Existing Members Find a club Setup a club

Newyddion

Ariannu i Ddarparwyr Gofal Plant yng Nghymru - Peidiwch a methu'r cyfle hwn!
[26/02/2021]

Mewn sawl Awdurdod Lleol, mae swm sylweddol o arian ar gael i gefnogi Lleoliadau Gofal Plant, yn cynnwys Clybiau Gofal Plant Allysgol, sydd wedi eu heffeithio gan Covid-19.  Ceir hyd i ofynion cymhwysedd ar gyfer yr ariannu sydd ar gael drwy gyfrwng pob Awdurdod Lleol unigol, ac mae’r cysylltiadau/dolenni gwe wedi eu casglu ynghyd a’u darparu ar ein gwefan.  Mae rhai Awdurdodau Lleol wedi ehangu eu meini prawf cymhwysedd yn ddiweddar, felly gallai busnesau pellach fod yn gymwys yn awr.

Mae cefnogaeth ar gael drwy gyfrwng cynrychiolwyr Gofal Plant eich Awdurdod Lleol, yn ogystal â thrwy Swyddogion Datblygu Busnesau Gofal Plant – cofiwch gysylltu os hoffech drafod eich cymhwysedd neu unrhyw un o’r gofynion.  

Awdurdod Lleol Dolen at y Ffurflen Gais Manylion Cysylltu
Ynys Môn   GofalPlantaChwaraeMon@ynysmon.gov.uk
Blaenau Gwent Ffurflen gais ac Arweiniad

Ffôn: 07975773966. Ebost: kara.kershaw@blaenau-gwent.gov.uk

Pen-y-bont ar Ogwr   familyinfo@bridgend.gov.uk
Caerffili Ar agor i Geisiadau - cysylltwch â Thîm Gofal Plant Caerffili Fis@caerphilly.gov.uk
Caerdydd Ffurflen Gais,Telerau ac Amodau

ChildcareBusinessSupport@Cardiff.gov.uk

Sir Gaerfyrddin

Y broses ymgeisio ynghau ar hyn o bryd.  

 
Ceredigion

Y broses ymgeisio ynghau ar hyn o bryd.  

 
Conwy Cysylltwch ag Alwen S Williams, Sir Conwy  childcareprovidergrants@conwy.gov.uk
Sir Ddinbych Anfonwch ebost at Dawn Anderson, Rheolwr Gofal Plant a Datblygu Chwarae, Cyngor Sir Ddinbych.

dawn.anderson@denbighshire.gov.uk

Sir y Fflint Cysylltwch â Kaitlin Edwards, Cynorthwyyddd Cefnogi Busnes, Cyngor Sir y Fflint Childcaredevelopmentgrants@flintshire.gov.uk
Gwynedd   datblygugofalplant@gwynedd.llyw.cymru
Merthyr Tudful Bydd ar agor i geisiadau hyd yn gynnar ym mis Mawrth, ymholiadau i fynd i Cymryd Rhan. Jenna.Hughes@cymryd-rhan.org
Sir Fynwy Dyddiad cau Mawrth 1af March childcare@monmouthshire.gov.uk
Castell-nedd Port Talbot Y broses ymgeisio ynghau ar hyn o bryd.  
Casnewydd Ffurflenni cais ar gael drwy’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Family.InformationService@newport.gov.uk

Sir Benfro

Y broses ymgeisio ynghau ar hyn o bryd.

 
Powys Cysylltwch â Nia Evans i gael copi o’r cais Nia.evans@powys.gov.uk
RhCT Dolen we i’r ffurflen gais

RCTChildcareGrants@rctcbc.gov.uk

Abertawe Mae’r broses ymgeisio yn awr wedi cau. Ond bydd pob lleoliad sydd wedi cofrestru gydag AGC yn cael eu hariannu, fel mater o drefn, â swm o hyd at £1,000.00. Hysbysir lleoliadau sydd wedi eu cofrestru gydag AGC drwy ebost er mwyn trefnu ar gyfer y taliad.  ChildCareandPlayGrants@swansea.gov.uk
Torfaen Yn agored i geisiadau – anfonwch ebost i Gefnogi Gofal Plant i gael copi o’r ffurflen gais. Childcaresupport@torfaen.gov.uk
Bro Morgannwg Ar agor i geisiadau

fis@valeofglamorgan.gov.uk

Wrecsam Mae’r broses ymgeisio ynghau ar hyn o bryd.  

 

 

 

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)