Chwilio
Eng | Cym
Dangosfyrddau

Darperir hyfforddiant yn ddi-dâl fel arfer i’r clybiau sydd wedi ymaelodi â ni. Mae’n bosibl y bydd cyfyngiadau mewn achosion lle darperir yr ariannu gan awdurdod lleol neu arianwyr arbennig a fydd yn caniatáu aelodau o ardal benodol yn unig i fod yn bresennol. Gwelwch bob cwrs yn ein rhaglen i sicrhau eich bod yn gymwys, neu ffoniwch eich swyddfa leol.

Mewn rhai achosion gall rhai nad ydynt yn aelodau yn ogystal archebu lle ar ein cyrsiau hyfforddi. Rhaid i rai nad ydynt yn aelodau dalu ffi archebu (na ellir ei had-dalu).

Rhaid talu pob ffi archebu lle/ffi gwrs o fewn 3 diwrnod gwaith. Dylech dderbyn cadarnhad o’ch lle o fewn 5 niwrnod wedi talu. Os na fyddwch yn derbyn cadarnhad, cysylltwch â’ch Swyddfa Ranbarthol

Canslo:

Os nad ydych yn gallu bod yn bresennol mewn unrhyw sesiynau sydd wedi eu harchebu, RHAID i chi roi rhybudd o 48 awr o leiaf. Bydd methiant i fod yn bresennol mewn sesiwn, heb fod wedi rhoi rhybudd digonol, yn golygu codi tâl arnoch am ddiffyg presenoldeb.

 

Rydym yn Is-gontractiwr i ACT a Chwmni Hyfforddiant Cambrian i gylfenwi Prentisiaethau mewn Gwaith Chwarae.
Ariennir y Rhaglen Brentisiaeth gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth Cronfa Gymdeithasol Ewrop.

 

 

 

 

Hyfforddiant

Manteision Hyfforddiant

Dywed Egwyddor Gwaith Chwarae 6 “Seilir ymateb y gweithiwr chwarae i chwarae plant a phobl ifanc ar wybodaeth gadarn a chyfamserol o’r broses chwarae ac arferion myfyriol”; mae ein hyfforddi’n rhoi’r cymorth sydd ei hangen arnoch i gyflawni hyn.

Gwell arferion a Arweinir gan Blant

Gall hyfforddiant eich helpu i ystyried anghenion y plant yn eich cymuned a sut y gallwch ymateb i’w hoffterau chwarae.

Tyfu’ch gyrfa

P’un a ydych yn cwblhau cymwysterau neu ddatblygiad proffesiynol parhaus gall ein hyfforddiant eich helpu i dyfu mewn hyder, sgiliau a gwybodaeth. Mae nifer o’n dysgwyr yn symud ymlaen i rolau newydd a lefelau uwch.

Bod eich llais yn cael ei glywed

Mae hyfforddiant yn annog cyfranogwyr i fyfyrio ar eu syniadau ac yn eu grymuso i fod yn eiriolwyr cryfach i blant a chwarae.

Bod yn fwy chwareus

Rydym nid yn unig darparu syniadau hwyliog i chi eu hymarfer; gallwn hefyd eich helpu i ddeall eich rhan chi yn y cylch chware, pan fydd angen ymyrryd a phan ddylid osgoi gwneud hynny.

Newyddion

Y Newyddion diweddaraf gan Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs

Nodwch yma i dderbyn crynodeb wythnosol

Gweld pob post

24.03.2023

Cyfleoedd Ariannu

Mae’n bleser o’r mwyaf gennym rannu â chi rai cyfleoedd am ariannu. Peidiwch ag anghofio y gallwn eich cefnogi i […]

Darllen mwy

24.03.2023

Dyddiau Ymwybyddiaeth

Wythnos Derbyn Awtistiaeth y Byd (Saesneg yn unig) (27 Mawrth – 02 Ebrill) Gall unigolion ag awtistiaeth ddod ag amrywiaeth […]

Darllen mwy

24.03.2023

Hyffordiant ar-lein newydd i Leoliadau Gofal Plant, Chwarae a’r Blynyddoedd Cynnar

Gan DARPL (Diversity and Anti-Racism Professional Learning) Cyfres Uwch Arweinwyr ym maes Gofal Plant, Chwarae a’r Blynyddoedd Cynnar – Cyfres […]

Darllen mwy
CYSYLLTWCH Â NI

Angen cymorth? Rydyn ni yma – estynnwch allan!  

Os ydych chi’n glwb sy’n chwilio am arweiniad; gweithiwr chwarae sydd eisiau dechrau eich gyrfa; neu os oes ddiddordeb yn y sector gennych ac eisiau gwybod mwy: gadewch i ni weithio gyda’n gilydd. Fe roddwn ni’r offer a’r wybodaeth sydd eu hangen arnoch i lwyddo. 

Cysylltwch  Ni

Nodwch yma i dderbyn crynodeb wythnosol!