Existing Members Find a club Setup a club

Prosiectau

CYMHWYSO MEWN GWAITH CHWARAE

O fis Medi 2021 ymlaen bydd angen i BOB lleoliad gofal plant All-Ysgol sy’n gweithio gyda phlant dros 8 mlwydd oed fod â staff sy’n gymwysedig mewn Gwaith Chwarae – AGGCC.

Mae Prentisiaethau yng Nghymru yn ffordd o ennill cyflog a gweithio ochr yn ochr â staff profiadol i ennill sgiliau swydd-benodol.

Os ydych wedi’ch cyflogi am 16 awr yr wythnos neu drosodd mewn lleoliad cofrestredig gallwch gymhwyso ar gyfer prentisiaeth sy’n seiliedig ar waith, wedi ei ariannu’n llawn.

Os byddwch yn gymwys gallech gael eich ariannu fel a ganlyn:

Gwerth £4,840 o hyfforddiant ar Lefel 3
Gwerth £3,500 o hyfforddiant ar Lefel 2

Ymrwymiad gennych CHI:

 • Mynychu sesiynau wythnosol neu fisol gyda hyfforddwr wedi ei gymeradwyo
 • Ymrwymiad i ddysgu’r egwyddorion Gwaith Chwarae a’u rhoi ar waith
 • Cwblhau tystiolaeth yn Seiliedig ar Waith a gwaith aseiniad

Byddwch CHI’N cael:

 • Cymwysterau mewn Gwaith Chwarae a fydd wedi eu derbyn gan AGGCC a Sgiliau Hanfodol Cymru
 • Hyfforddwr ac asesydd dynodedig
 • Gwersi wythnosol gyda hyfforddwr, deunydd cyrsiau a’r damcaniaethau Gwaith Chwarae diweddaraf
 • Ymweliadau misol â gweithle

Ymrwymiad gan y Cyflogwr:

 •   Eich cynorthwyo i roi’ch dysgu ar waith yn y gweithle
 •   Eich rhyddhau i fynychu sesiynau dosbarth
 •   Ymuno mewn ymweliadau / cyfarfodydd cynnydd misol

I wneud cais am le cyfyngedig:

 • Ysgrifennwch lythyr cais i gydfynd â’ch CV
 • Esboniwch pam eich bod yn haeddu lle ar y cwrs
 • Esboniwch eich ymroddiad i  chwarae a ddewisir yn rhydd a’r egwyddorion Gwaith Chwarae

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â’ch swyddfa ranbarthol

Gogledd Cymru: info-nw@clybiauplantcymru.org

De-ddwyrain Cymru: info@clybiauplantcymru.org

Gorllewin Cymru: info-ww@clybiauplantcymru.org

Mae’r Rhaglen Brentisiaeth wedi ei hariannu gan Lywodraeth Cymru â chymorth Cronfa Gymdeithasol Ewrop.  Am fwy o wybodaeth dewiswch y dolenni isod.

 

                                           

 

 

Cofrestrwch i gael Y Bont! 

Archif y Prosiect | Chwilio Prosiect

Pennawd
Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi prosiect newydd, cyffrous sydd ar gael i Glybiau Gofal Plant Allysgol dan Reolaeth Wirfoddol yn Sir yr Fflint.
Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi prosiect newydd, cyffrous sydd ar gael i Glybiau Gofal Plant Allysgol dan Reolaeth Wirfoddol yn Sir Ddinbych.
Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi prosiect newydd, cyffrous sydd ar gael i Glybiau Gofal Plant Allysgol dan Reolaeth Wirfoddol yn Sir Conwy.
Dyfarnwyd 1,000 o bunnoedd yn ddiweddar i Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs o gronfa Bagiau Cymorth Tesco.
Dyfarnodd Sefydliad Moondance rodd garedig o 100,000 o bunnoedd i Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs yn nhymor yr Hydref 2017.
Yn ddiweddar dyfarnwyd ariannu i Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs gan Gronfa Datblygu Cynaliadwy Llywodraeth Cymru, Hanfod Cymru a Dinas a Sir Abertawe i ddatblygu prosiect newydd - Chwarae Gwyr, ein Chwarae Ni.
Clybiau Abertawe'n mwynhau bod yn gyforiog o gemau a chyfarparu i hyrwyddo iechyd a llesiant
Mae Streips Tebyg Sawl Ffordd yn cwrs newydd, yr ariannwyd ei ddatblygu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. Mae wedi ei gynllunio er mwyn rhoi i'r rhai hynny sy'n gweithio ym maes gofal plant ymwybyddiaeth a dealltwriaeth gref o blant ag Anhwylser y Spec
Bydd Cwlwm yn cefnogi Llywodraeth Cymru i sicrhau y gall teuluoedd ledled Cymru gyrchu gofal plant fforddiadwy, o ansawdd da.
Nesaf Olaf

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)