Existing Members Find a club Setup a club

Hyfforddiant / Digwyddiadau > Bwcio

Sgroliwch i lawr i fwcio

Ymwybyddiaeth Sylfaenol o Ddiogelu Cymru Gyfan


08 Mawrth 2022 - 22 Mawrth 2022

18:30-19:30

Ar-lein
www.zoom.us | Gweld map

Cymhwysedd:
Gweithwyr chwarae sy'n gweithio neu'n byw yn Conwy

Nodiadau: 


Disgrifiad llawn:

Ymwybyddiaeth Sylfaenol o Ddiogelu Cymru Gyfan

Rhwng 2013 a 2014 gweithiodd Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a Gofal Cymdeithasol Cymru mewn partneriaeth i ddatblygu rhaglen hyfforddi ar Ymwybyddiaeth Sylfaenol o Ddiogelu y gellid ei defnyddio ar gyfer rhai sy’n cefnogi plant, pobl ifanc ac oeodolion. Roedd y pecyn hyfforddi a lansiwyd ym mis Medi 2014 yn seiliedig ar Uned Dysgu Gydol Oes â Sicrwydd Ansawdd Fframwaith Anwytho Gofal Cymdeithasol, Anwytho Diogelu, ac mae wedi ei addasu ar gyfer Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs o ran perthnasedd i’r sectorau gofal plant a chwarae.

Amcanion
 
Mae’r cwrs wedi ei ddylunio i gyfleu'r gwerthoedd a’r egwyddorion allweddol sydd ynglŷn â diogelu unigolion a rhoi i’r rhai sy’n darparu gofal neu gefnogaeth wybodaeth sylfaenol. Disgwylir i’r rhai sy’n cymryd rhan ymgymryd â hyfforddiant a dysgu pellach perthnasol i’r unigolion, y plant neu’r oedolion y maent yn eu cefnogi.
 
Y Pynciau a Gwmpesir
 
Ymwybyddiaeth o
• Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan
• Diogelu Plant: Gweithio gyda’n gilydd i gael canlyniadau cadarnhaol
• Diffiniadau cyffredinol o Ddiogelu a Cham-drin Plant
• Categorïau o Gam-drin Plant
• Arwyddion a Dangosyddion Camdriniaeth
• Cam-drin Plant mewn cyd-destun
• Pwy allasai gam-drin?
• Y Pethau sy’n Rhwystro plant ac oedolion rhag adrodd ar gamdriniaeth
• Mae Amddiffyn Plant yn gyfrifoldeb pawb
• Sut i ymateb i ddatgeliad a beth i’w wneud yn dilyn datgeliad
• Cofnodi
• Gweithdrefn adrodd ar bryderon, pryderon am gydweithwyr a “chwythu’r chwiban”
• Polisi diogelu plant i leoliadau
• Person Dynodedig
• Y Broses Amddiffyn Plant
• Deddfwriaeth a Diogelu Lleol
• Gweithdrefnau Amddiffyn Cymru Gyfan
• Y broses recriwtio, yn cynnwys y gofynion cyfreithiol am wiriadau ar gyflogeion (yr Awdurdod
Diogelu Annibynnol a’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd)
• Hyrwyddo Lles Plant a Phobl Ifanc
• Cysylltiadau defnyddiol
 
Yn Addas i
 
Aelodau newydd o'r staff neu wirfoddolwyr mewn sefydliad lle mae’n ofynnol iddynt wneud hyfforddiant sylfaenol ar ddiogelu fel rhan o’u rôl. Hyfforddiant adnewyddol i staff sydd eisoes wedi cymryd rhan mewn hyfforddiant.
13
Cliciwch un o’r isod i fwcio
Aelod Gofal Plant Allysgol | Cost: £0
.

Aelodau Cysylltiol Bwcio | Cost: £0
.

Ddim yn Aelodau | Cost: £0
.

 

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)