Existing Members Find a club Setup a club

Prosiectau

Burbo Bank

Date: 17/04/2020

                                            

Burbo Bank – GWEITHDAI CHWARAE ADNEWYDDADWY A DATBLYGU GWEITHGAREDDAU

Hoffai Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs gymryd y cyfle hwn i ddiolch i gronfa gymunedol estyniad Burbo Bank/Burbo Bank Extension Community Fund am eu rhodd o £4,984.00 a’n galluogodd i ddatblygu prosiect cyffrous ynghylch ynni adnewyddadwy.

Dechreuad y prosiect oedd gweledigaeth i addysgu plant a chynyddu ymwybyddiaeth o ynni adnewyddadwy drwy ymgysylltu â phlant drwy gyflenwi gweithgareddau Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg mewn Clybiau Gofal Plant Allysgol dan anfantais yn ardaloedd cymwys Burbo Bank. Drwy’r ymgysylltiad byddai gweithgareddau pellach yn cael eu datblygu.

Nod y Prosiect hwn oedd ennyn brwdfrydedd plant a lleihau’r bwlch o ran cyrhaeddiad mewn gwyddoniaeth rhwng myfyrwyr dan anfantais economaidd a’u cyfoedion, drwy gyflenwi gweithdai Gwyddoniaeth llawn hwyl ac ymarferol i 3 Chlwb Gofal Plant Allysgol (tua 6 Gweithiwr Chwarae, 48 o blant).  Yn ystod y gweithdai byddai plant yn cael eu gwahodd i ofyn cwestiynau, oll wedi eu dewis i’w datblygu’n weithgareddau/arbrofion newydd.  Yna byddai’r rhain yn cael eu dewis i’w datblygu’n weithgareddau/arbrofion newydd.  Yna byddai’r rhain yn cael eu treialu yn eu lleoliadau (gan gyrraedd hyd at 48 o blant), casglu’r adborth ynghyd a’i ddefnyddio roi ffurf derfynol ar y gweithgareddau.

Mae’r Prosiect yn awr wedi’i gwblhau a derbyniodd 3 Chlwb Gofal Plant Allysgol, 1 clwb yn Y Rhyl, 1 clwb ym Mhrestatyn ac 1 clwb yn Sir y Fflint gyfanswm o 6 Gweithdy Ynni Adnewyddadwy. Roedd cyfanswm o 61 unigolyn (7 Gweithiwr Chwarae a 54 o blant) yn fuddiolwyr uniongyrchol y prosiect hwn.  Yn ystod y gweithdai anogwyd y plant i ofyn cwestiynau naill ai ar y gweithgareddau neu ar ynni adnewyddadwy yn gyffredinol.

Ymhlith y cwestiynau a ofynnwyd yr oedd:

Pa ffrwyth a llysiau eraill a allai gynhyrchu trydan?

Os byddaf yn cyffwrdd â’r daten a fyddaf yn cael sioc drydanol?

Sut mae roced yn esgyn i’r awyr?

Ym mha ffyrdd eraill y gall ynni wneud i rywbeth symud?

Yna defnyddiwyd y cwestiynau hyn i ddatblygu 10 gweithgaredd hwyliog, newydd a chyffrous i hyrwyddo manteision ynni adnewyddadwy.  Seiliwyd bob un o’r gweithgareddau ynghylch un o dair  thema ynni adnewyddadwy: ynni’r haul, gwynt neu wres, gan roi syniad i’r plant o’r ffordd y mae ynni adnewyddadwy yn gweithio mewn ffordd addas a pherthnasol i blant.

Ymysg y gweithgareddau newydd y mae:

Cynheswyr Dwylo DIY

Cadwyn Ddynol

Roced Dd'r

Treialwyd y gweithgareddau newydd yn y lleoliadau, casglwyd yr adborth ynghyd ac fe’i defnyddiwyd i roi ffurf derfynol ar y gweithgareddau.

Derbyniodd pob clwb peilot focs o adnoddau i’w helpu i gyflenwi’r gweithgareddau.

 

Mae pob gweithgaredd wedi eu cynnwys yn ein Pecyn Parth Gwyddoniaeth, sydd ar gael i 1,547 o glybiau ar hyd a lled Cymru.


Mae’r adborth o’r Clybiau wedi bod yn gadarnhaol  iawn; mae’r Gweithwyr Chwarae wedi dysgu sgiliau newydd ac mae’r plant wedi cael gwir fwynhad o gymryd rhan; dyma rai o’r sylwadau:

 “Gweithgareddau hyfryd, a wnaeth ddal sylw’r plant a gwneud iddyn nhw ofyn cwestiynau ar ynni adnewyddadwy; a phawb wedi cael llond gwlad o hwyl. Diolch!”

‘Fe wnes i fwynhau’r sesiwn cyfan.’

‘Roedd yr hyfforddwr yn hawdd siarad ag o, a doedd o ddim yn ofni ateb unrhyw gwestiynau a oedd gan y plant.’

‘Roedd y cynnwys yn fy marn i yn rhagorol.’

‘Ro’n i’n meddwl ei fod wedi ei drefnu’n dda iawn.’

‘Fe wnaeth yr hyfforddwr esbonio’r gweithgareddau i’r plant yn dda iawn.’

 ‘Cyfeillgar iawn, yn cadw diddordeb y plant, a phawb yn cael llawer o hwyl.’

 

 ‘Fe wnaeth yr holl blant fwynhau’r hyfforddiant a roddwyd gan yr hyfforddwr.’

 

Gofynnwyd i’r plant wneud sylw ar y pethau yr oeddent wedi eu mwynhau am y gweithdai; eu hoff bethau. Dyma rai o sylwadau’r plant:

 

‘Fe wnes i fwynhau chwarae â’r ceir.’

 ‘Roedd yn hwyl, y gorau oedd y roced, ac roedd y tiwtor yn ddoniol.’

‘Roedd y ceir balwn yn hwyl.’

 ‘Ro’n i’n licio’r rocedi dyr yn fwy na dim.’

‘Ro’n i’n hoffi’r car balwn’.

               

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)