Existing Members Find a club Setup a club

Newyddion

Astudiaeth Achos Camau
[04/11/2020]

Enw a Math o leoliad: Prosiect Datblygu Cymunedol Llanharan (LCDP)

Ardal Awdurdod Lleol: Bro Morgannwg

Enw a swydd y person yn y lleoliad sy’n cwblhau’r astudiaeth achos yma: Ben Thomas.  Cydlynydd Pobl Ifanc a Chwarae

Dyddiad cwblhau: 23/10/2020

Ym mis Hydref 2019 ymgymerais i, ynghyd â 7 aelod arall o staff Prosiect Datblygu Cymunedol Llanharan y Cwrs Cymraeg, Lefel Mynediad i Weithwyr Chwarae, a gafodd ei leoli yn Neuadd Les Llanharan.  Roedd hyn wedi i’n Swyddog Cefnogi Cymraeg Gwaith, Phoebe Wilson o Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs, ymweld â ni a chwblhau asesiadau cychwynnol gyda’n Hyrwyddwyr Cymraeg Gwaith ym mhob un o’n lleoliadau.  Rhoddodd hyn gyfle i ni werthuso, gyda Phoebe, faint o Gymraeg oedd yn cael ei defnyddio, a rhoi cynllun gweithredu ar waith ar sut orau i wella’r defnydd o’r Gymraeg, yn y tymor byr a’r tymor hir.  Rhoddodd hefyd i ni’r cyfle i drafod cynnwys y cwrs, pwy a fyddai orau o’n lleoliadau i’w fynychu, a hefyd trafododd gyda ni yr ariannu sydd ar gael i ganiatáu i’n staff fod yn bresennol yn ystod amser gwaith.

Gwnaeth ein tiwtor, Delyth, y cwrs yn wir fwynhad, a gwneud i ni i gyd ymlacio.  Roed rhai o’r tîm yn poeni am ddysgu pethau newydd a mynd yn ôl i ddysgu eto wedi nifer o flynyddoedd; weithiau mae stigma neu gywilydd yn codi o gael pethau’n anghywir.  Doedd dim angen i neb boeni; roedd y cwrs wedi ei lunio i’n pwrpas ni ac roedd y cyflymder dros yr wythnosau yn addas iawn.

Yn y Prosiect rydym ni’n rhedeg sawl darpariaeth a lleoliad, sy’n cynnwys Meithrinfa Ddydd, Cylch Chwarae, Gofal Dydd Cofleidiol, Clybiau Ôl-ysgol, Clybiau Gwyliau, Cynlluniau Chwarae a Chlwb Ieuenctid i blant a phobl ifanc.  Mae pob person a ymgymerodd â’r  cwrs yn gweithio mewn o leiaf dau o’n darpariaethau ac mae’r mwyafrif yn gweithio mewn sawl lleoliad rhwng darpariaethau adeg-tymor a darpariaethau gwyliau.  Dywedodd pawb gymaint oedd y cwrs wedi eu helpu i roi Cymraeg Achlysurol ar waith yn y lleoliadau. Fe wnaethon nhw hefyd ddweud bod yr hyn y gwnaethon nhw ei ddysgu ar y cwrs yn hawdd ei drosglwyddo rhwng darpariaethau, a theimlaf mai dyma un o’r manteision mwyaf ni fel cyfundrefn.  Er enghraifft, mae un o’n gweithwyr, Glyn, yn gweithio mewn cylchoedd chwarae yn y bore, gofal plant cofleidiol yn y prynhawn, ac yna’n arwain ein Clwb Ôl-ysgol yn y ganolfan gymunedol a Chlybiau Ieuenctid gyda’r nos. Yn ystod y gwyliau mae’n gweithio mewn cynlluniau chwarae.  Mae e wedi dweud ei fod wedi gallu cyflwyno a defnyddio rhywfaint o Gymraeg elfennol yn yr holl leoliadau.  Rydym hefyd yn teimlo fod gwneud hyn gyda’n gilydd fel tîm wedi ein helpu i ddal i ddefnyddio’r Gymraeg  gyda’n gilydd mewn lleoliadau, ac mae’n help i ni i gyd gofio gwneud.

O safbwynt busnes, roedd y gyfundrefn yn gallu llanw’r lleoedd staff y ddarpariaeth drwy ariannu a dderbyniwyd.  Doedd yna ddim rhwystrau ariannol yn ffordd mynychu cwrs yn ystod y dydd; roedd hefyd yn galluogi’r staff hynny sydd â phlant i fynychu cwrs a fyddai gan amlaf yn cael ei redeg ar nosweithiau neu ar y penwythnos yn ystod amser teuluol.

Roedd yr adborth gan y staff yn rhyfeddol, ac mae’n ardderchog gymaint o hyder y mae’r staff wedi ei ennill dros gyfnod byr o amser drwy ddulliau dysgu Delyth.  Mae’r staff yn wirioneddol eiddgar i ddefnyddio eu Cymraeg newydd, neu eu Cymraeg ychwanegol, gymaint â phosibl.

Am fwy o wybodaeth am ddysgu Cymraeg, ewch i wefan Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol: https://learnwelsh.cymru/  neu cysylltwch â’ch cyfundrefn aelodau ynghylch cyrsiau Camau.

 

 

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)