Existing Members Find a club Setup a club

Sefydlu Clwb Gofal Plant Allysgol

Mae’r canlynol yn rhoi gwybodaeth sylfaenol am sefydlu Clwb Gofal Plant Allysgol.  Os ydych am wybod mwy, cysylltwch â’n Swyddfeydd Rhanbarthol   a siaradwch ag aelod o'r staff.  Gallwch hefyd ofyn ynghylch “Camu Allan”, arweiniad manwl ar agor clwb.  Mae’n cynnwys amrywiaeth gynhwysfawr o dempledi, polisïau, gweithdrefnau a ffurflenni ac yn rhad ac am ddim i aelodau o Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs.

Gwyliwch ein ffilm fer am Glybiau Gofal Plant Allysgol isod.

 

Cwestiynau Cyffredin

Rheoleiddio Gofal Plant

Sut gall Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs helpu?

Cysylltiadau

Dolenni defnyddiol

 

 

Cwestiynau Cyffredin

a) Beth yw Clwb Gofal Plant Allysgol?

Mae Clybiau Gofal Plant Allysgol yn rhedeg yn syth cyn ac/neu ar ôl y diwrnod ysgol a/neu drwy gydol gwyliau’r ysgol.  Maent yn darparu gofal plant sydd o ansawdd a hygyrch, i rieni / gofalwyr sy’n gweithio neu’n hyfforddi, gan roi cyfleoedd chwarae i’w mwynhau i blant 3-14 blwydd oed.   Bydd clwb ôl-ysgol arferol yn rhedeg o ddiwedd y diwrnod ysgol hyd at  5:30yh neu 6yh.  Cynigir byrbrydau iach i’r plant ac maent yn rhydd i ddewis o blith sawl math o gyfleoedd chwarae.  Maent yn aros yng ngofal staff cymwysedig nes y cânt eu casglu gan rieni/gofalwyr.

 

b) Beth yw manteision Clwb Gofal Plant Allysgol?

Mae Clybiau Gofal Plant yn:

 • rhoi i blant brofiadau chwarae a hamdden sydd yn werthfawr, ac yn lleihau’r peryglon y gallent eu hwynebu heb ofal digonol;
 • gwella sgiliau cymdeithasol plant a darparu cyfleoedd dysgu;
 • rhoi i rieni y cyfle i ymgymryd â’r cyfleoedd hyfforddiant neu addysg y  maent yn eu dymuno, neu er mwyn cael swydd;
 • cynorthwyo cyflogwyr i recriwtio a chadw staff;
 • sicrhau cyflogwyr fod y staff sy’n gofalu am blant oed ysgol yn ddibynadwy ac yn ymroddedig.

c) Ble mae Clybiau Gofal Plant Allysgol wedi’u lleoli?

Fel arfer maent wedi eu lleoli mewn:

 • Ysgolion
 • Llefydd gwaith
 • Adeiladau cymunedol
 • Canolfannau hamdden
 • Neuaddau eglwysi
 • Meithrinfeydd dydd
 • Canolfannau teuluol
 • Clybiau ieuenctid

Gosodir y safonau sylfaenol sy’n ofynnol i adeiladau a ddefnyddir gan glybiau gofal plant gan y Safonau Gofynnol Cenedlaethol.  Mae angen ystyried yn ogystal ofynion iechyd a diogelwch a gofynion iechyd amgylcheddol awdurdodau lleol.  Os nad yw’r clwb yn cael ei redeg ar safle ysgol yna caiff y plant eu hebrwng yn aml o'r ysgol i’r clwb.  Mae’n werth cofio, os bydd angen cludiant, y bydd y gost gryn dipyn yn uwch.  Mae hyd yn oed cerdded plant o un adeilad i’r llall weithiau’n golygu staff ychwanegol i ddibenion diogelwch.

ch) Pwy sy’n rheoli Clybiau Gofal Plant Allysgol?

Weithiau bydd unigolion neu sawl unigolyn yn rhedeg clwb fel busnes preifat e.e. masnachwr unigol neu bartneriaeth fusnes.  Gall trawstoriad o'r gymuned neu ysgol sefydlu pwyllgor a ffurfio cwmni a gyfyngir trwy warant neu gyfundrefn elusennol gorfforedig.  Ceir cwmni cydweithredol pan fydd grŵp o gyflogeion yn rheoli’r clwb, ac mae ysgolion weithiau’n rheoli Clybiau Gofal Plant Allysgol.  Gall eich Swyddog Datblygu Busnesau Gofal Plant eich helpu i benderfynu ar strwythur rheoli priodol.

 

d) Pwy a all helpu i ariannu Clybiau Gofal Plant Allysgol?

Mae’n bosibl y Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn gallu’ch cyfeirio a’ch helpu i gael gafael ar arian i gychwyn eich clwb.  Gofynnwn i chi gysylltu â ni am wybodaeth bellach.  Hefyd, mae’n bosibl y bydd rhieni sy’n gweithio yn gymwys ar gyfer help gyda chostau gofal plant megis Gofal Plant Di-dreth, Credyd Treth Gwaith, Credyd Treth Plant neu Gredyd Cynhwysol.

 

Rheoleiddio Gofal Plant

Yng Nghymru, rheoleiddir gwarchod plant a’r ddarpariaeth o ofal plant gan Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC).  Os yw’r ddarpariaeth gofal plant yn weithredol am dros 2 awr y dydd i blant hyd at 12 mlwydd oed, rhaid iddi, yn ôl y gyfraith, fod wedi ei chofrestru ag AGC.  Mae AGC yn sicrhau bod gwasanaethau gofal yn bodloni’r safon y mae’r cyhoedd yn ei disgwyl drwy gynnal archwiliadau.  Os ydych am agor am dros 2 awr y dydd bydd angen i chi gysylltu ag AGC yn eich ardal er mwyn cofrestru.  Bydd gan Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs y manylion cyswllt lleol a gall y Swyddogion Datblygu Busnesau Gofal Plant eich cefnogi trwy’r broses gofrestru.

Fel darparydd Gofal  Plant Allysgol cofrestredig byddwch yn:

 • Hyderus fod eich lleoliad yn bodloni’r Safonau Gofal Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant a Reoleiddir yn achos plant hyd at 12 mlwydd oed (sy’n gosod safonau gofal sylfaenol y dylai darparwyr cofrestredig eu darparu, ac anelu at ragori arnynt). 
 • Bodloni anghenon rhieni sy’n gweithio/hyfforddi drwy allu bod yn agored am dros 2 awr.
 • Galluogi rhieni cymwys sy’n gweithio i gyrchu talebau gofal plant. credydau treth, neu’r cynllun gofal plant di-dreth a gyflwynwyd yn 2016/17, gan hwyluso gofal plant fforddiadwy i deuluoedd sy’n gweithio.
 • Cefnogi’r cydbwysedd gwaith/cartref drwy roi tawelwch meddwl i deuluoedd, gan felly ategu at ansawdd bywyd y plentyn.
 • Cael cyfleoedd i gyrchu ariannu drwy’r awdurdodau lleol (lle bydd ar gael)
 • Mwynhau hyrwyddiad a chydnabyddiaeth yn rhad ac am ddim drwy’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd, sy’n rhannu gwybodaeth ar ofal plant cofrestredig gyda rhieni sydd â diddordeb.

 

Sut gall Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs fod o gymorth?

Gall y Swyddog Datblygu Busnesau Gofal Plant eich helpu i ddatblygu eich Clwb Allysgol, yn cynnwys:

 • Ymchwilio i’r angen lleol am y clwb (cysylltwch â Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs am sampl o holiadur rhiant).
 • Penderfynu ar strwythur trefniadol addas.
 • Ysgrifennu cynllun busnes ac ariannol.
 • Cyfleoedd am ariannu er mwyn sefydlu a chynnal eich Clwb Gofal Plant Allysgol.
 • Datblygu strategaeth codi arian.
 • Y gofynion cyfreithiol a datblygu polisïau a gweithdrefnau.
 • Cofrestru ag AGC.
 • Recriwtio ac anwytho staff sy’n addas ac wedi’u cymhwyso’n briodol, a bod ynglŷn â’u hanghenion hyfforddi parhaus.
 • Dyrchafiad.
 • Gwella ansawdd.
 • Yswiriant am bris gostyngol.

 

Cysylltiadau

Cofiwch fod eich Swyddog Datblygu Busnesau Gofal Plant yno i’ch helpu bob cam o'r ffordd (lle bydd wedi ei ariannu).  Gallwch gysylltu â ni drwy ein  Swyddfeydd Rhanbarthol.

Cyfeiriwch, os gwelwch yn dda, at Dolenni ar ein gwefan i weld cysylltiadau defnyddiol eraill megis AGC a’r Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd.

Gwyliwch ein ffilm i glywed yr hyn y mae plant, rhieni, gweithwyr chwarae, ysgolion ac eraill yn ei feddwl am glybiau gofal plant.

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)