Existing Members Find a club Setup a club

Telerau ac Amodau’r Wefan

Darperir mynediad i’r safle hwn, a’r defnydd ohono, gan  Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs yn amodol ar y Telerau a’r Amodau canlynol:

1.    Mae’ch defnydd o'r safle hwn yn gyfystyr â derbyn y Telerau a’r Amodau hyn, sy’n effeithiol o'r dyddiad yr ydych yn defnyddio’r safle yn gyntaf.

2.    Cedwir yr hawl gan Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs i newid y Telerau a’r Amodau ar unrhyw adeg drwy bostio’r newidiadau ar lein.  Mae’ch defnydd parhaus o'r safle  ar ôl postio’r newidiadau yn gyfystyr â derbyn y cytundeb hwn fel y’i diwygiwyd gan y newidiadau a bostiwyd.

3.    Cyfyngiadau Hawlfraint 

  1. Cedwir pob hawl; ni cheir copïo, ailgyhoeddi, postio, darlledu nac atgynhyrchu mewn unrhyw ffurf o gwbl unrhyw ran o'r wefan hon, yn cynnwys gwybodaeth, delweddau, ffotograffau, logos, enwau nac eiconau heb ganiatâd ysgrifenedig deiliaid yr hawlfraint ymlaen llaw.
  2. Ni cheir lawrlwytho, newid nac addasu dogfennau sydd ar y safle i unrhyw bwrpas ar wahân i ddefnydd personol, anfasnachol.

4.    Darperir yr holl wybodaeth ar y wefan hon ar sail “FEL Y MAE” ac “YN ÔL ARGAELEDD”. Gwneir pob ymdrech gan Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs i sicrhau cywirdeb neu gyflawnder y wybodaeth ar y safle hwn, ond nid  yw’n gwarantu hynny.  Ein nod yw cadw’r wybodaeth hon yn amserol ac yn gywir.  Os tynnir ein sylw at gamgymeriadau, fe geisiwn eu cywiro.

5.    Dolenni cyswllt allanol i wefan Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs: 

  1. Rhaid i unrhyw sefydliad sydd am osod dolen gyswllt i’r safle hwn anfon ebost i cysylltu@clybiauplantcymru.org  
  2. Nid yw bodolaeth dolen gyswllt o safle unrhyw sefydliad i safle Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs yn golygu bod Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs yn cymeradwyo gweithgareddau na safbwyntiau’r sefydliad hwnnw.

6.    Dolenni cyswllt allanol o wefan Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs:

  1. Bydd Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs yn gosod dolen gyswllt i wefannau perthnasol / buddiol; unig fwriad y dolenni cyswllt hyn fydd rhoi gwybodaeth fwy cynhwysfawr / cywir am gynhyrchion / gwasanaethau / sefydliadau eraill sydd / nad ydynt efallai’n gysylltiedig â Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs ond sy’n ymddangos ar ein gwefan i bwrpasau hysbysu.
  2.  Nid yw bodolaeth dolen gyswllt i safle unrhyw sefydliad o safle Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs yn golygu bod Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs yn cymeradwyo gweithgareddau neu safbwyntiau’r sefydliad hwnnw Nid yw Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs yn gyfrifol am gynnwys gwefannau drwy gyfrwng dolenni cyswllt allanol, ond bydd Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs, lle bynnag / pryd bynnag y bo’n bosibl yn sicrhau bod y dolenni cyswllt yn dal yn addas ac yn briodol i’r gweithgareddau yr ymgymerir â hwy gan Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs.

7.    Gallwch argraffu mewn copi caled, lawrlwytho i ddisg caled lleol neu fel arall ddefnyddio unrhyw ddeunydd y doir o hyd iddo ar y safle hwn cyn belled â’i fod ar gyfer eich defnydd personol chi, neu ddim ond yn hygyrch i eraill yn eich sefydliad.  Ym mhob achos, rhaid cydnabod Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs yn ffynhonnell y deunydd ar y copi; rhaid cadw pob hysbysiad parthed hawlfraint a pherchnogaeth yn union fel y maent, felly hefyd wrth atgynhyrchu ein cyfeiriad a’n manylion cyswllt.

8.    Rydych yn cytuno i’r safle hwn i bwrpasau cyfreithlon yn unig, ac mewn modd nad yw’n  tresmasu ar hawliau, nac yn cyfyngu na llesteirio’r defnydd a’r mwynhad o'r safle hwn gan unrhyw drydydd parti.  Mae cyfyngu a llesteirio o'r fath yn cynnwys, heb gyfyngiad, ymddygiad sydd yn anghyfreithlon neu a allai aflonyddu neu achosi trallod neu anghyfleustra i unrhyw berson, a throsglwyddo deunydd anllad neu dramgwyddus neu dorri ar draws llif naturiol deialog ar y safle hwn.

9.    Mae’r safle hwn a’r wybodaeth, yr enwau, delweddau, ffotograffau, logos ac eiconau parthed neu sy’n berthynol i Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs, ei gynnyrch a’i wasanaethau (neu ein noddwyr, cefnogwyr ac unrhyw sefydliadau eraill y mae Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs yn gweithio gyda hwy, neu’n gysylltiedig â hwy) wedi eu darparu ar sail ‘FEL Y MAE’ ac ‘YN ÔL ARGAELEDD’ heb unrhyw gynrychiolaeth na chymeradwyaeth, a heb unrhyw warant o unrhyw fath, boed hynny wedi ei fynegi neu ei awgrymu, yn cynnwys, ond nid yn gyfyngedig, i’r gwarantau goblygedig, sef ansawdd boddhaol, addasrwydd i bwrpas arbennig, na fyddr tresmasu ar hawliau, cydnawsedd, diogelwch a chywirdeb.

10.  Gall Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs ychwanegu at, newid, gwella neu ddiweddaru’r wybodaeth ar y safle yn ddirybudd.  Cedwir gan Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs ei hawl arbennig yn ôl ei ddisgresiwn ei hun, i newid, cyfyngu ar, neu derfynu rhan o'r wefan hon.  Nid yw Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw iawndal, yn cynnwys, heb gyfyngiad, iawndal anuniongyrchol neu ganlyniadol, na cholli elw, neu unrhyw iawndal o gwbl yn codi o ganlyniad i’r defnydd neu golli defnydd o'r safle hwn, neu’n gysylltiedig â hynny. Mae Defnyddwyr y  safle hwn yn gwneud hynny ar eu menter eu hunain yn unig.

11.  Nid yw Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs yn gwarantu y bydd y swyddogaethau a gynhwysir yn y deunydd ar y safle hwn yn ddiymyrraeth nac yn rhydd o gamgymeriadau, y bydd diffygion yn cael eu cywiro, nac y bydd y safle hwn neu’r gweinydd, sy’n peri ei fod ar gael, yn rhydd o firysau neu fygiau, nac ychwaith yn cynrychioli swyddogaeth lawn, cywirdeb na dibynadwyaeth y deunydd.

12.  Os ceir gwrthdaro rhwng y Telerau a’r Amodau hyn a rheolau a’r/neu’r telerau defnydd penodol sy’n ymddangos ar y safle hwn, perthynol i ddeunydd penodol, yna yr olaf fydd drechaf.

13.  Os penderfynir bod unrhyw un o'r Telerau ac Amodau hyn yn anghyfreithlon, yn annilys neu fel arall yn un na ellir ei orfodi oherwydd cyfreithiau unrhyw dalaith neu wlad lle y bwriedir i’r Telerau a’r Amodau hyn fod yn effeithiol, yna i‘r graddau, ac o fewn yr awdurdodaeth y mae’r Teler a’r Amod hwnnw’n anghyfreithlon, annilys ac yn un na ellir ei orfodi, caiff ei dorri a’i ddileu o'r cymal hwn a bydd y Telerau ac Amodau sy’n weddill yn goroesi, yn parhau mewn llawn grym, yn dal yn rhwymedigol ac yn rhai y gellir eu gorfodi.

14.  Rhaid i’r Telerau a’r Amodau hyn gael eu llywodraethu a’u dehongli yn unol â chyfreithiau Lloegr a Chymru. Bydd unrhyw anghydfod sy’n codi yn ddarostyngedig  i awdurdodaeth llysoedd Lloegr a Chymru yn unig.

15.  Oni dderbynnir y Telerau a’r Amodau hyn yn llawn, rhaid terfynu’r defnydd o'r safle hwn yn syth.

16.  Dylid anfon unrhyw gwestiynau ynghylch y safle hwn at yr adran Weinyddiaeth yn Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs drwy e-bost i contact@clybiauplantcymru.org neu’r ffurflen Cysylltwch â Ni ar y wefan.


Casglu Data  

17.  Rhoi Mynediad Dienw i Ymwelwyr 

Gallwch gyrchu a  phori ar ein safle heb ddatgelu eich data personol.

18.  Casglu Gwybodaeth yn awtomatig 

Nid yw Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs yn defnyddio cwcis ar ein safle.  Nid ydym yn cofnodi data personol yn awtomatig; nid ydym ychwaith yn cysylltu gwybodaeth a chaiff ei gofnodi’n awtomatig drwy ddulliau eraill â data personol am unigolion penodol.

19.  Casglu Data a Manyleb Pwrpas

Mae Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs yn casglu data personol y gallech fod yn eu cynnig wrth ddefnyddio ein safle.  Cesglir y data yma am y  rhesymau canlynol:

·         Aelodaeth

·         Ebost / postio Newyddlenni

·         Dychwelyd eich cais am gyswllt

·         Dychwelyd eich cais am wybodaeth

 

Nid yw Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs yn casglu nac yn defnyddio data personol am unrhyw bwrpas ar wahân i’r hyn a ddangosir uchod.

Os dymunwn ddefnyddio eich data personol i bwrpas newydd, byddwn yn cynnig i chi’r modd i gydsynio i’r pwrpas newydd hwn drwy arwyddo hynny mewn bocs yn y man ar y safle lle cesglir data personol.

Mae rheidrwydd ar ein holl gyflogeion a’n proseswyr data, sydd â mynediad i brosesu data personol, ac sy’n gysylltiedig â hyn, i barchu cyfrinachedd data personol ein hymwelwyr.

 

Fe’ch sicrheir gan Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs na chaiff eich data personol eu datgelu i sefydliadau ac awdurdodau’r Wladwriaeth oni bai fod hynny’n ofynnol gan y gyfraith neu reoleiddiad arall.  Am wybodaeth bellach gweler ein Polisi Preifatrwydd.

 

Dyddiad diweddaru diwethaf: 09/09/2014

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)