Existing Members Find a club Setup a club

News

Education minister's announcement | Datganiad y Gweinidog Addysg
[05/01/2021]

We understand that the Education Minister’s announcement of schools moving to online learning until January 18th may have caused renewed confusion and concern for childcare providers. We are currently awaiting formal confirmation about implications for childcare in these ever-changing circumstances; please keep an eye on our Facebook Page and we will share further information as soon as it is received. 

 

As a reminder, the temporary relaxation of the National Minimum Standards came to an end on 31st December 2020 and from 1st January 2021, childcare providers must have due regard to the National Minimum Standards for Regulated Childcare for children up to the age of 12 years, in the usual way. We are awaiting clarification of whether this will change in light of the recent announcement. 

 

If you have made the decision to temporarily close your setting, please ensure that you have notified Care Inspectorate Wales (CIW) via CIW online, and followed your temporary closure policy (a template temporary closure policy can be found on the members area of our website, along with other useful resources) 

 

_____________________________

 

Deallwn y gallai cyhoeddiad y Gweinidog Addysg ar ysgolion yn symud i ddysgu ar-lein hyd at Ionawr 18fed fod wedi achosi dryswch a phryder o’r newydd i ddarparwyr gofal plant.  Rydym ar hyn o bryd yn disgwyl cadarnhad ffurfiol ar oblygiadau hyn i ofal plant mewn amgylchiadau sy’n newid yn gysondaliwch i wylio ein Tudalen Facebook ac fe wnawn rannu gwybodaeth bellach cyn gynted ag y’i cawn. 

 

I’ch atgoffadaeth y llacio dros dro ar y Safonau Gofynnol Cenedlaethol i ben ar Ragfyr  31ain 2020, ac o Ionawr 1af

January 2021, rhaid i ddarparwyr gofal plant roi’r sylw dyladwy i’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol i blant hyd at

12 mlwydd oedyn y ffordd arferol.  Rydym yn disgwyl eglurder ar a fydd newid i’r uchod yn sgil y cyhoeddiad diweddar hwn. 

 

Os ydych wedi penderfynu cau eich lleoliad dros drogofynnir i chi wneud yn sicr eich 

bod wedi hysbysu Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) drwy AGC ar-leina’ch bod wedi dilyn eich polisi ar gau dros dro (ceir hyd i dempled o bolisi cau dros dro yn ardal aelodau ein gwefanynghyd ag adnoddau defnyddiol eraill). 

 

Contact Us

Name (required)   Email (required)
 
Tel   Mobile
 
Enquiry (required)