Existing Members Find a club Setup a club

Prosiectau

Cronfa Gymunedol y Lotri Genedlaethol - Pawb a'i Le

Date: 28/01/2020

Cysylltu a Chefnogi Clybiau Gofal Plant Allysgol  a Chymunedau

Mae’n bleser o’r mwyaf gan Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs gyhoeddi y dyfarnwyd grant i ni o Gronfa Gymunedol y Lotri Genedlaethol er mwyn cefnogi Clybiau Gofal Plant Allysgol a Chymunedau am gyfnod o dair blynedd.

Bydd y prosiect yn cefnogi:

  • Chwarae a gofal o ansawdd gwell mewn Clybiau Gofal Plant Allysgol drwy uwchsgilio Gweithwyr Chwarae a Rheolwyr..
  • Gwell mynediad at ddarpariaethau gofal a chwarae, a Chlybiau wedi’u cofrestru gyda chynlluniau’r  Llywodraeth sy’n gwella fforddiadwyedd.
  • Gofal plant mwy cynaliadwy, sy’n cael ei reoli’n dda ac a fydd yn rhoi gofal parhaus i blant.

Y newidiadau y byddwn yn eu gwneud:

  • Ymwybyddiaeth gynyddol yn y gymuned drwyddi draw o lywodraethiad da a manteision cofrestru gydag AGC, CThEM a chynlluniau presennol y Llywodraeth.
  • Grymuso’r gymuned i adlewyrchu ar arferion presennol busnesau, yn cynnwys llywodraethiad da, cofrestru, sgiliau busnes ac ansawdd..
  • Bydd modd i gymunedau gyrchu Gofal Plant Allysgol o ansawdd, sy'n fforddiadwy a chynaliadwy, ac â strwythurau a threfn reoli gadarn.
  • Bydd Gweithwyr Chwarae, rheolwyr a gwirfoddolwyr ar bwyllgorau'n teimlo'n fwy cysylltiedig

     yn eu cymunedau, gan dynnu o'u cryfderau ar y cyd, ac adeiladu arnynt

Mae’r prosiect:

  • Yn cael ei arwain gan y bobl- ei ffurfio gan yr hyn y mae Clybiau wedi ei ddweud wrthym
  • Yn gysylltiedig- rydym yn gweithio gyda sawl partner sy'n cynrychioli llais y sector Gofal Plant Allysgol, ac yn cyfeirio at ffynonellau eraill o gefnogaeth megis ACAS, CThEM, Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, Cynghorau Gwirfoddol y Siroedd ac Iechyd yr Amgylchedd er mwyn sicrhau bod Clybiau'n cael y cyngor cywir gan yr arbenigwyr
  • Yn seiliedig ar gryfderau- yn adeiladu ar gryfderau, angerdd a chymhelliad y Clybiau

Dywedodd Jane O’Toole, Prif Swyddog Gweithredol Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs:

“Hoffwm ddiolch i Gronfa Gymunedol y Lotri Genedlaethol am y dyfarniad o grant, ac wrth gwrs, rhaid diolch i’r cyhoedd sy’n chwarae’r Lotri bob wythnos; hebddynt hwy ni fyddai’r arianu hwn, ac felly’r prosiect yn bosibl.

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn edrych ymlaen at weithio gyda Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs mewn ardaloedd ar hyd a lled Cymru. Drwy’r prosiect yma ceisiwn eu cefnogi ag ymweliadau wyneb yn wyneb a sgiliau busnes, gan eu helpu i wella ansawdd chwarae a gofal mewn Clybiau Gofal Plant Allysgol drwy uwchsgilio Gweithwyr Chwarae a Rheolwyr.   Hefyd i roi gwell mynediad at ddarpariaethau gofal a chwarae, clybiau wedi eu cofrestru gyda chynlluniau’r Llywodraeth sy’n gwella fforddiadwyedd,  a gofal plant a fydd yn gyffredinol  yn fwy cynaliadwy,  â threfn reoli dda, ac yn darparugofal parhaus i blant”.

Download PDF

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)