Existing Members Find a club Setup a club

Prosiectau

Cymorth i Gofrestru gydag AGC

Date: 14/02/2020

Yn rhan o’n prosiect 3-blynedd o dan nawdd Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, Pawb a’i Le, mae modd i’n Swyddogion Datblygu Busnesau Gofal Plant gefnogi Darparwyr Gofal Plant Allysgol presennol drwy’r broses o gofrestru ag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC).   Rydym wedi’ch diweddaru y mis yma ynghylch cofrestru ar-lein yn mynd yn ‘Fyw’ ac anogwn bob Darparwr Anghofrestredig i ystyried mynd drwy’r Broses Gofrestru, sydd â lliaws o fanteision i rieni/gofalwyr ac i’ch Clwb.

Mae gan brosesau AGC, gan eu bod ar-lein, sawl mantais i ddarparwyr.  Gydag AGC Ar-lein, mae’r data’n ddiogel, ac y mae’n hwyluso cyfathrebu diogel rhwng Darparwyr ac AGC.  Mae prosesau ar-lein (megis cofrestru) hefyd yn golygu bod gwybodaeth yn ymddangos mewn ffordd ddeinamig, ac mae’n benodol. Roedd yn rhaid i’r ffurflen gofrestru bapur gynnwys cwestiynau perthnasol i bob math o Ddarparwr; yn achos cofrestru ar-lein mae Darparwyr yn gweld dim ond y wybodaeth sy’n berthnasol iddyn nhw a’u strwythur o ran y gyfraith a rheoli.  Mae hyn yn creu proses llawer llyfnach.  Mae AGC hefyd wedi ystyried yn ofalus iawn pa wybodaeth sy’n - a pha wybodaeth nad yw’n - ofynnol yn ôl y  Rheoliadau, felly dim ond y cwestiynau perthnasol a ofynnir ar y ffurflen ar-lein newydd.

Yn wyneb y broses newydd hon, sy’n gydnaws â defnyddwyr, pwyswn ar bob Darparwr Anghofrestredig i ystyried cofrestru; byddwn ni’n fwy na pharod i’ch cynorthwyo drwy hyn.

Cysylltwch â’ch Swyddfa Ranbarthol i wneud cais am gymorth i Gofrestru gan eich Swyddog Datblygu Busnesau Gofal Plant lleol.

Swyddfa Caerdydd: 029 2074 1000 / info@clybiauplantcymru.org
Swyddfa Bae Colwyn: 01492 536318 / info-nw@clybiauplantcymru.org
Swyddfa Cross Hands: 01269 831010 / info-ww@clybiauplantcymru.org

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)