Existing Members Find a club Setup a club

Prosiectau

CYMHWYSO MEWN GWAITH CHWARAE

O fis Medi 2021 ymlaen bydd angen i BOB lleoliad gofal plant All-Ysgol sy’n gweithio gyda phlant dros 8 mlwydd oed fod â staff sy’n gymwysedig mewn Gwaith Chwarae – AGGCC.

Mae Prentisiaethau yng Nghymru yn ffordd o ennill cyflog a gweithio ochr yn ochr â staff profiadol i ennill sgiliau swydd-benodol.

Os ydych wedi’ch cyflogi am 16 awr yr wythnos neu drosodd mewn lleoliad cofrestredig gallwch gymhwyso ar gyfer prentisiaeth sy’n seiliedig ar waith, wedi ei ariannu’n llawn.

Os byddwch yn gymwys gallech gael eich ariannu fel a ganlyn:

Gwerth £4,840 o hyfforddiant ar Lefel 3
Gwerth £3,500 o hyfforddiant ar Lefel 2

Ymrwymiad gennych CHI:

 • Mynychu sesiynau wythnosol neu fisol gyda hyfforddwr wedi ei gymeradwyo
 • Ymrwymiad i ddysgu’r egwyddorion Gwaith Chwarae a’u rhoi ar waith
 • Cwblhau tystiolaeth yn Seiliedig ar Waith a gwaith aseiniad

Byddwch CHI’N cael:

 • Cymwysterau mewn Gwaith Chwarae a fydd wedi eu derbyn gan AGGCC a Sgiliau Hanfodol Cymru
 • Hyfforddwr ac asesydd dynodedig
 • Gwersi wythnosol gyda hyfforddwr, deunydd cyrsiau a’r damcaniaethau Gwaith Chwarae diweddaraf
 • Ymweliadau misol â gweithle

Ymrwymiad gan y Cyflogwr:

 •   Eich cynorthwyo i roi’ch dysgu ar waith yn y gweithle
 •   Eich rhyddhau i fynychu sesiynau dosbarth
 •   Ymuno mewn ymweliadau / cyfarfodydd cynnydd misol

I wneud cais am le cyfyngedig:

 • Ysgrifennwch lythyr cais i gydfynd â’ch CV
 • Esboniwch pam eich bod yn haeddu lle ar y cwrs
 • Esboniwch eich ymroddiad i  chwarae a ddewisir yn rhydd a’r egwyddorion Gwaith Chwarae

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â’ch swyddfa ranbarthol

Gogledd Cymru: info-nw@clybiauplantcymru.org

De-ddwyrain Cymru: info@clybiauplantcymru.org

Gorllewin Cymru: info-ww@clybiauplantcymru.org

Mae’r Rhaglen Brentisiaeth wedi ei hariannu gan Lywodraeth Cymru â chymorth Cronfa Gymdeithasol Ewrop.  Am fwy o wybodaeth dewiswch y dolenni isod.

 

                                           

 

 

Cofrestrwch i gael Y Bont! 

Archif y Prosiect | Chwilio Prosiect

Pennawd

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn falch o gael dyfarniad o £1,000 gan Ymddiriedolaeth Ernest Cook ar gyfer adnodd ‘Tyfu’ch Gwledd eich Hun’ i glybiau. 

Bydd y prosiect hwn yn ymgysylltu a phlant mewn Gweithdai Ynni Adnewyddadwy ac yn natblygiad a threialu gweithgareddau’n seiliedig ar Wyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg.

Gan weithio gydag 8 clwb mewn ardaloedd difreintiedig o Gymru i dreialu gweithgareddau, byddwn yn rhoi £50.00 i bob clwb cysylltiedig, a'u helpu i wneud i'w harian dyfu, gan ddefnyddio dulliau gyllidebu a syn

Sir Benfro, mae arnom Angen eich Pleidleisiau dros 'Chwarae Allan. Cysylltu a Natur'
Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi prosiect newydd, cyffrous sydd ar gael i Glybiau Gofal Plant Allysgol dan Reolaeth Wirfoddol yn Sir Ddinbych.
Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi prosiect newydd, cyffrous sydd ar gael i Glybiau Gofal Plant Allysgol dan Reolaeth Wirfoddol yn Sir Conwy.
Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi prosiect newydd, cyffrous sydd ar gael i Glybiau Gofal Plant Allysgol dan Reolaeth Wirfoddol yn Sir yr Fflint.
Nesaf Olaf

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)