Existing Members Find a club Setup a club

Prosiectau

Hyfforddiant Am Ddim i Weithwyr Chwarae yng Nghaerffili

Date: 06/06/2019

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs wedi cael ei ariannu drwy Fagiau Cymorth Tesco i roi hyfforddiant am ddim i Weithwyr Chwarae yng Nghaerffili. Archebwch eich lle yn awr, drwy ein gwefan, i osgoi cael eich siomi, neu cysylltwch â ni ar 02920 741000 am wybodaeth bellach! Darprerir cinio am ddim yn y cyrsiau Sadwrn.

*Mae telerau ac amodau’n gymwys, gwelwch y manylion ar y wefan.


Hyfforddiant Diogelu Sylfaenol Cymru Gyfan

Dydd Sadwrn, Gorffennaf 13eg, 2019

9:30yb – 4:30yp

Neuadd Gymunedol Bedwas a Thretomas, CF83 8BJ

Mae’r cwrs wedi ei ddylunio i gyfleu gwerthoedd ac egwyddorion allweddol sydd ynglyn â diogelu unigolion  a rhoi i’r rhai sy’n darparu’r gofal neu gefnogaeth  wybodaeth sylfaenol. Digwylir y byddai’r rhai sy’n cymryd rhan yn ymgymryd â hyfforddiant a dysgu pellach sy’n berthnasol i’r unigolon y maent yn eu cefnogi, boed yn blant neu’n oedolion.


Chwarae Allan gyda’r Elfennau

Dydd Sadwrn, Medi’r 14eg  2019

9:30yb – 4:30yp

Neuadd Gymunedol Bedwas a Thretomas, CF83 8BJ

Mae’r gweithdy hwn yn cyflwyno cyfranogwyr i’r elfennau, daear, aer, tân a dwr fel ysgogwyr i chwarae plant.  Bydd cyfranogwyr yn cynllunio a pharatoi ar gyfer chwarae yn yr awyr agored gyda’r elfennau, yn dysgu’r cysyniad o ‘gynnig ei hun’, yn edrych ar y manteisio a’r rhwystrau rh ag darparu chwarae y tu allan gyda’r elfennau a phrofi sut i wneud asesiad risg-budd ar gyfleoedd i blant chwarae y tu allan yn ogystal â phrofi rhai o'r gweithgareddau llawn hwyl y gellir eu dyblygu yn eu lleoliadau.


Adeiladu Deniau

Dyddiad

6:30yh – 8:30yh

Canolfan Gymunedol y Twyn , CF83 1JL

Cyflwyno cyfranogwyr i adeiladu deniau drwy gyfrwng gweithgareddau ymarferol.  Mae’r gweithdy’n cynnwys gwneud deniau yn yr awyr agored a syniadau y gallwch eu defnyddio wrth adeiladu deniau yn eich lleoliad drwy ddefnyddio pethau pob-dydd.  Ar y cwrs byddwch y tu allan am gyfnod o amser ym mhob tywydd, felly mae dillad addas yn hanfodol.


Streips Tebyg, Sawl Ffordd

Dydd Mawrth Medi 24ain 2019

6:30yh – 9:00yh

Man cyfarfod – i’w gadarnhau

Mae’r cwrs hwn ar gyfer gweithwyr Gofal Plant sy’n cefnogi plant sydd ar y sbectrwm awtistiaeth.  Bydd y cwrs hwn yn rhoi i  weithwyr Gofal Plant ymwybyddiaeth o ymddygiad personol, amgylcheddau a thanwyr sy’n gallu effeithio ar ymddygiad unigolion ar y sbectrwm awtistiaeth, gan ddarparu erfyn sylfaenol a fydd yn eich galluogi i ddatblygu a rhoi ar waith strategaethau i gefnogi ymddygiad sy’n heriol.


Diwrnod Hyfforddi Gweithwyr Chwarae – Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg – ac Iechyd

Dydd Sadwrn Hydref 12fed 2019

9:30yb – 4:30yh

Neuadd Gymunedol Bedwas and Threthomas

Mae hwn yn ymgorffori 3 o’n gweithdai poblogaidd, hwyliog ac ymarferol: Dim ond Dwr, Pwlis a Phethma ac Yn Gyforiog o Gemau.

Dim ond Dwr:Profwch Wyddoniaeth gyda’r gweithdy hwn sy’n llawn o weithgareddau hwyliog, ar y thema, dwr. Mynnwch wybod sut mae’r arbrofion gwyddonol yn y gweithdy hwn yn effeithio arnom yn ein bywydau bob dydd.

Pwlis a Phethma: Profwch y grymoedd a’r ynni sydd mewn Gwyddoniaeth yn y gweithdy yma sy’n llawn o weithgareddau llawn gwybodaeth a hwyl.

Yn Gyforiog o Gemau:Mae’r gweithdy hwn yn darparu llu o syniadau ar gyfer hyrwyddo gemau mewn Clybiau Gofal Plant Allysgol ac yn hyrwyddo manteision gweithgaredd corfforol, cyfathrebu a meithrin tîm.


Hawliau a Chyfranogaeth Plant

Dydd Sadwrn Tachwedd 9fed 2019

9:30yb – 4:30yh

Neuadd Gymunedol Bedwas a Thretomas

 

Mae Hawliau a Chyfranogaeth Plant wrth galon pawb sy’n gweithio gyda phlant.  Mae’n hanfodol fod Gweithwyr Chwarae’n rhoi ar waith eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o gyfranogaeth plant.  Cyfle i ddatblygu ffyrdd newydd a phleserus o ymgynghori a rhoi adborth wrth weithio gyda phlant.


Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)