Cyfleoedd Ariannu

Mae’n bleser o’r mwyaf gennym rannu â chi rai cyfleoedd am ariannu. Peidiwch ag anghofio y gallwn eich cefnogi i gwblhau ceisiadau, felly cofiwch gysylltu os oes arnoch angen ein help!


Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol

Mae cysylltiadau cymdeithasol a gweithgareddau cymunedol wrth galon creu bywydau iachach, hapusach a chymdeithas lewyrchus. Dyna pam mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn cefnogi prosiectau rhyfeddol a arweinir gan y gymuned.

Rydym yn cynnig cyllid o £300 i £20,000. A gall gefnogi eich prosiect am hyd at ddwy flynedd.

Gallwch wneud cais am gyllid i gyflwyno gweithgaredd newydd neu gyfredol neu i gefnogi eich sefydliad i newid ac addasu i heriau newydd a heriau’r dyfodol.

Gallwn ariannu prosiectau a fydd yn gwneud o leiaf un o’r pethau hyn:

 • dod â phobl at ei gilydd i feithrin perthnasoedd cryf o fewn ac ar draws cymunedau
 • gwella’r lleoedd a’r gwagleoedd sydd o bwys i gymunedau
 • helpu mwy o bobl i gyrraedd eu potensial, trwy eu cefnogi cyn gynted â phosibl
 • cefnogi pobl, cymunedau a sefydliadau sy’n wynebu mwy o alwadau a heriau oherwydd yr argyfwng costau byw.

Ardal :Cymru

Yn addas ar gyfer: Sefydliadau gwirfoddol neu gymunedol

Maint y cyllid: £300 i £20,000

Dyddiad Cau Cais: Parhaus

https://www.tnlcommunityfund.org.uk/funding/programmes/national-lottery-awards-for-all-wales


Ford Britain Trust

Yn gweithio gyda’n cymunedau lleol i hau hadau newid.

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi’r cymunedau yr ydym yn gweithio ac yn byw ynddynt. Dyna pam y gwnaethom greu ymddiriedolaeth Ford Britain. Ers mis Ebrill 1975 rydym wedi gallu helpu i ariannu addysg a datblygiad ein cymdogion.

Rydym yn rhoi sylw arbennig i brosiectau sy’n canolbwyntio ar addysg, yr amgylchedd, plant, yr anabl, gweithgareddau ieuenctid a phrosiectau sy’n darparu buddion clir i’r cymunedau lleol sy’n agos at ein lleoliadau yn y DU. Mae ymddiriedolaeth Ford Britain yn annog yn arbennig geisiadau a gefnogir gan weithwyr Ford, ond mae’n agored i bawb, ar yr amod bod y sefydliadau cymwys yn bodloni ein meini prawf dethol.

Grantiau mawr am symiau dros £250 a hyd at uchafswm o £3000

Byddwn yn derbyn ceisiadau am grantiau mawr rhwng 1 Hydref a 31 Ionawr 2024 i’w hystyried gan ein Bwrdd Ymddiriedolwyr ym mis Mawrth 2024.

https://www.ford.co.uk/experience-ford/news/ford-britain-trust


Cronfa Bagiau Cymorth Tesco

Nod y cyllid yw gwneud gwahaniaeth cadarnhaol – oherwydd lle mae ein cymunedau’n ffynnu, mae ein busnes a’n cydweithwyr yn ffynnu hefyd. Mae Tesco Stronger Starts yn cael ei reoli gan Groundwork sy’n gweithio gyda Greenspace Scotland i gefnogi ymgeiswyr yn yr Alban.

Sut mae Tesco Stronger Starts yn gweithio?

Mae Tesco Stronger Starts yn agored i elusennau a sefydliadau cymunedol wneud cais am grant o hyd at £1,500. Bob tri mis, mae tri achos da lleol yn cael eu dewis i fod yn y bleidlais cwsmer tocyn glas yn siopau Tesco ledled y DU.

Mae ceisiadau’n agored i bob achos da lleol, ond rydym ar hyn o bryd yn blaenoriaethu helpu prosiectau sy’n cefnogi diogelwch bwyd ac iechyd plant ac achosion da a enwebir gan siopau lleol.

Nid yw hon yn rhestr gyflawn a chroesewir syniadau eraill am brosiectau hefyd.

Mae enghreifftiau yn cynnwys:

 • Clybiau brecwast mewn ysgolion
 • Clybiau gwyliau
 • Mannau chwarae
 • Banciau bwyd
 • Gwasanaethau cwnsela a chymorth i blant
 • Offer neu wasanaethau anstatudol ar gyfer meithrinfeydd neu ysgolion e.e. ysgolion coedwig, llyfrau llyfrgell
 • Offer ar gyfer Grwpiau Brownis, Geidiaid neu Sgowtiaid e.e. offer gwersylla, bathodynnau
 • Gwasanaethau neu offer i gefnogi iechyd plant a phobl ifanc
 • Offer/cit ar gyfer timau chwaraeon ieuenctid

https://tescostrongerstarts.org.uk/apply-for-a-grant/