Chwilio
Eng | Cym
Dangosfyrddau

Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yw’r gyfundrefn genedlaethol sydd ar gyfer Clybiau Gofal Plant Allysgol yng Nghymru. Rydym wedi bod yn hyrwyddo, yn datblygu ac yn cefnogi’r sector Gofal Plant Allysgol ers dros 20 mlynedd er mwyn datblygu gweithlu proffesiynol sy’n croesawu ac yn cefnogi chwarae sy’n cael ei gyfarwyddo gan y plant eu hunain.

Mae’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan, wedi cydnabod cyfraniad sylweddol Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs i’r sector, gan nodi bod ein cefnogaeth “mor bwysig o ran helpu ein cymunedau i gael mynediad at ddarpariaeth allysgol o ansawdd sy’n rhoi cyfleoedd mor werthfawr i’n plant ddatblygu eu sgiliau cymdeithasol ac emosiynol”.

2001

Sefydlwyd Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn 2001 a 589 o glybiau’n sylfaen iddo. Tyfodd y gyfundrefn o’r gydnabyddiaeth y gallai Gofal Plant Allysgol, sydd o ansawdd ac yn hygyrch, drawsnewid tynged Cymru – ei phlant, ei rhieni a’i harloesedd – gan alluogi rhieni a gofalwyr i ddychwelyd i fyd gwaith, neu addysg a hyfforddiant.

2005

Yn ystod y flwyddyn 2005 gwelwyd newid yn y memorandwm ar Erthyglau Cymdeithasu gan ganiatáu i Fwrdd yr Ymddiriedolwyr gael ei ddewis o blith aelodau’r clwb er mwyn cynrychioli’r sector yn drylwyr. Lansiwyd mentrau a phrosiectau newydd i adlewyrchu’r persbectif Cymreig ym maes gofal plant, a bu modd inni dderbyn cyllid Ewropeaidd i gefnogi’r sector. Darparodd Hwyluswyr Cyllid, Swyddogion Datblygu a Swyddogion Hyfforddiant gefnogaeth ac arweiniad arbenigol o’n 3 swyddfa ranbarthol yng Nghaerdydd (hefyd ein pencadlys), Bae Colwyn ac Abertawe. Fe wnaethom gyflwyno cymwysterau gwaith chwarae, hyfforddiant statudol mewn Cymorth Cyntaf a Diogelwch Bwyd, hyfforddiant datblygiad proffesiynol parhaus a gweithdai i blant.

2006

Bu ein Prosiect Clybiau Plant, gwerth £5.8 miliwn, ar waith o 2005 i 2009, wedi ei ariannu á grant o Gronfa Gymdeithasol Ewrop ac ariannu cyfatebol o’r Lotri Fawr (y Gronfa Cyfleoedd Newydd – NOF – bryd hynny), awdurdodau lleol a Llywodraeth Cynulliad Cymru. Fe wnaeth ariannu gan y lotri hefyd gefnogi agor clybiau yn ystod 2003-2007. Cynyddodd nifer y clybiau i 1622 yn ystod 2007/08, pan oedd y Prosiect Clybiau Plant yn nesáu at ei derfyn ac ariannu o’r Gronfa Cyfleoedd Newydd wedi dod i ben. I gefnogi’r tyfiant aruthrol yn y nifer o glybiau yn ystod y cynlluniau hyn, roedd y Prosiect Clybiau Plant hefyd yn cynnig hyfforddiant mewn datblygiad proffesiynol parhau a chefnogaeth mewn sgiliau busnes, yn ogystal â darparu cefnogaeth ariannol i deuluoedd hyglwyf a phlant ag anghenion ychwanegol. Fe wnaeth ariannu Ewropeaidd yn ogystal ariannu prosiectau i gefnogi sgiliau pwyllgor clybiau, ac yn 2006 y sefydlwyd yn gyntaf ein gwaith gyda phrosiect Gofal Plant yng Nghymru: Dysgu a Gweithio ar y cyd, sef prosiect Childcare in Wales Learning and Working Mutually project (CWLWM), a sefydlwyd ar y dechrau i gyflenwi prosiectau Ewropeaid megis ein pac offer datblygu busnesau, a hyfforddiant i’r sector gofal plant.

2008

O 2008 Fe wnaeth y rhaglen Ysgolion Bro ein galluogi i barhau i yrru ein cenhadaeth yn ei blaen er mwyn hyrwyddo, datblygu a chynnal Clybiau Gofal Plant Allysgol ar hyd a lled Cymru, a’n galluogi i gadw ac i ddarparu cefnogaeth Swyddogion Datblygu Busnesau Gofal Plant I glybiau yn y mwyafrif o ardaloedd awdurdodau lleol.

2009

O 2009 ymlaen, a thlodi plant yn ganolog o ran gweithredu cymdeithasol a gwleidyddol, canolbwyntiodd Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs ar brosiectau â’r diben o helpu pobl ifanc a’u teuluoedd dychwelyd i fyd gwaith, dilyn ffordd iach o fyw a chadw clybiau’n gynaliadwy. Trwy gynlluniau ariannu Ewrop cawsom gyfle i fynd i’r afael anghenion grwpiau a dangynrychiolir megis y gymuned, Teithwyr, Ceiswyr Lloches a phobl ddi-waith, drwy feithrin sgiliau a hyder, a’u galluogi i ddod yn rhan o’r gweithlu eto a chodi eu teuluoedd o afael tlodi.

2011

Ym mis Ionawr 2011 lansiwyd Prentisiaethau mewn Gwaith Chwarae am y tro cyntaf. Caniataodd yr hyfforddiant hwn a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru ac Ewrop i ni gyflwyno’r Fframwaith Prentisiaeth sy’n cwmpasu cymhwyster Diploma Lefel 2 a 3 CACHE mewn Gwaith Chwarae yn ogystal â Sgiliau Hanfodol ac Ymwybyddiaeth o Gyflogaeth.

2012

Yn 2012, adeiladodd ein prosiect Chwarae, Dysgu a Thyfu ar grant cynharach a ariannwyd gan y Loteri i hybu iechyd plant ledled Cymru mewn ffyrdd hwyliog o fewn Clybiau Gofal Plant All-ysgol. Ychwanegodd y pecyn adnoddau sylweddol hwn at ein cronfa gynyddol o adnoddau a adeiladwyd dros y blynyddoedd trwy gyllid prosiect i fynd i’r afael â sgiliau busnes gofal plant a gweithgareddau hwyliog i blant. Gweler ein hardal aelodaeth am adnoddau.

2014

Yn 2014, daeth partneriaeth CWLWM, sy’n cynnwys y pum sefydliad gofal plant mwyaf blaenllaw yng Nghymru, yn bartneriaeth gref a ariennir gan Lywodraeth Cymru i ddarparu gwasanaeth integredig strategol, dwyieithog sy’n sicrhau’r canlyniadau gorau posibl i blant a theuluoedd ledled Cymru, o fewn ‘system gyfan’ Llywodraeth Cymru. ‘ dull. Gweler gwefan Cwlwm https://www.cwlwm.org.uk/.

2016

Ym mis Ionawr 2016, daeth Jane O’Toole yn Brif Swyddog Gweithredol yn dilyn ymddeoliad y Cyfarwyddwr blaenorol, Wendy Hawkins, yr oedd Jane wedi gweithio ochr yn ochr â hi ers sefydlu’r sefydliad ac wedi chwarae rhan annatod yn rheolaeth y sefydliad yn ogystal â’r holl brosiectau a chodi arian.

Sicrhaodd Jane fod gwaith rhagorol blynyddoedd blaenorol y sefydliad, yn cefnogi’r sector Gofal Plant Allysgol yng Nghymru, yn parhau. Gweithiodd Jane yn agos gyda Llywodraeth Cymru a’i hadrannau, gan helpu i weithredu a llywio strategaethau newydd megis Y Cynnig Gofal Plant a’r Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth, yn ogystal â’r cymwysterau newydd ar gyfer y sector Blynyddoedd Cynnar, Gwaith Chwarae a Gofal Plant. Mae’n parhau i arwain twf a datblygiad y sefydliad sy’n cynrychioli barn Gofal Plant Allysgol yng Nghymru.

2018

Erbyn 2018, oherwydd blynyddoedd o galedi parhaus, roedd presenoldeb Swyddogion Datblygu Busnesau Gofal Plant (SDBG) ym mhob awdurdod lleol wedi lleihau’n sylweddol. Caniataodd prosiectau a ariannwyd gan Sefydliad Moondance a Chronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, Swyddogion Datblygu Busnesau Gofal Plant Rhanbarthol i barhau i ddarparu cymorth pwrpasol yn benodol ar gyfer y Sector Clybiau Gofal Plant Allysgol ynghyd â digwyddiadau rhwydwaith.

2020

Gwelodd Covid-19 y sefydliad mor brysur ag erioed yn 2020, yn ymgysylltu â Chlybiau Gofal Plant Allysgol a pharhau’n ddi-dor i ddarparu cymorth busnes a chymwysterau Gwaith Chwarae/hyfforddiant arall wrth i staff addasu’n gyflym i weithio gartref ac ar-lein. Dyfarnwyd cyllid i ni hefyd yn rhan o Cynnydd ar gyfer Llwyddiant i gyflwyno’r Dyfarniad mewn cymwysterau Pontio i Waith Chwarae ar draws y rhan fwyaf o Gymru. Cadarnhawyd y berthynas waith â Llywodraeth Cymru, partneriaid Cwlwm ac awdurdodau lleol wrth inni gefnogi’r sector drwy’r argyfwng.

2021

2021 Diweddarodd Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs a lansiodd weledigaeth a datganiad cenhadaeth newydd yn canolbwyntio ar 4 nod strategol, sef Llywodraethu, Cynaliadwyedd, Hyfforddiant, a’r Gymraeg a Diwylliant Cymru.

2022

2022 Mae logo, delwedd a gwefan newydd yn cael eu lansio wrth i Glybiau Plant Cymru Kids’ Clubs ddiweddaru eu proffil i adlewyrchu gweledigaeth newydd. Ochr yn ochr â’i waith gyda phartneriaid Cymreig, ymunodd Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs â’r sefydliadau cyfryngol cenedlaethol sy’n cynrychioli ac yn cefnogi ‘4 gwlad’ Gofal Plant Alllysgol y DU i gryfhau polisi, ymarfer, ymchwil a chefnogaeth i Glybiau Allysgol ar draws y DU gyfan. https://www.uk4osc.org/

News

Latest News From Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs

Sign up to receive our quarterly newsletter, Y Bont by email!

Gweld pob post

20.05.2024

Adroddiad yr Arolwg ar Dlodi Plant a Theuluoedd: Oes gennych chi funud i’w sbario

Mae Plant yng Nghymru wedi lansio eu Harolwg Blynydol ar Dlodi Plant a Theuluoedd ac yn chwilo am ymarferwyr, rhieni, […]

Darllen mwy
Awareness Days

20.05.2024

Diwrnodau Ymwybyddiaeth

Diwrnod Byd-eang Amrywedd Diwylliannol dros Ddeialog a Datblygiad – Mai 21ain Yn dilyn mabwysiadu’r Datganiad Byd-eang ar Amrywedd Diwylliannol, datgannodd […]

Darllen mwy

20.05.2024

Cyfleoedd Ariannu

Mae’n bleser o’r mwyaf gennym rannu â chi rai cyfleoedd am ariannu. Peidiwch ag anghofio y gallwn eich cefnogi i […]

Darllen mwy

Nodwch yma i dderbyn crynodeb wythnosol!