Cyfleoedd Ariannu

Mae’n bleser o’r mwyaf gennym rannu â chi rai cyfleoedd am ariannu. Peidiwch ag anghofio y gallwn eich cefnogi i gwblhau ceisiadau, felly cofiwch gysylltu os oes arnoch angen ein help!


Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol

Mae cysylltiadau cymdeithasol a gweithgareddau cymunedol wrth galon creu bywydau iachach, hapusach a chymdeithas lewyrchus. Dyna pam mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn cefnogi prosiectau rhyfeddol a arweinir gan y gymuned.

Rydym yn cynnig cyllid o £300 i £20,000. A gall gefnogi eich prosiect am hyd at ddwy flynedd.

Gallwch wneud cais am gyllid i gyflwyno gweithgaredd newydd neu gyfredol neu i gefnogi eich sefydliad i newid ac addasu i heriau newydd a heriau’r dyfodol.

Gallwn ariannu prosiectau a fydd yn gwneud o leiaf un o’r pethau hyn:

  • dod â phobl at ei gilydd i feithrin perthnasoedd cryf o fewn ac ar draws cymunedau
  • gwella’r lleoedd a’r gwagleoedd sydd o bwys i gymunedau
  • helpu mwy o bobl i gyrraedd eu potensial, trwy eu cefnogi cyn gynted â phosibl
  • cefnogi pobl, cymunedau a sefydliadau sy’n wynebu mwy o alwadau a heriau oherwydd yr argyfwng costau byw.

Ardal: Cymru

Yn addas ar gyfer: Sefydliadau gwirfoddol neu gymunedol

Maint y cyllid: £300 i £20,000

Dyddiad Cau Cais: Parhaus

https://www.tnlcommunityfund.org.uk/funding/programmes/national-lottery-awards-for-all-wales


Grantiau BBC Plant mewn Angen

Credwn fod pob plentyn a pherson ifanc yn haeddu’r cyfle i ffynnu a bod y gorau y gallant fod. Trwy ein grantiau a’n gwaith ehangach, ein nod yw creu newid parhaol, cadarnhaol ledled y DU ar gyfer y plant a’r bobl ifanc sydd ein hangen fwyaf.

  • I weithio yng nghanol eu cymunedau, yn enwedig ar adegau o argyfwng.
  • Rhoi plant a phobl ifanc wrth wraidd popeth a wnânt, o ddylunio i gyflwyno.
  • Mynd i’r afael â’r heriau y mae plant a phobl ifanc yn eu hwynebu, adeiladu eu sgiliau a’u gwytnwch, eu grymuso ac ymestyn eu dewisiadau mewn bywyd.
  • Bod yn awyddus i barhau i ddysgu am waith pobl fel bod modd iddynt wella’n barhaus eu gallu i wneud gwahaniaeth ym mywydau plant a phobl ifanc.

Os oes gennych gwestiwn yn ymwneud â’n rhaglenni Grant, ac nad yw’r ateb yn ein hadran Canllawiau’r grant mae croeso ichi gysylltu â ni.

Cysylltwch â – BBC Plant mewn Angen