Chwilio
Eng | Cym
Dangosfyrddau
Aelodau

Ymunwch â’n cymuned heddiw

Rydym yn galluogi, yn grymuso ac yn annog ein Cymuned o Glybiau i gredu yn eu galluoedd eu hunain. Gan gynnig cymorth yn ôl yr angen, rhown gyfle iddynt gymryd perchnogaeth o’u Clybiau Gofal Plant Allysgol, â balchder. Rydym am weld Clybiau Gofal Plant Allysgol yn ffynnu. Edmygwn yr effaith ryfeddol y maen nhw, a’n Cymuned o Glybiau, yn ei chael ar brofiadau plant.

Aelodau

Pam dod yn aelod?

Mae popeth a wnawn wedi’i seilio ar ein gwybodaeth eang o’r Sector Gofal Plant Allysgol. Gwyddom fod pob clwb yn wahanol, a gwyddom yn well na neb arall nad oes ‘un ffordd sy’n iawn i bawb’. Edmygwn yr amrywiaeth o glybiau – a defnyddiwn ein harbenigedd a’n gwybodaeth o’r diwydiant i addysgu a chefnogi ein Cymuned o Glybiau.

Plant

Rydym yn cefnogi Gweithwyr Chwarae i ddarparu’r gofal plant gorau posibl ledled Cymru

Ffyniant

Mae gennym lyfrgell o adnoddau i’ch helpu i dyfu’ch Clwb Gofal Plant Allysgol a dod yn gynaliadwy

Llais

Byddwch yn rhan o’r llais dros y gymuned Ofal Plant Allysgol

Chwarae

Byddwch yn rhan o’n gweledigaeth i wneud Cymru’n lle y mae Plant yn chwarae a chymunedau’n ffynnu

Ymunwch â’n Cymuned Heddiw

Pam dod yn aelod?

 

Bydd eich aelodaeth ddi-dâl hyd at 31.03.2023 yn arbed y canlynol i chi:.

 • £20.00 am bob person unigol sy’n bwcio’u lle ar gwrs Hyfforddi (mae ffi o £20.00 y person yn achos rhai nad ydynt yn aelodau
 • £50.00 os ydych yn prynu gweithdy clwb
 • Gostyngiad o hyd at 5% ar Wiriadau’r GDG (DBS) gydag uCheck
 • 10% oddi ar deganau a chyfarpar gan Stepping Stones
 • 10% oddi ar deganau a chyfarpar gan EYP Direct

CEWCH hefyd fynediad at:

 • Hysbysebu i’ch clwb yn ddi-dâl ar www.clybiauplantcymru.org – fel y gall rhieni/gofalwyr ddod o hyd i’ch lleoliad
 • Hysbysebion recriwtio yn ddi-dâl ar www.clybiauplantcymru.org a’r cyfryngau cymdeithasol
 • E-Newyddion Ariannu misol yn ddi-dâl
 • Newyddlen chwarterol yn cynnwys syniadau ar weithgareddau a chodi arian, yn ddi-dâl
 • Cyhoeddiadau yn ddi-dâl, yn cynnwys Camu Allan (sy’n llawn o bolisïau enghreifftiol a gweithdrefnau i’ch helpu i fodloni’r Safonau Cenedlaethol Sylfaenol) a ddiweddarwyd yn 2020 i gynnwys templedi a pholisïau penodol i Covid-19.
 • Arweiniad arbenigol ar gynllunio busnes, ehangu, cofrestru, sicrwydd ansawdd a phob agwedd arall ar ddarpariaethau Clybiau Gofal Plant All- ysgol yn ddi-dâl gan dîm o Swyddogion Datblygu Busnesau Gofal Plant.
 • Cymorth ac arweiniad ar faterion gofal plant a busnes gan eich swyddfa ranbarthol.
 • Cyfle i fod yn rhan o’n Bwrdd Ymddiriedolwyr a llunio dyfodol Gofal Plant All-ysgol yng Nghymru
Gwneud Cais Ar-lein


  Canolfan Adnoddau

  Lawrlwytho adnoddau neilltuol

   

  Lawrlwythwch nawr

  Nodwch yma i dderbyn crynodeb wythnosol!