Chwilio
Eng | Cym
Dangosfyrddau
Aelodau

Ymunwch â’n cymuned heddiw

Rydym yn galluogi, yn grymuso ac yn annog ein Cymuned o Glybiau i gredu yn eu galluoedd eu hunain. Gan gynnig cymorth yn ôl yr angen, rhown gyfle iddynt gymryd perchnogaeth o’u Clybiau Gofal Plant Allysgol, â balchder. Rydym am weld Clybiau Gofal Plant Allysgol yn ffynnu. Edmygwn yr effaith ryfeddol y maen nhw, a’n Cymuned o Glybiau, yn ei chael ar brofiadau plant.

Aelodau

Pam dod yn aelod?

Mae popeth a wnawn wedi’i seilio ar ein gwybodaeth eang o’r Sector Gofal Plant Allysgol. Gwyddom fod pob clwb yn wahanol, a gwyddom yn well na neb arall nad oes ‘un ffordd sy’n iawn i bawb’. Edmygwn yr amrywiaeth o glybiau – a defnyddiwn ein harbenigedd a’n gwybodaeth o’r diwydiant i addysgu a chefnogi ein Cymuned o Glybiau.

Plant

Rydym yn cefnogi Gweithwyr Chwarae i ddarparu’r gofal plant gorau posibl ledled Cymru

Ffyniant

Mae gennym lyfrgell o adnoddau i’ch helpu i dyfu’ch Clwb Gofal Plant Allysgol a dod yn gynaliadwy

Llais

Byddwch yn rhan o’r llais dros y gymuned Ofal Plant Allysgol

Chwarae

Byddwch yn rhan o’n gweledigaeth i wneud Cymru’n lle y mae Plant yn chwarae a chymunedau’n ffynnu

Ffurflen aelodaeth
Aelod Cysylltiedig Categori 1
Aelod Cysylltiedig Categori 2

Ffurflen Gais am Aelodaeth

Bydd eich aelodaeth ddi-dâl hyd at 31.03.2025 yn arbed y canlynol i chi:.

 • £20.00 am bob person unigol sy’n bwcio’u lle ar gwrs Hyfforddi (mae ffi o £20.00 y person yn achos rhai nad ydynt yn aelodau
 • £50.00 os ydych yn prynu gweithdy clwb
 • Gostyngiad o hyd at 5% ar Wiriadau’r GDG (DBS) gydag uCheck
 • 10% oddi ar deganau a chyfarpar gan Stepping Stones
 • 10% oddi ar deganau a chyfarpar gan EYP Direct

CEWCH hefyd fynediad at:

 • Hysbysebu i’ch clwb yn ddi-dâl ar www.clybiauplantcymru.org – fel y gall rhieni/gofalwyr ddod o hyd i’ch lleoliad
 • Hysbysebion recriwtio yn ddi-dâl ar www.clybiauplantcymru.org a’r cyfryngau cymdeithasol
 • E-Newyddion Ariannu misol yn ddi-dâl
 • Newyddlen chwarterol yn cynnwys syniadau ar weithgareddau a chodi arian, yn ddi-dâl
 • Cyhoeddiadau yn ddi-dâl, yn cynnwys Camu Allan (sy’n llawn o bolisïau enghreifftiol a gweithdrefnau i’ch helpu i fodloni’r Safonau Cenedlaethol Sylfaenol) a ddiweddarwyd yn 2020 i gynnwys templedi a pholisïau penodol i Covid-19.
 • Arweiniad arbenigol ar gynllunio busnes, ehangu, cofrestru, sicrwydd ansawdd a phob agwedd arall ar ddarpariaethau Clybiau Gofal Plant All- ysgol yn ddi-dâl gan dîm o Swyddogion Datblygu Busnesau Gofal Plant.
 • Cymorth ac arweiniad ar faterion gofal plant a busnes gan eich swyddfa ranbarthol.
 • Cyfle i fod yn rhan o’n Bwrdd Ymddiriedolwyr a llunio dyfodol Gofal Plant All-ysgol yng Nghymru
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
A oes gennych (ticiwch bob un perthnasol):
Gall aelodau gael mynediad at fuddion ychwanegol drwy ein gwefan yn www.clybiauplantcymru.org Er mwyn gallu gwneud hyn bydd angen i chi roi cyfeiriad e-bost i ni. Unwaith y bydd gennym y wybodaeth hon, anfonir cyfrinair atoch yn awtomatig, a fydd yn caniatáu ichi gael gwybodaeth ac adnoddau sydd ar gael i aelodau yn unig. Gall y cyfeiriad e-bost hwn fod yn gyfeiriad e-bost Clwb neu’n gyfeiriad e-bost personol, gan na fyddwn yn ei rannu heb eich caniatâd. Bydd Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs hefyd yn ychwanegu eich cyfeiriad e-bost at ein rhestr gyswllt i gadw mewn cysylltiad â chi, anfonwch e-fwletin wythnosol ac adnoddau/gwybodaeth ddefnyddiol eraill. 
Ticiwch yma i roi eich caniatâd i gysylltu:
Yn fantais ychwanegol wrth ddod yn aelod o Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs, ychwanegir eich clwb i gyfleuster ‘chwilio’ ar ein gwefan, www.clybiauplantcymru. org. Nodwch yn y blwch isod os cytunwch i’ch gwybodaeth gael ei defnyddio i’r pwrpas hwn.
Clybiau a Restrir
Cofrestrwyd gydag AGC:
Prif iaith eich clwb:
Beth yw strwythur cyfreithiol eich clwb?
Price: £55.00

Ydych chi am ychwanegu clwb arall? (1)
£0.00

**Aelodaeth Flynyddol: Wedi'i ariannu'n llawn gan Sefydliad Moondance**

Ffurflen Gais am Aelodaeth

2024/2025 Aelodaeth Gysylltiol

Categori 1: ar gyfer rhai sy’n darparu gwasanaethau yn uniongyrchol ar gyfer plant

Aelodaeth Flynyddol: £85 am 2024-25

 

Pam dod yn aelod?

•Cewch fynediad i dudalennau gwe ac adnoddau sy’n arbennig ar gyfer aelodau AM DDIM, ar www.clybiauplantcymru.org

•Tanysgrifiad i’n newyddlen chwarterol ‘Y Bont’ AM DDIM – a graddfeydd hysbysebu gostyngol.

•Cewch hysbysebu swyddi gwag yn eich clwb ar ein gwefan – AM DDIM – does ond angen i chi e-bostio recruitment@clybiauplantcymru.org.

•E-fwletin yn cynnig ffynonellau ariannu arbenigol AM DDIM (mae angen cyfeiriad ebost). Cyhoeddiadau achlysurol AM DDIM neu ar ddisgownt.

•Mynediad i Gyrsiau Hyfforddi.

•Cefnogaeth gan eich swyddfa ranbarthol – sy’n rhoi arweiniad ar faterion gofal-plant

a busnes.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Eich Manylion

Dywedwch wrthym, os gwelwch yn dda, pa wasanaethau yr ydych yn darparu ar gyfer plant

 

Cyfeiriad y Gyfundrefn

Nodwch isod gyfeiriad safle a manylion cyswllt eich Cyfundrefn. Cwblhewch Y CYFAN o’r wybodaeth hon YN LLAWN.

Cyfeiriad Gohebu 

Os byddai’n well gennych petaem yn anfon gohebiaeth megis ‘Y Bont,’ ein newyddlen chwarterol, ynghyd â gwybodaeth am gyrsiau hyfforddi a.y.b. i gyfeiriad gwahanol, a fyddech gystal â nodi isod. Byddwch yn derbyn gohebiaeth i UN cyfeiriad YN UNIG.

Anfonwch ohebiaeth i’r cyfeiriad uchod, os gwelwch yn dda.
Price: £85.00
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

1 Gwybodaeth Gyffredinol (Llenwch bob adran)

A: Aelodaeth ar gyfer Unigolion

Cyfeiriad y Gyfundrefn

Cwblhewch Y CYFAN o’r wybodaeth hon YN LLAWN

B Aelodaeth ar gyfer Cyfundrefnau Eraill

Dywedwch rywfaint wrthym, os gwelwch yn dda, am eich cyfundrefn, ac am eich diddoredeb mewn Gofal Plant All-Ysgol a Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs.

Cyfeiriad y Gyfundrefn

Rhowch isod gyfeiriad safle a manylion cyswllt eich Cyfundrefn. Rhowch y CYFAN o’r wybodaeth hon yn LLAWN, os gwelwch yn dda.

2 Cyfeiriad Gohebu

Os byddai’n well gennych petaem yn anfon gohebiaeth megis ‘Y Bont,’ ein newyddlen chwarterol, ynghyd â gwybodaeth am gyrsiau hyfforddi a.y.b. i gyfeiriad gwahanol, a fyddech gystal â nodi isod. Byddwch yn derbyn gohebiaeth i UN cyfeiriad YN UNIG

Anfonwch ohebiaeth i’r cyfeiriad uchod, os gwelwch yn dda.

3 Cyfeiriad Ebost

Gall aelodau o Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs dderbyn manteision ychwanegol drwy gyfrwng ein gwefan, www.clybiauplantcymru.org Er mwyn medru gwneud hyn, bydd angen i chi ein hysbysu o’ch cyfeiriad ebost. Unwaith y cawn y wybodaeth hon, anfonir cyfrinair atoch yn awtomataig. Bydd y cyfrinair hwn yn eich galluogi i gael gafael ar wybodaeth ac adnoddau sydd ar gael i aelodau’n unig. Ni fyddwn yn rhannu’r cyfeiriad ebost hwn â neb heb eich caniatâd.

Price: £350.00
Canolfan Adnoddau

Lawrlwytho adnoddau neilltuol

 

Lawrlwythwch nawr

Nodwch yma i dderbyn crynodeb wythnosol!