Existing Members Find a club Setup a club

Prosiectau

Streips Tebyg Sawl Ffordd

Date: 21/11/2016

Mae llawer o blant ag Anhwylder y Sbectrwm Awtistaidd, rhai y mae eu rhieni’n gweithio ac arnynt angen i’w plentyn i fynychu darpariaeth gofal plant.

Mae sawl agwedd ar Anhwylder y Sbectrwm Awtistaidd a gall yr agweddau hynny, yn amlach na pheidio, rhoi i blant ar y sbectrwm anghenion cymhleth. Nod ein prosiect yw integreiddio ein gwasanaethau gofal plant i alluogi plant ag ASD i fynychu lleoliadau prif ffrwd.

Cwrs yw Streips Tebyg Sawl Ffordd, yr ariannwyd ei ddatblygiad gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. Fe’i dyluniwyd i roi i’r sawl sy’n gweithio ym maes gofal plant ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o blant â’r Anhwylder.  Bydd hyn yn eu galluogi i fod â  mwy o wybodaeth a hyder yn eu gallu i roi  mynediad teg a chyfartal i ofal o ansawdd da i bob plentyn, gan, felly, alluogi plentyn â’r Anhwylder i integreiddio â’u cyfoedion.

Caiff y wybodaeth a enillir yna gael ei dosbarthu i aelodau eraill o'r staff yn eu lleoliad, gan, felly, sicrhau cynaliadwyedd parhaus y  wybodaeth a’r sgiliau.

Bydd y cwrs Streips Tebyg Sawl Ffordd yn adnodd cynaliadwy gan y gellir ei gyflenwi ar alw i’r rhai sy’n gweithio mewn lleoliadau gofal plant.  

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)