y Cyflogwr a chyfraniadau pensiwn – yn achos yr hawliad cyfartalog, mae hyn yn 5% o’r costau cyflogi gros a fyddent eu talu pe na bai’r cyflogai wedi ei roi ar saib swydd.
  • ym mis Medi, bydd y llywodraeth yn talu 70% o gyflogau hyd at uchafswm o £2,187.50 am yr oriau nad yw’r cyflogai’n gweithio – bydd cyflogwyr yn talu CYG y Cyflogwr, cyfraniadau pensiwn a 10% o’r cyflogau, i wneud 80% o gyflogau hyd at uchafswm o £2,500.
  • ym mis Hydref, bydd y llywodraeth yn talu 60% o gyflogau hyd at uchafswm o £1,875 am yr oriau nad yw’r cyflogai’n gweithio – bydd cyflogwyr yn talu CYG y Cyflogwr, cyfraniadau pensiwn a 20% o gyflogau i wneud 80% o’r cyfanswm hyd at uchafswm o £2,500
  • bydd yr uchafswm o ran y grant saib yn gymesurol â’r oriau nas gweithiwyd.

Os ydych yn gyflogwr llai, caiff rhai o’ch biliau Cyfraniadau Yswiriant Gwladol eu talu gan y Lwfans Cyflogaeth, felly ni ddylech gael eich effeithio’n fawr gan y rhan honno o feinhau ar gyfraniad y llywodraeth.

Dyddiadau pwysig

Y mae’n bwysig nodi y bydd y cynllun ynghau i ymgeiswyr newydd  o Fehefin 30. O’r pwynt hwn ymlaen gallwch ddim ond roi ar saib gyflogeion yr ydych wedi eu rhoi ar saib am gyfnod o dair wythnos lawn cyn Mehefin 30.

Golyga hyn mai’r dyddiad terfynol y gallwch roi cyflogai ar saib am y tro cyntaf fydd Mehefin 10 ar gyfer y cyfnod saib tri cyfredol o dair wythnos, i’w gwblhau erbyn Mehefin 30.  Bydd gan gyflogwyr hyd at Orffennaf 1 i wneud unrhyw hawliadau o ran y cyfnod hyd at Fehefin 30.

Cyhoeddir arweiniad pellach ar saib swydd hyblyg a sut y dylai cyflogwyr gyfrifo hawliadau ar Fehefin 12. I wybod mwy ar sut y mae’r Cynlluln Cadw Swyddi Coronafeirws yn newid

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)