Chwilio
Eng | Cym
Dangosfyrddau
Ymunwch â’n Cymuned Heddiw

Pam dod yn aelod?

 

Bydd eich aelodaeth ddi-dâl hyd at 31.03.2023 yn arbed y canlynol i chi:.

 • £20.00 am bob person unigol sy’n bwcio’u lle ar gwrs Hyfforddi (mae ffi o £20.00 y person yn achos rhai nad ydynt yn aelodau
 • £50.00 os ydych yn prynu gweithdy clwb
 • Gostyngiad o hyd at 5% ar Wiriadau’r GDG (DBS) gydag uCheck
 • 10% oddi ar deganau a chyfarpar gan Stepping Stones
 • 10% oddi ar deganau a chyfarpar gan EYP Direct

CEWCH hefyd fynediad at:

 • Hysbysebu i’ch clwb yn ddi-dâl ar www.clybiauplantcymru.org – fel y gall rhieni/gofalwyr ddod o hyd i’ch lleoliad
 • Hysbysebion recriwtio yn ddi-dâl ar www.clybiauplantcymru.org a’r cyfryngau cymdeithasol
 • E-Newyddion Ariannu misol yn ddi-dâl
 • Newyddlen chwarterol yn cynnwys syniadau ar weithgareddau a chodi arian, yn ddi-dâl
 • Cyhoeddiadau yn ddi-dâl, yn cynnwys Camu Allan (sy’n llawn o bolisïau enghreifftiol a gweithdrefnau i’ch helpu i fodloni’r Safonau Cenedlaethol Sylfaenol) a ddiweddarwyd yn 2020 i gynnwys templedi a pholisïau penodol i Covid-19.
 • Arweiniad arbenigol ar gynllunio busnes, ehangu, cofrestru, sicrwydd ansawdd a phob agwedd arall ar ddarpariaethau Clybiau Gofal Plant All- ysgol yn ddi-dâl gan dîm o Swyddogion Datblygu Busnesau Gofal Plant.
 • Cymorth ac arweiniad ar faterion gofal plant a busnes gan eich swyddfa ranbarthol.
 • Cyfle i fod yn rhan o’n Bwrdd Ymddiriedolwyr a llunio dyfodol Gofal Plant All-ysgol yng Nghymru
Plant

Rydym yn cefnogi Gweithwyr Chwarae i ddarparu’r gofal plant gorau posibl ledled Cymru

Tyfiant

Mae gennym lyfrgell o adnoddau i’ch helpu i dyfu’ch Clwb Gofal Plant Allysgol a dod yn gynaliadwy

Llais

Byddwch yn rhan o’r llais dros y gymuned Ofal Plant Allysgol

Chwarae

Byddwch yn rhan o’n gweledigaeth i wneud Cymru’n lle y mae Plant yn chwarae a chymunedau’n ffynnu

Nodwch yma i dderbyn crynodeb wythnosol!