Chwilio
Eng | Cym
Dangosfyrddau
Adnoddau

Croeso i’n canolfan adnoddau

Mae ein llyfrgell adnoddau i aelodau’n cynnwys cannoedd o dempledi, canllawiau a gweithgareddau, ac rydym hefyd yn cynhyrchu rhai adnoddau sydd ar gael i’w defnyddio gan rieni/gofalwyr a’r sawl sydd â diddordeb mewn dod i wybod mwy am y sector Gofal Plant Allysgol.

Rydym yn diweddaru ac yn ychwanegu at ein llyfrgell adnoddau’n rheolaidd, ac yn croesawu adborth oddi wrth ein cymuned o glybiau, plant a theuluoedd ar ffyrdd y gallwn addasu, gwella neu ddatblygu cynnwys ychwanegol i gefnogi’r sector ar hyd a lled Cymru.

Arolwg Clybiau Cenedlaethol 2022

I sicrhau y gallwn barhau i leisio’r heriau sy’n wynebu’r sector Gofal Plant Allysgol i‘n cydweithwyr ar bolisïau a’r bobl […]

I wybod mwy

Beth wnaethoch chi yn y clwb heddiw?

Mynnwch gip ar yr adnodd rhyngweithiol, dwyieithog hwn i’w argraffu a’i ddefnyddio yn eich lleoliad. Anogwch y plant i ddiweddaru’r […]

I wybod mwy

Polisi Cyfranogaeth Plant

Mae ein polisi Cyfranogaeth yn sicrhau bod eich clwb yn cynnwys y plant mewn unrhyw benderfyniadau a wnewch.

I wybod mwy

10 Ffordd

Yma gallwch ddod o hyd i’n hadnoddau ’10 Ffyrdd’ defnyddiol. Datblygwyd yr adnoddau hyn i gefnogi eich lleoliad ar bynciau […]

I wybod mwy

Y Bont

Welcome to our quarterly newsletter hub. Here you can find our latest editions of our newsletter Y Bont. Y Bont […]

I wybod mwy

Adroddiad Blynyddol 2020/2021

Mae’n bleser gan Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs gyflwyno eu hadroddiad ymddiriedolwyr a Datganiadau Ariannol ar gyfer 2020-2021. Mae’r adroddiad […]

I wybod mwy

Adroddiadau Blynyddol

Yma gallwch ddod o hyd i Adroddiadau Blynyddol ac Adroddiadau Effaith Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs. Adroddiad Blynyddol 2021-2022 Adroddiad […]

I wybod mwy

Fy Hawliau i yn fy Nghlwb Allysgol i

Mae gan bob plentyn hawliau a warchodir gan y gyfraith. Yma yng Nghlybiau Plant Cymru Kids’ Clubs byddwn yn rhannu […]

I wybod mwy

Y Bont Gwanwyn 2023

Croeso i’n rhifyn Gwanwyn ‘Pob peth Cymreig’ o’n cylchlythyr a Dydd Gwyl Dewi hapus!  Mae gan ein cynllun strategol at 2024  […]

I wybod mwy

10 Ffordd o Gefnogi Iechyd Meddyliol a Llesiant Plant

Mae Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn yn gosod sylfaen ar gyfer popeth y dylem ni, fel oedolion, fod […]

I wybod mwy

Cylchgrawn Plant yng Nghymru

Mynnwch gip ar gylchgrawn Gaeaf Plant yng Nghymru. Y mae’n rhifyn mwy a’r arfer, a sawl sefydliad yn rhannu gwybodaeth […]

I wybod mwy

10 Ffordd y Gall Eich Lleoliad Gefnogi Teuluoedd

I wybod mwy

Strategaeth 2021-2024

Strategaeth 2021-2024

I wybod mwy

Podlediadau Hyfforddiant mewn Gwaith Chwarae

Podlediad ar Egwyddorion Gwaith Chwarae 1 & 2   Croeso i’n pedwerydd podlediad.   Disgrifiad – Mae’r Podlediad yma’n cwmpasu’r pwnc, Egwyddorion […]

I wybod mwy

Fy Hawliau i yn fy Nghlwb Allysgol i: adnodd ‘i ddilyn fy nghrefydd fy hun’

Rhaid i leoliadau gofal plant a gwaith chwarae gynorthwyo plant i ddeall pa pa hawliau sydd ganddynt – rhai a […]

I wybod mwy

10 ffordd o ddathlu amrywedd diwylliannol

I gefnogi amgylchedd cwbl gynhwysol am amrywiol, mae angen i staff a phlant fod â dealltwriaeth o wahanol grefyddau a […]

I wybod mwy

Poster croeso: dathlu amrywedd mewn clybiau

Ydych chi wedi lawrlwytho ein poster Croeso newydd a gwell eto? P’un a fyddwch am olygu’r ffeil yn ddigidol neu […]

I wybod mwy

10 Ffordd o fod yn Garedig ac ysbrydoli Caredigrwydd mewn eraill

O’i arfer yn ddigonol, gall caredigrwydd ddod yn arfer. Ond yn aml mae hyn yn golygu ymdrech ymwybodol a myfyrdod […]

I wybod mwy

Rhifyn y gaeaf o’r Bont 2022

Croeso i’n newyddlen gaeaf. Nod y rhifyn hwn yw eich cefnogi fel Gweithwyr Chwarae a Darparwyr Chwarae i wella a […]

I wybod mwy

Adroddiad Blynyddol 2021/2022

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn falch o gyflwyno eu hadroddiad Ymddiriedolwyr a Datganiadau Ariannol ar gyfer 2019. Mae’r […]

I wybod mwy

Fideos Hyrwyddo

I wybod mwy

Camau Cymraeg Clybiau

Pob cymorth ymarferol sydd ei angen arnoch i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg yn eich lleoliad. Lawrlwythwch amrywiaeth o bosteri lliwgar […]

I wybod mwy

Cymwysterau Gwaith Chwarae yng Nghymru – Adnodd Chwarae Cymru

Mae’r canllaw cryno hwn gan Chwarae Cymru wedi’i gynllunio i helpu gweithwyr chwarae, cyflogwyr a rheolwyr ddeall yn well y […]

I wybod mwy

Cefnogi Cymru Gwrth-Hiliol mewn Clybiau Allysgol

Yn fodelau rôl i blant, mae Gweithwyr Chwarae’n chwarae rôl hollbwysig yn dathlu amrywedd ac yn creu cyfoeth diwylliannol mewn […]

I wybod mwy

Adroddiad Effaith

Mae’n bleser gennym gyflwyno ein Hadroddiad Effaith ar gyfer 2021-2022. Darllenwch am yr effaith y mae ein cyfundrefn yn dal […]

I wybod mwy

Fy Hawliau i yn fy Nghlwb Allysgol i ERTHYGL 27

Mae gan bob plentyn  hawliau sydd wedi eu gwarchod gan y gyfraith. Yma yn Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs byddwn […]

I wybod mwy

Fy Hawliau i yn fy Nghlwb Allysgol ERTHYGL 24

Mae gan bob plentyn hawliau sydd wedi eu diogelu yn gyfreithiol. Yma yn Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs byddwn yn […]

I wybod mwy

10 ffordd o greu amgylchedd chwarae diogelach i blant

Gwnewch ddiogelu’n flaenoriaeth yn eich lleoliad. Cofiwch, y  mae’n gyfrifoldeb ar bawb. Darllenwch ein ‘10 ffordd o greu amgylchedd chwarae […]

I wybod mwy

Marchnata Hwylus

P’un a ydych yn bwriadu hysbysebu manteision bod yn gofrestredig, chwilio am staff newydd neu am atgoffa pobl eich bod […]

I wybod mwy

Dyma Fi

Adnodd bach i egluro pwy ydych chi!

I wybod mwy

Nodwch yma i dderbyn crynodeb wythnosol!