Existing Members Find a club Setup a club

Newyddion

Datganiad Kirsty Williams AS, Y Gweinidog Addysg, am ysgolion
[03/06/2020]

Ar Fehefin y 3dd, cyhoeddodd Kirsty Williams AS, y Gweinidog Addysg, gynlluniau ar gyfer cam nesaf addysg a gofal plant yng Nghymru. O Mehefin 29ain bydd plant yn dechrau dychwelyd i ysgolion, a bydd lleoliadau gofal plant yn gallu cynyddu nifer y plant maen nhw'n gofalu amdanynt. Mi fydd canllawiau i gefnogi lleoliadau gofal plant i baratoi yn cael ei gyhoeddi yr wythnos nesaf, yn ymdrin â gofynion ynghylch pellhau cymdeithasol, rheoli heintiau, mynediad at brofion a PPE.

Fel sefydliad a gyda'n partneriaid CWLWM byddwn yn cefnogi'r sector gofal plant gyda'u cynlluniau i ailagor yn dilyn y cyfnod cloCovid 19. Rydym yn datblygu'r adnoddau canlynol i'ch helpu i weithredu mesurau y mae angen eu rhoi yn eu le cyn ailagor. Os oes unrhyw beth arall y byddai'n ddefnyddiol i'ch sector ar hyn o bryd, rhowch wybod i ni. Mae ein staff yma i'ch helpu chi. Daliwch ati i wenu, daliwch ati i chwarae #Diolch!

 • Ailagor yn dilyn Cau Dros Dro (COVID-19) a Rhestr Wirio -i weld sut i ailagor a pharatoi ar ei gyfer,  ac  ymdrin â newidiadau i bolisiau a gweithdrefnau allweddol tra bod canllawiau ymbellhau cymdeithasol yn eu lle.
 • Holiadur Rhieni- i ddarganfod faint o leoedd sydd eu hangen arnynt wrth ailagor
 • Gwaith Chwarae ar ôl Covid-19- arweiniad gwych a llawer o syniadau i'ch cefnogi trwy'r broses hon o gyflwyno plant a phobl ifanc yn ôl i'r amgylchedd chwarae gan ystyried y canllawiau newydd ar  ymbellhau cymdeithasol a rheoli heintiau.
 • Covid-19: Cynllun Asesu Risg- ar gyfer nodi, ateb ac adrodd ar unrhyw beryglon perthynol i Covid-19.
 • Templed ar gyfer Systemau Glanhau– ystyried y mannau cymunedol a’r mannau a ddefnyddir yn aml, gan amlinellu pwy sy'n gyfrifol am lanhau a pha mor aml y bydd angen glanhau
 • Polisi Cau Clwb Dros Dro- os bydd angen i Glwb gau oherwydd amgylchiadau annisgwyl.
 • Hyrwyddo Iechyd a Lles Cadarnhaol Plant

Rydym hefyd yn datblygu'r adnoddau canlynol yn ymwneud ag ariannu a chyllid, marchnata a llywodraethu.

Cyllid

 • Rhagolygon llif arian i ragfynegi incwm a gwariant (mae eu hangen hefyd wrth wneud ceisiadau am arian).
 • Dadansoddiad Cryfderau, Gwendidau, Cyfleoedd a Bygythiadau (SWOT).
 • Ffynonellau cyllid.
 • Awgrymiadau gorau ar gyfer gwneud ceisiadau cyllido cryf.
 • Paratoi cyfrifon.

Marchnata

 • Ymgysylltu â theuluoedd.
 • Holiadur yn asesu angen rhieni yn y cyfnod yn arwain at ailagor Clybiau
 • Sefydlu cyfryngau cymdeithasol.
 • Creu strategaeth farchnata.

 

Staffio

 • Recriwtio a chadw staff.
 • Cynllunio'r gweithlu.
 • Goruchwylio ac arfarnu.
 • Cymorth iechyd meddwl.
 • Meithrin tîm.

Llywodraethiad

 • Recriwtio pwyllgorau, gan gynnwys llythyr templed at fusnesau / cymuned leol.
 • Amddiffyn aelodau'r pwyllgor.

Os oes unrhyw wybodaeth, arweiniad neu adnoddau y credwch y byddai'n ddefnyddiol i'ch sector ar yr adeg hon, cysylltwch â ni!

www.facebook.com/clybiau

 

 Os hoffech chi ddod yn aelod ewch i https://www.clybiauplantcymru.org/cymraeg/about-us.asp

 

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)