Existing Members Find a club Setup a club

News

BAME Inclusion Blog Cynnwys Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME)
[05/10/2020]

The fact that we still have to discuss any type of inclusion is hard to comprehend in the modern life of 2020. However, often when we consider Equality and Inclusion, we think about how to improve the lives of those with a disability or additional needs. This is not because we do not aim to meet the individual needs of those from Black, Asian and Minority Ethnic (BAME) groups but, due to the commitment of those in all forms of Childcare to ensure that all children have rich and diverse experiences that relate to not only their own culture but within a global context.

 

With recent events around the world it is clear that we as a society have some work to do. As Childcarers and Playworkers we have a huge influence on children’s lives, as they see us as role models. We should all strive to make meaningful connections with children and their families to ensure that we are aware of what they would like to see in the setting; to ensure that they are represented and supported.

 

“We are the products of our own experiences, and as adults we are often unaware of our biases – the beliefs and attitudes that we hold and have acquired from our families, our education and the communities we grew up in. Without realising it, we can unintentionally perpetuate these beliefs and attitudes in the learning environments we create for children.”
Anne O’Connor, Early Years Consultant, ‘Equality & Diversity Part 1’, Nursery World, 23 September 2009

Even though this quote is only from a few years ago, do you feel it is outdated?

 

In thinking about whether you are fully meeting the needs of BAME you should ask yourself, within the setting/Play Space do you:

  • Celebrate and Acknowledge Religious festivals wherever possible. This is always a great opportunity for everyone to learn about different cultures and for children to ask questions about different religious ways of celebrating.  This can include anything from food tasting, dressing up in clothing, decorating the setting or experiencing specific traditions/games.

 

  • Makeavailable where possible different resources within the setting all year round for children to explore cultures and diversity.  This can be Jewellery, musical instruments from around the world, music on CDs that represent different countries/cultures/values. These can be sourced reasonably cheaply at second hand / charity shops if you have thrifty Playworkers always looking for a bargain!
  • Does the setting look diverse?Do the noticeboards and Setting appearance represent the diversity of the community you work in?  Make sure the advertising materials are diverse and celebrate all cultures.
  • Do you and your colleagues understand the BAME agenda. Upskill and make sure staff are as knowledgeable as possible about diversity, this will help with the overall flow of the Setting and they can share their experiences with the children.

 

And if all else fails just BE KIND, you’ll never go far wrong if you are a kind Childcarer or Playworker!

 

Phoebe Wilson, Training Officer

Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs

 

Mae’r ffaith fod yn dal reidrwydd arnom i drafod unrhyw fath o gynhwysiant yn anodd ei ddirnad yn ein hoes fodern yn 2020.  Ond, yn aml pan fyddwn yn ystyried Cyfartaledd a Chynhwysiant rydym yn meddwl am sut i wella bywydau pobl ag anabledd neu anghenion ychwanegol.  Y mae hyn nid oherwydd nad ydym yn anelu at ateb anghenion pobl o grwpiau Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME), ond oherwydd ymroddiad y rhai sydd ynglyn â phob ffurf ar Ofal Plant i sicrhau bod pob plentyn yn cael profiadau cyfoethog ac amrywiol sy’n berthnasol nid yn unig i’w diwylliant eu hunain, ond mewn cyd-destun byd-eang.

O ystyried digwyddiadau diweddar ledled y byd, y mae’n glir fod gennym fel cymdeithas waith i’w wneud.  Fel Gofalwyr Plant a Gweithwyr Chwarae rydym yn dylanwadu’n fawr ar fywydau plant a phobl ifanc, gan eu bod yn ein gweld fel modelau rôl.  Dylem oll ymdrechu i feithrin cysylltiadau ystyrlon gyda’r plant a’u teuluoedd  i wneud yn si'r ein bod yn ymwybodol o’r hyn yr hoffen nhw ei weld yn y lleoliad; i wneud yn sicr eu bod yn cael eu cynrychioli a’u parchu.

“Rydym yn gynnyrch ein profiadau ein hunain, ac fel oedolion rydym yn aml heb sylweddoli bod gennym ragfarnau – y credoau a’r agweddau yr ydym yn eu coleddu ac wedi eu cael gan ein teuluoedd, ein haddysg a’r cymunedau y cawsom ein magu ynddynt.  Heb sylweddoli, gallwn barhau’r credoau a’r agweddau hyn yn anfwriadol yn yr amgylcheddau dysgu yr ydym yn eu creu ar gyfer plant.”
Anne O’Connor, Ymgynghorydd y Blynyddoedd Cynnar, ‘Equality & Diversity Part 1’, Nursery World, 23 Medi 2009

Er mai dim ond ychydig flynyddoedd oed yw’r dyfyniad yma, ydych chi’n teimlo ei fod wedi dyddio?

Wrth ystyried a ydych yn bodloni anghenion BAME yn llawn dylech ofyn i’ch hun, a ydych, yn y lleoliad/Man Chwarae yn:

 

  • Dathlu a chydnabod gwyliau crefyddol lle bynnag y bydd modd. Mae hyn bob tro’n gyfle ardderchog i bawb ddysgu am wahanol ddiwylliannau ac i blant ofyn cwestiynau am wahanol ffyrdd crefyddol o ddathlu.  Gall hyn gynnwys unrhyw beth o flasu bwyd, gwisgo i fyny, addurno’r lleoliad i brofi traddodiadau/gemau penodol..

 

  • Lle bo’n bosibl, gwnewch yn si'r fod gwahanol adnoddau ar gael yn y lleoliad gydol y flwyddyn er mwyn i blant archwilio i ddiwylliannau ac amrywedd. Gall hyn fod yn emwaith, offerynnau cerdd o wahanol rannau o’r byd, cerddoriaeth ar grynoddisgiau sy’n cynrychioli gwahanol wledydd/diwylliannau/gwerthoedd.  Gellir cael hyd i’r rhain yn rhad mewn siopau ail law / elusen os oes gennych Weithwyr Chwarae darbodus sydd bob tro’n chwilio am fargen!

 

  • A yw’r lleoliad yn edrych yn amrywiol? A yw golwg yr hysbysfyrddau a’r Lleoliad yn cynrychioli amrywedd y gymuned yr ydych yn gweithio ynddi? Gwnewch yn si'r fod y deunydd hysbysebu’n amrywiol ac yn dathlu pob diwylliant.
  • A ydych chi a’ch cydweithwyr yn deall agenda BAME? Uwchsgiliwch a gwnewch yn si'r fod y staff mor wybodus â phosibl am amrywedd; bydd hyn yn help gyda llif cyffredinol y Lleoliad, a gallant rannu eu profiadau gyda’r plant.

Ac os mai methu a wnaiff yr oll uchod, gallwch fod yn GAREDIG, ewch chi ddim ymhell o’ch lle wrth fod yn Ofalwr Plant neu’n Weithiwr Chwarae caredig!

Phoebe Wilson, Swyddog Hyfforddi

Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs

 

 

Contact Us

Name (required)   Email (required)
 
Tel   Mobile
 
Enquiry (required)