Chwilio
Eng | Cym
Dangosfyrddau
Adnoddau

Croeso i’n canolfan adnoddau

Mae ein llyfrgell adnoddau i aelodau’n cynnwys cannoedd o dempledi, canllawiau a gweithgareddau, ac rydym hefyd yn cynhyrchu rhai adnoddau sydd ar gael i’w defnyddio gan rieni/gofalwyr a’r sawl sydd â diddordeb mewn dod i wybod mwy am y sector Gofal Plant Allysgol.

Rydym yn diweddaru ac yn ychwanegu at ein llyfrgell adnoddau’n rheolaidd, ac yn croesawu adborth oddi wrth ein cymuned o glybiau, plant a theuluoedd ar ffyrdd y gallwn addasu, gwella neu ddatblygu cynnwys ychwanegol i gefnogi’r sector ar hyd a lled Cymru.

Rhifyn y gaeaf o’r Bont 2022

Croeso i’n newyddlen gaeaf. Nod y rhifyn hwn yw eich cefnogi fel Gweithwyr Chwarae a Darparwyr Chwarae i wella a […]

I wybod mwy

Adroddiad Blynyddol 2021/2022

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn falch o gyflwyno eu hadroddiad Ymddiriedolwyr a Datganiadau Ariannol ar gyfer 2019. Mae’r […]

I wybod mwy

Fideos Hyrwyddo

I wybod mwy

Camau Cymraeg Clybiau

Pob cymorth ymarferol sydd ei angen arnoch i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg yn eich lleoliad. Lawrlwythwch amrywiaeth o bosteri lliwgar […]

I wybod mwy

Cymwysterau Gwaith Chwarae yng Nghymru – Adnodd Chwarae Cymru

Mae’r canllaw cryno hwn gan Chwarae Cymru wedi’i gynllunio i helpu gweithwyr chwarae, cyflogwyr a rheolwyr ddeall yn well y […]

I wybod mwy

Cefnogi Cymru Gwrth-Hiliol mewn Clybiau Allysgol

Yn fodelau rôl i blant, mae Gweithwyr Chwarae’n chwarae rôl hollbwysig yn dathlu amrywedd ac yn creu cyfoeth diwylliannol mewn […]

I wybod mwy

Adroddiad Effaith

Mae’n bleser gennym gyflwyno ein Hadroddiad Effaith ar gyfer 2021-2022. Darllenwch am yr effaith y mae ein cyfundrefn yn dal […]

I wybod mwy

Fy Hawliau i yn fy Nghlwb Allysgol i ERTHYGL 27

Mae gan bob plentyn  hawliau sydd wedi eu gwarchod gan y gyfraith. Yma yn Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs byddwn […]

I wybod mwy

Fy Hawliau i yn fy Nghlwb Allysgol ERTHYGL 24

Mae gan bob plentyn hawliau sydd wedi eu diogelu yn gyfreithiol. Yma yn Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs byddwn yn […]

I wybod mwy

10 ffordd o greu amgylchedd chwarae diogelach i blant

Gwnewch ddiogelu’n flaenoriaeth yn eich lleoliad. Cofiwch, y  mae’n gyfrifoldeb ar bawb. Darllenwch ein ‘10 ffordd o greu amgylchedd chwarae […]

I wybod mwy

Marchnata Hwylus

P’un a ydych yn bwriadu hysbysebu manteision bod yn gofrestredig, chwilio am staff newydd neu am atgoffa pobl eich bod […]

I wybod mwy

Dyma Fi

Adnodd bach i egluro pwy ydych chi!

I wybod mwy

Anghenion Dysgu Ychwanegol (ALN)

Cymorth a chwestiynau cyffredin yn ymwneud a Anghenion Dysgu Ychwanegol (ALN).

I wybod mwy

Chwilair Nôl i’r Ysgol

I gydfynd â’r poster Nôl i’r Ysgol dyma chwilair Cymraeg i’r plant wrth iddyn nhw ddychwelyd i’r ysgol ac i’ch […]

I wybod mwy

A oes angen Trwyddedau ar eich Lleoliad?

Os ydych yn gwrando ar gerddoriaeth neu’n gwylio ffilmiau a rhaglenni teledu yn eich clwb, mae’n rhaid i chi brynu […]

I wybod mwy

Adroddiad Blynyddol 2018/2019

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn falch o gyflwyno eu hadroddiad Ymddiriedolwyr a Datganiadau Ariannol ar gyfer 2019. Mae’r […]

I wybod mwy

Cymwysterau gofynnol i staff sy’n gweithio mewn lleoliadau gofal plant a gofal dydd cofrestredi

Ydych chi’n ansicr ynghylch pa gymwysterau Gwaith Chwarae sydd eu hangen ar eich staff? Mae siart llif i helpu Lleoliadau […]

I wybod mwy

Posteri Welsh Now in a Minute

Welsh Now in a Minute yw enw ein prosiect a fydd, gobeithio, yn help i annog mwy o Gymraeg yn […]

I wybod mwy

Cynllunio Ariannol, Systemau Ariannol a Chynaliadwyedd

Tra bod pob Darpariaeth Gofal Plant yn anelu at hoelio’u sylw ar y gymuned a chynnig gwasanaethau fforddiadwy, o ansawdd […]

I wybod mwy

Newyddlen CWLWM – Tymor yr Hydref 2020

Croeso i Newyddlen Tymor yr Hydref Cwlwm. Mae pandemig Covid-19 wedi bod yn amser anodd a heriol i bawb, a […]

I wybod mwy

Marchnata

Marchnata yw’r broses o ennyn diddordeb pobl yn eich busnes. Mae ymchwil i’r farchnad yn sicrhau bod eich gwasanaeth yn […]

I wybod mwy

Adroddiad Blynyddol gan bartneriaeth Cwlwm 2020

Mae’n bleser mawr gennym rannu â chi yr Adroddiad Blynyddol gan bartneriaeth Cwlwm am y flwyddyn yn diweddu Mawrth 31ain […]

I wybod mwy

Diwrnod y Plant – 20fed o Dachwedd

Yr wythnos yma byddwn yn dathlu Diwrnod y Plant (Tachwedd 20fed) ac yma yn Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs rydym […]

I wybod mwy

Calendr Dyfodiad y Nadolig ‘Coblyn Hy’

Oes gennych chi ‘Goblyn Hy’ sy’n ymweld â’ch lleoliad?

I wybod mwy

Adroddiad Blynyddol 2019/2020

Mae’n bleser gan Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs gyflwyno eu hadroddiad Ymddiriedolwyr a Datganiadau Ariannol ar gyfer 2019-2020. Mae’r adroddiad […]

I wybod mwy

Maniffesto

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs’ wedi cyhoeddi ei Faniffesto ar gyfer Clybiau Gofal Plant Allysgol Allysgol yng Nghymru ar […]

I wybod mwy

Rhoi Sylw i’r Rhwystrau: Cymwysterau

Fel arfer, deallir y manteision i fusnesau, rhieni/gofalwyr a phlant o gofrestru eich Clwb Gofal Plant Allysgol gydag Arolygiaeth Gofal […]

I wybod mwy

‘Defnyddiwch neu Collwch’/Templed Cymorth i Glybiau Allysgol

I gefnogi ein pecyn marchnata i Leoliadau, rydym wedi creu Templed Cymorth ‘Cefnogwch neu Collwch’ i Glybiau allu denu cefnogaeth […]

I wybod mwy

Nol i’r Ysgol

Lawrlwythwch eich poster Welsh Now in a Minute, ‘Nôl i’r Ysgol’ yma. Mae’r poster lliwgar hwn, sydd i’w arddangos, yn […]

I wybod mwy

Cynghorion Campus ar Gwblhau eich adroddiad Ansawdd Gofal

I gefnogi lleoliadau gyda’u Hansawdd Gofal rydym wedi llunio cynghorion campus ar lunio’ch Adroddiad Ansawdd Gofal. Gall ysgrifennu eich adroddiad […]

I wybod mwy

Nodwch yma i dderbyn crynodeb wythnosol!